Přeskočit na obsah

3D tlač a jej uplatnenie vo výrobe tuhých perorálnych liekových foriem

Súhrn:
Špaglová M, Čuchorová M, Čierna M, Mikušová V. 3D tlač a jej uplatnenie vo výrobe tuhých perorálnych liekových foriem. Remedia 2022; 32: 496–500.
V posledných rokoch sa čoraz častejšie skloňuje pojem personalizovaná medicína. Dosiahnutie požadovaného účinku liečiva nezávisí len od jeho farmakokinetického profilu, ale vo veľkej miere je ovplyvnené fyziológiou a anatómiou pacienta (vekom, hmotnosťou, pridruženými chorobami ai.). Pomocou 3D tlače je možné efektívne meniť množstvo liečiva v lieku a tiež riadiť  jeho uvoľňovanie. Personalizovaná medicína sprostredkovaná 3D tlačou by v budúcnosti mohla znamenať liečbu pacienta priamo v zdravotníckom zariadení podľa jeho zdravotného stavu. Úprava chuti, farby a tvaru liekových foriem môže zvýšiť komplianciu najmä u pediatrických pacientov. Ďalšou kľúčovou skupinou sú pacienti s polymorbiditou, u ktorých hrozí riziko zníženia účinnosti, interakcií liečiv, resp. znásobenie prejavov nežiaducich účinkov. Formulácia viacerých liečiv v jednom perorálnom lieku alebo oddelenie inkompatibilných liečiv v jednotlivých vrstvách znamená zlepšenie kompliancie aj vďaka zjednodušeniu dávkovania. 3D tlač nachádza okrem toho uplatnenie aj v predklinických fázach vývoja nových liekov a v oblasti terapie vzácnych ochorení, kde môže prispieť k urýchleniu vývoja a výroby tzv. orphan liekov. V neposlednom rade, zavedenie individuálnej personalizovanej medicíny znamená obrovské ekologické odbremenenie od nespotrebovaných hromadne vyrábaných liekov. Aditívna výroba nemôže zatiaľ konkurovať zaužívaným a fungujúcim konvenčným spôsobom výroby perorálnych liekových foriem. Mohla by sa však využiť vtedy, keď nie je hromadná výroba potrebná, keď sa vyžaduje skôr individuálny prístup, presnosť dávkovania. Existuje množstvo metód 3D tlače. Nie všetky sú však vhodné pre farmaceutickú výrobu. Stručný prehľad sumarizuje metódy aditívnej výroby vhodné pre tlač perorálnych tuhých liekových foriem a zaujímavé vedecké práce v tejto oblasti z posledných rokov.

Summary:
Spaglova M, Cuchorova M, Cierna M, Mikusova V. 3D printing and its application in the production of solid oral dosage forms. Remedia 2022; 32: 496–500.
In recent years, the term personalized medicine has become increasingly common. The desired effect of the drug does not only depend on its pharmacokinetic profile but is largely influenced by the physiology and anatomy of the patient (age, weight, associated diseases, etc.). 3D printing provides a simple way to modify the amount of drug and its delivery. Due to personalized medicine produced by 3D printing, a patient´s treatment could be adjusted directly in the medical institution according to his health condition in the future. The taste and colour of the dosage form can improve compliance, especially in paediatric patients. Other key patients are those with co‑morbidity, who are at risk of reduction of drug action, drug interactions, and eventually multiplication of side effects. Formulation of multiple drugs in one medicine or separation of incompatible drugs in individual layers could improve compliance by simplifying the dosing. 3D printing finds application in the preclinical phases of the development of new drugs. It could be helpful also in the treatment of rare diseases because it can accelerate the development and production of the so‑called "orphan" drugs. The introduction of individualized personalized medicine would mean a huge environmental burden from unused mass‑produced medicines. The 3D printing process cannot compete with the usual and working conventional manufacturing technique for the production of oral solid dosage forms. However, it could be used when mass production is not needed and when an individual approach and dosing accuracy are recquired. There are many methods of 3D printing but not all are suitable for pharmaceutical production. The review briefly summarizes the techniques of 3D printing suitable for the production of oral solid dosage forms and the interesting scientific works in this field in the recent years.

Key words: 3D printing, oral dosage forms, personalized medicine, microparticles.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené