Přeskočit na obsah

Perspektivy protinádorové léčby

Vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou nové číslo časopisu Remedia, jehož velká část je věnována velmi aktuální onkologické tematice – cílené protinádorové léčbě. Terapie solidních zhoubných nádorů je v počátečním stadiu především chirurgická, v dalších stadiích hraje významnou roli radioterapie a internistická léčba, tedy chemoterapie, hormonální léčba a v posledních letech tzv. cílená léčba. V hematoonkologii dominuje v léčbě chemoterapie, hormonální terapie a i zde zaznamenáváme prudký nárůst léčby cílené.

 

Klinická onkologie, a to jak hematoonkologie, tak onkologie solidních nádorů, se v posledních 15 letech rozvíjí mimořádně rychle a široce. Je to především díky poznatkům z oblasti molekulární biologie a pokrokům v biotechnologiích.

Onkologická onemocnění jsou trvalou hrozbou, a to nejen pro státy Evropy a Severní Ameriky. Jejich počet i u nás trvale narůstá a jsou v naší republice na druhém místě v příčině úmrtí hned za onemocněními srdce a cév. Každý třetí z nás v průběhu života onkologické onemocnění prodělá a každý čtvrtý z nás na ně zemře. Příčiny tohoto nedobrého stavu jsou velmi komplexní a Česká onkologická společnost na ně reagovala ustanovením Národního onkologického programu (NOP).

K Národnímu onkologickému programu se pozitivně vyjádřily příslibem spoluzodpovědnosti a pomoci při jeho plnění již stovky organizací a institucí v naší republice, další písemné přísliby stále přicházejí. Svým podpisem ho garantoval také prezident České republiky.

Není přehnané tvrzení, že na každém občanu naší republiky záleží, jak úspěšně se zhoubnými nádory bojujeme. Není to tedy ani zdaleka jen úkol nás, zdravotníků, je nutné, aby si tento problém uvědomily již děti v základní škole, všichni dospělí včetně zaměstnavatelů a zaměstnanců, politiků, prostě je nutné, aby se problematika zhoubných nádorů stala součástí celonárodního povědomí a sehrávala důležitou roli v našem myšlení i v celostátní politické agendě. Jasný názor na zdravotní politiku včetně onkologické problematiky se v blízké budoucnosti stane významným argumentem při volbách představitelů na všech úrovních.

Zlepšování prevence, screeningu, včasné diagnostiky, léčby podle zásad medicíny založené na důkazech i rozvíjení paliativní péče se musí stát prestižní záležitostí v naší zemi tak, aby každý, kdo se v tomto směru angažuje, byl vnímán a také odměňován na patřičné, to znamená vysoké, úrovni.

Onkologická léčba je stále dražší a využití všech jejích možností je na hranici únosnosti i pro bohaté státy, natož pak pro nás. Efektivně je možné pracovat jen při určité míře integrace onkologických služeb. Kdo léčí zhoubné nádory častěji, léčí je lépe. Programy podporované WHO, UICC, EC, OECI i EORTC zdůrazňují nutnost vytváření národních onkologických center. Veřejnost má právo mít informace o transparentní síti odborně garantovaných onkologických služeb a postupně také o kvalitě a ekvitě péče.

S těmito východisky a jako součást naplňování bodu 4 Národního onkologického programu se výbor České onkologické společnosti ČLS JEP rozhodl udělit garanci České onkologické společnosti těm pracovištím, která naplňují přijatá odborná kritéria Komplexního onkologického centra nebo Komplexní onkologické skupiny a která pomohou také spoluvytvářet síť onkologických služeb v regionech ve spolupráci s menšími odděleními nebo ambulancemi zúčastněnými na onkologické péči. Síť byla založena na principu čtyř kompetencí: kvalifikace, vybavení, sebeevaluace a komunikace. Garance byla udělena 18 centrům a skupinám. Jen tak je možné zajistit udržitelný rozvoj nárůstu nákladů na onkologickou léčbu při zachování principu ekvity, to znamená pokrytí populace srovnatelnými onkologickými službami s přístupem k informacím o prevenci, diagnostice a léčbě onkologických onemocnění. Jen tak se může dostat správná léčba správnému pacientovi.

Důležitou kapitolou je sledování kvality ve všech oblastech péče. Domníváme se, že k anonymizovaným informacím o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení by v budoucnosti měli mít přístup všichni občané naší republiky, aby si mohli léčebnou péči vybírat dle vlastního zvážení tak, jak jim to zaručuje naše ústava. V současné době již existující internetový portál Národního onkologického programu a Komplexních onkologických center a skupin bude mimo jiné sloužit i ke sledování kvality a dostupnosti onkologické péče. K široké informovanosti nejen onkologů, ale i ostatních zdravotníků i veřejnosti slouží naše stránky www.linkos.cz. Trvale je rozšiřujeme o další kapitoly, jsou pravidelně v krátkých intervalech aktualizovány, jejich návštěvnost rychle stoupá.

Podporujeme kontinuitu, modernizaci a praktické využívání databáze Národního onkologického registru (NOR) České republiky jako zdroje informací pro řízenou preventivní a diagnosticko-léčebnou péči v onkologii. Správné získávání a využívání dat nám umožňuje nejen kontrolovat vlastní práci, ale i argumentovat relevantními daty vůči Světové zdravotnické organizaci (WHO), Evropské unii a dalším mezinárodním organizacím, které v současné době mají informace o naší onkologii nedostatečné či zkreslené.

Toto číslo časopisu Remedia je, jak jsem již v úvodu napsal, věnováno z velké části cílené protinádorové léčbě. Jde o prozatím neustálený název pro skupinu léčiv, jejichž mechanismus účinku je jiný než necílené poškození nukleových kyselin, jak to známe z klasické protinádorové chemoterapie. Pokroky především v oblasti biologie a chování nádorových buněk umožnily zjištění některých molekul a procesů pro nádorové buňky specifických a zaměření účinku nových protinádorových léčiv na tato konkrétní místa. Na rozdíl od protinádorové chemoterapie, která zasahuje DNA společnou pro všechny buňky, tedy i zdravé, je cílená protinádorová léčba zaměřena na molekuly či procesy typické pro nádorové buňky. Vznikla tak nová generace protinádorových léčiv, jejichž cílem je zasažení nádorové buňky na úrovni regulačních a signálních proteinů. Tím se zvyšuje nejen účinnost protinádorového zásahu, ale současně se snižuje riziko výskytu závažných nežádoucích účinků, které tak dobře známe při použití protinádorové chemoterapie. Ani cílená protinádorová léčba není samozřejmě zcela bez nežádoucích účinků, ale přesto představuje významný nový léčebný potenciál.

Pro současnou onkologii je jistě stále nejdůležitější prevence vzniku zhoubných nádorů, zjednodušeně to znamená nekouřit, nebýt obézní a denně věnovat alespoň hodinu tělesné aktivitě. Mimořádně důležitá je včasná diagnóza nádorů, ke které významně přispívají screeningové programy i stoupající zdravotní uvědomění občanů a kvalifikovaní zdravotníci. V časném stadiu je léčba nádorů poměrně jednoduchá, finančně nenáročná a velmi úspěšná. Většina nemocných je však bohužel stále diagnostikována v pokročilejších stadiích onemocnění, vyžadujících systémovou léčbu. Pro tyto nemocné znamená nástup cílené protinádorové léčby naději na prodloužení kvalitního života a v některých případech i na vyléčení.

Sdílejte článek

Doporučené