Přeskočit na obsah

Revmatologie už není „nudným“ oborem

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

1-23_6první číslo časopisu Remedia letošního roku je zaměřeno revmatologicky a je mi ctí k němu napsat pár úvodních slov. Revmatologie se počátkem padesátých let minulého století stala nadstavbovým oborem vnitřního lékařství a věnuje se diagnostice a léčbě onemocnění pohybového aparátu. Přestože jsou podle výskytu nejčastější bolestivé syndromy měkkých tkání a degenerativní onemocnění, revmatolog se po většinu svého času zabývá imunitně podmíněnými onemocněními, která mají systémový charakter a mohou postihovat řadu vnitřních orgánů, mohou mít život ohrožující průběh anebo mohou být obtížně léčitelná. Toto přispívá k častému navazování spolupráce s kolegy z jiných lékařských odborností, což činí naši práci zajímavou a obohacující. V nedávné minulosti byla dnešním pohledem situace špatná, časná diagnostika a úspěšná léčba revmatických onemocnění byly prakticky pouhým snem. Za posledních 25 let ale přibylo o patogenezi revmatických onemocnění mnoho poznatků, které přispěly k objevu nových terapeutických cílů a zavedení účelných terapeutických postupů do běžné klinické praxe. Prožíváme tak období, v němž se revmatologie stala z relativně „nudného“ oboru velmi zajímavou specializací využívající moderní diagnostické postupy a inovativní léky, které jsou jednoznačně prospěšné - dokáží ve většině případů navodit remisi a odvrátit invalidizující průběh onemocnění -, ale mohou být spjaty i s určitými riziky, na něž je třeba myslet a zároveň jim předcházet.

Terapeutické možnosti jsou poměrně velké u pacientů s revmatoidní artritidou, a konečně se rozšiřují i u pacientů s axiální spondyloartritidou - vedle anticytokinových léků proti tumor nekrotizujícímu faktoru (TNF) a interleukinu (IL) 17 jsou nově schváleny inhibitory Janus kináz (JAKi). Nejnovějším léčebným postupům pracovní skupiny Mezinárodní společnosti pro hodnocení spondyloartritid (ASAS) a Evropské aliance revmatologických asociací (EULAR) se jako jedna ze spoluautorek těchto doporučení věnovala MUDr. Hušáková. V kontextu diagnostiky a terapie axiálních spondyloartritid probíhalo jedno z firemních sympozií Třeboňských revmatologických dnů (leden 2023), které podrobně probrala MUDr. Procházková. Výsledky klinických studií se secukinumabem, inhibitorem IL‑17, podložila ve vlastním kazuistickém sdělení poznatky o účinnosti, bezpečnosti a dlouhodobém setrvání na léčbě MUDr. Ciferská. V tomto bloku najdete také další výstup z Třeboňských revmatologických dnů, a to sympozium zabývající se mezioborovým využitím prvního JAKi, tofacitinibu, a jeho uplatněním v gastroenterologii a u dětských revmatických pacientů. Podrobně byly diskutovány nejnovější poznatky o bezpečnosti JAKi s ohledem na riziko výskytu tromboembolických komplikací a závažných kardiovaskulárních onemocnění.

Profesor Pavelka podal přehled z klinických studií a z českého registru biologické léčby ATTRA, což podložil kazuistickou zkušeností, a uvedl, kdy je vhodné použití sarilumabu, biologického přípravku blokujícího receptor IL‑6. Léčba zaměřená proti IL‑6 se stala v posledních letech předmětem odborného zájmu i u systémových vaskulitid, klinické využití nachází tento přístup také u pacientů s revmatickou polymyalgií. Kromě využití stávajících cílených léčivých přípravků jsou u zánětlivých, ale i u vzácnějších systémových onemocnění pojiva testovány nové přípravky zasahující proti dalším nitrobuněčným enzymům, a to např. na úrovni tyrozinkinázy 2 (Tyk2) nebo Brutonovy tyrozinkinázy (BTK). Těmto a dalším novým poznatkům se ve zprávě ze setkání odborníků Americké revmatologické společnosti (ACR) věnuje MUDr. Olejárová, která zároveň podává přehled o průzkumu mezi revmatology a dermatology zaměřeném na reprodukční zdraví pacientek s revmatoidní artritidou a psoriatickou nemocí.

Pevně věřím, že toto revmatologické číslo vás zaujme a bude přínosem pro vaše další vzdělávání a odbornou praxi.

Sdílejte článek

Doporučené