Přeskočit na obsah

Informace o zpracování osobních údajů

MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., se sídlem Radlická 37/901, 150 00 Praha 5, IČ: 26158299, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75454 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

Zpracovávané údaje vyplývající z obchodního vztahu

● jméno a příjmení

● e-mailová adresa

● fakturační adresa

● telefonní číslo

● název firmy

● IČ, DIČ

● číslo bankovního účtu a kód banky

● dodací adresa

● ID platby v případě platby online

Tyto údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Toto umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) až f) Nařízení. E-mailová adresa může být zpracovávána za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení (dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti). Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv odhlásit – zasláním dopisu na adresu Správce či e-mailem.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty do třetích zemí. V případě zapojení třetí osoby je vždy s touto osobou uzavřena „Zpracovatelská smlouva“ zaručující ochranu osobních údajů na úrovni „Správce“.

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetí osobě, která zajišťuje dokončení obchodního vztahu:

● Přepravní společnosti

● Česká pošta, s.p.

● Poskytovatelé softwaru a webhostingu

● Správce webových stránek

● Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací

Subjekt údajů je poučen a má právo:

31. požadovat informaci o rozsahu zpracovávaných údajů a o jejich správnosti

32. na aktualizaci osobních údajů

33. vyžádat si přístup k těmto údajům

34. požadovat omezení zpracování (odvolat souhlas v plném nebo částečném rozsahu, a to buď e-mailem, nebo písemně na adresu Správce)

35. požadovat výmaz těchto osobních údajů. Správce jej provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,

36. na přenositelnost údajů

37. požadovat ‎výpis zpracovávaný‎ch osobních údajů

38. v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení vznést námitku proti zpracování

39. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.