Přeskočit na obsah

Současná diabetologie překonává očekávání

Vážení čtenáři,

úvodní blok letošního pátého čísla časopisu Remedia je zaměřen na diabetologii. Než se dáte do čtení, připomeňme si několik skutečností. V České republice je léčen téměř jeden milion osob s diabetem a jejich počet stále stoupá. Většinu z nich představují nemocní s diabetes mellitus 2. typu, který postihuje stále mladší jedince a například v sousedním Německu nebo v Kanadě jím trpí ve velkém počtu i děti.o1.jpg

V posledních deseti letech se mění přístup k léčbě diabetu 2. typu. Průběh této velice závažné nemoci lze přirovnat k setrvačníku. Obávané pozdní komplikace diabetu vznikají v závislosti na glykemii pomalu a také velice pomalu regredují. Máme důkazy, že hypoglykemie při léčbě diabetu zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací včetně mortality. V roce 2008 se rozhodl americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) povolit použití pouze těch antidiabetik, která mají jasné důkazy o své kardiovaskulární bezpečnosti ve srovnání s placebem. Provedené studie u pacientů s diabetes mellitus a s těžkou aterosklerózou prokázaly kardiovaskulární bezpečnost, a některé z nich dokonce kardiovaskulární protektivitu. Vzhledem k tomu, že diabetes představuje vysoké riziko pro vznik kardiovaskulárních chorob, které jsou hlavní příčinou mortality, změnila klinická hodnocení dosavadní taktiku léčby diabetes mellitus 2. typu, což se odrazí i v nových amerických a evropských doporučeních pro terapii tohoto onemocnění připravovaných na závěr letošního roku.

Nyní pracujeme se třemi novými lékovými skupinami, které jsou stejně účinné, nebo dokonce účinnější než deriváty sulfonylurey a nevedou ke vzniku hypoglykemie. Tyto léky v kombinaci s metforminem můžeme používat s výhodou od začátku onemocnění a dosáhnout lepší kontroly glykemií bez obav ze vzniku hypoglykemie. Jedná se o inkretiny, gliptiny a glifloziny.

Dulaglutid je velmi účinný inkretin, který vede k významnému snížení glykemie a zároveň k redukci tělesné hmotnosti. Lze jej používat až do čtvrtého stadia renální insuficience. Jeho velkou výhodou je snadná a téměř bezbolestná podkožní aplikace pouze jednou týdně. Existují studie, které též prokazují lepší adherenci k léčbě při aplikaci léku v týdenním intervalu.

Zlepšení adherence a perzistence je možné dosáhnout kombinací léků podávaných v jedné tabletě, ale i v jedné injekci. Fixní kombinace lixisenatidu a glarginu v jednom aplikátoru se objevila rovněž na našem trhu. Tato kombinace umožňuje používat nižší dávky inzulinu a vyznačuje se výbornou účinností, nižší variabilitou glykemie a nižším rizikem vzniku hypoglykemií.

Aktuálně máme k dispozici kromě třetí řady dlouze působících inzulinů i třetí řadu inzulinů krátce působících. Ty se vyznačují rychlejším nástupem účinku a umožňují aplikaci léku těsně před jídlem. Možnost aplikace bolusového inzulinu před jídlem zjednodušuje léčbu u pacientů trpících diabetes mellitus 1. i 2. typu.

V čísle Remedií, která dostáváte do rukou, se dozvíte více o kardiovaskulární protektivitě některých antidiabetik, o fixní kombinaci lixisenatidu a glarginu, o rychleji působícím inzulinu aspart a o dulaglutidu. Pokud si články přečtete, věřím, že se chvilku zamyslíte nad možnostmi současné diabetologie, které v posledních deseti letech překonaly naše očekávání.

Sdílejte článek

Doporučené