Přeskočit na obsah

Guselkumab v léčbě psoriatické artritidy

Souhrn:
Pavelka K. Guselkumab v léčbě psoriatické artritidy. Remedia 2021; 31: 588–595.
Psoriatická artritida (PsA) je závažné chronické zánětlivé, autoimunitně podmíněné onemocnění, které postihuje kloubní systém, kůži a má i celou řadu extraskeletálních manifestací. Přelom v léčbě PsA znamenaly inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα) a interleukinu (IL) 17, které však mají řadu limitací jak v oblasti účinnosti, tak především bezpečnosti. Guselkumab představuje biologický lék blokující podjednotku p19 IL‑23. Na základě úspěšných studií fáze III klinického zkoušení byl registrován pro léčbu psoriázy. Předmětem přehledové práce je prezentace dvou studií fáze III klinického zkoušení u PsA pod názvem DISCOVER‑1 a DISCOVER‑2. Studie zahrnovaly pacienty s aktivní PsA jak dosud neléčené biologiky (tvz. naivní), tak se selháním anti‑TNFα terapie. Ve sledováních bylo dosaženo primárního cílového ukazatele v podobě odpovědi ACR20 v týdnu 24. Kromě robustního klinického účinku, který zahrnoval symptomatický efekt na klouby a perikloubní tkáně (daktylitida, entezitida), došlo i k výraznému zmírnění kožního syndromu. Tolerance léku byla přijatelná, nevyskytly se žádné malignity, oportunní infekce, tuberkulóza ani idiopatické střevní záněty. Závažné infekce se vyskytly pouze mírně častěji, stejně tak elevace hodnot transamináz. Celkový profil léku v poměru prospěchu a rizika je vysoce pozitivní.

Summary:
Pavelka K. Guselkumab in the treatment of psoriatic arthritis. Remedia 2021; 31: 588–595.
Psoriatic arthritis (PsA) is a severe chronic inflammatory autoimmune disease that affects joints, skin and has several extraskeletal manifestations. Inhibitors of tumor necrosis factor alpha (TNFα) and interleukin (IL) 17 represented a breakthrough in the therapy of PsA. However, they have many limitations both in the area of efficacy and especially of safety. Guselkumab is a biologic drug blocking the p19 subunit of IL‑23. Based on successful phase III clinical studies, it was approved for the treatment of psoriasis. The subject of this review is an assessment of two phase III clinical trials of patients with PsA named DISCOVER‑1 and DISCOVER‑2. Studies included patients with active PsA, both naïve to biologic therapy and with a failure of anti‑TNFα therapy. The primary endpoint in the form of ACR20 response in week 24 was achieved. Aside from robust clinical efficacy that involved symptomatic effect on joints and periarticular tissue (dactylitis, enthesitis), an amelioration of the skin syndrome was also reached. The drug tolerance was acceptable; no malignancies, opportune infections, tuberculosis, or idiopathic bowel inflammations manifested. Severe infections occurred only a few times, as well as elevations of transaminase levels. Overall drug profile is highly favorable, considering the risk/benefit ratio.

Key words: psoriatic arthritis, biologic therapy, guselkumab.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené