Přeskočit na obsah

Hydromorfon v lékové formě s prodlouženým uvolňováním aktivním osmotickým systémem OROS

Většina opioidních analgetik nemá farmakokinetické vlastnosti výhodné pro léčbu chronických bolestí. Novým řešením tohoto problému je použití hydromorfonu v lékové formě s osmoticky řízeným prodlouženým uvolňováním OROS. Hydromorfon je analgetikum ze skupiny silných agonistů opioidních receptorů se zhruba pětkrát vyšší účinností, než má morfin. Použití systému OROS, který pracuje na principu uvolňování účinné látky z tablety pronikáním vody přes semipermeabilní plášť, umožňuje dosažení účinných plazmatických koncentrací analgetika po dobu 24 hodin, a je tedy prvním perorálním přípravkem v této skupině s dávkováním jednou denně. Tento nový aplikační systém je účinnou a bezpečnou možností léčby chronické bolesti nádorové i nenádorové etiologie.

Silná opioidní analgetika jsou nejúčinnějšími léčivy silných chronických bolestí, avšak jejich farmakokinetické vlastnosti nejsou optimální pro pravidelné dlouhodobé užívání. K jejich optimálnímu účinku je třeba rovnoměrných plazmatických koncentrací během celých 24 hodin, takže je většinou nutné používat lékové formy, které účinnou látku uvolňují pomalu a konstantní rychlostí. Běžně používané perorální retardované tablety vyžadují podávání každých 12 hodin. V současnosti je však už i u nás k dispozici nová perorální forma hydromorfonu, která umožňuje jeho aplikaci pouze jednou denně.

Hydromorfon

Hydromorfon je analgetikum ze skupiny silných agonistů opioidních receptorů. Je semisyntetickým derivátem morfinu; syntetizován byl již v roce 1921 a do terapie byl zaveden roku 1926, jeho účinnost a bezpečnost v klinické praxi je tudíž důkladně prostudována. Má vysokou afinitu k m-opioidním receptorům, zatímco vazba na k-receptory je slabší. Z hlediska miligramové účinnosti je hydromorfon podaný perorálně asi pětkrát účinnější než morfin aplikovaný touto cestou [1].

Hydromorfon se dobře vstřebává z gastrointestinálního traktu. Na plazmatický albumin se váže méně než z 30 %. Je metabolizován v játrech glukuronidací za vzniku hydromorfon-3-glukuronidu nebo redukcí ketoskupiny a následnou konjugací. Jeho metabolity se vylučují především močí, biologický poločas eliminace je 2–3 hodiny. Při použití běžných lékových forem je k dosažení účinné analgezie nezbytné podávání hydromorfonu každých 4–6 hodin.

Nežádoucími účinky se kvalitativně neliší od morfinu, avšak nauzea, sedace a pruritus se u hydromorfonu vyskytují méně často. Nejčastěji je tedy zaznamenávána zácpa a účinky na CNS společné pro celou skupinu opioidů. Stejně tak jeho opakované podávání vede k rozvoji tolerance a lékové závislosti [2].

Během doby používání hydromorfonu byly do praxe zavedeny lékové formy pro parenterální, perorální, rektální a spinální aplikaci. Nejnovější technologickou formou pro jeho perorální aplikaci je moderní systém tablet s prodlouženým uvolňováním OROS (obr. 1).

Kliknutím obrázek zvětšíte

Léková forma OROS

Perorální lékovou formu fungující na principu osmotické pumpy nazvanou OROS – Oral Release Osmotic System – vyvinula kalifornská firma ALZA v 70. letech 20. století. Na rozdíl od běžných tablet se až 80 % účinné látky vstřebává v tlustém střevě [3]. Výhodou této lékové formy je jednak konstantní čtyřiadvacetihodinové uvolňování účinné látky do GIT, jednak nezávislost liberace na momentálních poměrech v gastrointestinálním traktu.

Hydromorfon v systému OROS

Použití lékové formy OROS zajišťuje účinnou plazmatickou koncentraci hydromorfonu po celých 24 hodin, přičemž plató plazmatické koncentrace je dosaženo za 6–8 hodin po podání. Ustálený stav plazmatických koncentrací nastupuje po dvou dnech podávání [4].

Hydromorfon v této lékové formě není vhodný k léčbě akutní bolesti. Je také nutno pacientům zdůraznit, že tablety se nikdy nesmějí kousat, půlit nebo drtit. V případě operačního výkonu by tento přípravek neměl být použit 24 hodin po operaci, později jen s opatrností, zejména po výkonech na gastrointestinálním traktu. Kontraindikací jeho použití je také podezření na paralytický ileus.

Úvodní dávka hydromorfonu v této lékové formě pro pacienta dosud neléčeného opioidními analgetiky je 8 mg jednou denně. V případě předchozí léčby opioidy je třeba vypočítat potřebnou dávku vynásobením dosavadní dávky opioidu multiplikačním faktorem miligramové účinnosti (např. pro morfin perorálně je tento faktor 0,2, pro morfin parenterálně 0,6) [5].

Klinické výsledky

Účinnost a bezpečnost nové formy hydromorfonu byla testována ve čtyřech klinických studiích III. fáze klinického hodnocení, které zahrnuly více než 700 pacientů s chronickou bolestí nádorového i nenádorového původu [6].

Hydromorfon v lékové formě OROS byl srovnáván s morfinem u pacientů s nádorovou bolestí ve dvojitě zaslepené studii. V ekvipotentních dávkách byl srovnatelně účinný jako morfin [7].

U pacientů s kloubními bolestmi nedostatečně tlumenými neopioidními analgetiky byl v další studii hydromorfon OROS porovnáván s oxykodonem. Účinnost obou přípravků byla srovnatelná, signifikantně lepší byla kvalita spánku pacientů léčených hydromorfonem.

V tomto roce byla publikována studie hodnotící použití přípravku u pacientů s chronickou bolestí zad. Hydromorfon byl účinný jak v parametrech analgezie, tak kvality života. Nedostatkem této pilotní studie byl ovšem její otevřený design a neexistence kontroly [8].

Závěr

Hydromorfon v systému s prodlouženým uvolňováním OROS je účinným a bezpečným analgetikem určeným pro léčbu středně silných a silných bolestí různé etiologie. Jeho hlavním přínosem je možnost perorálního podávání jednou za 24 hodin, které zlepšuje compliance pacientů a kvalitu léčby. Hydromorfon je zajímavým rozšířením současné škály analgetik vhodných k léčbě chronických bolestí. V České republice je registrován pod názvem Jurnista v tabletách s obsahem 8, 16 a 32 mg účinné látky.

Obr. 1  Hydromorfon v systému OROS (Oral Release Osmotic System) – schematické znázornění lékové formy s osmoticky řízeným prodlouženým uvolňováním.

Tableta tohoto systému se skládá z dvouvrstevného jádra obaleného semipermeabilní membránou a na povrchu barevným a čirým pláštěm. Jádro tablety se skládá z vrstvy obsahující účinnou látku smíšenou s pomocnými látkami a z tlakové osmoticky aktivní vrstvy. Po polknutí tablety se v GIT rozpustí barevný plášť tablety a přes semipermeabilní membránu proniká dovnitř voda, která způsobí bobtnání osmoticky aktivní vrstvy jádra. Ta potom vytlačuje léčivo ústím v semipermeabilní membráně ven z tablety. Rychlost uvolňování je dána vlastnostmi semipermeabilní membrány, přes kterou proniká voda konstantní rychlostí.

Seznam použité literatury

  • [1] Reisine T, Pasternak G. Opioid analgesics and antagonists. In: Hardman JG, Limbird LE, eds. Goodman and Gilman“s the pharmacological basis of therapeutics. New York, McGraw-Hill 1996: 521–555.
  • [2] Murray A, Hagen NA. Hydromorphone. J Pain Symptom Manage 2005; 29 (5S): S57–S66.
  • [3] Palangio M, Northfelt DW, Portenoy RK, et al. Dose Conversion and Titration with a Novel, Once-Daily, OROS® Osmotic Technology, Extended-Release Hydromorphone Formulation in the Treatment of Chronic Malignant or Nonmalignant Pain. J Pain Symptom Management 2002; 23: 355–368.
  • [4] Drover DR, Angst MS, Valle M, et al. Input characteristics and bioavailability after administration of immediate and a new extended-release formulation of hydromorphone in healthy volunteers. Anesthesiology 2002; 97: 827–836.
  • [5] Lawlor P, Turner K, Hanson J, Bruera E. Dose ratio between morphine and hydromorphone in patiens with cancer pain: a retrospective study. Pain 1997; 72: 79–85.
  • [6] Wallace MS, Thipphawong J. Clinical Trial Results with OROS Hydromorphone. J Pain Symptom. Manage 2007; 33: S25–S32.
  • [7] Sarhill N, Walsh D, Nelson KA. Hydromorphone: pharmacology and clinical applications in cancer patients. Support Care Cancer 2001; 9: 84–96.
  • [8] Wallace M, Skowronski R, Khanna S, et al. Efficacy and safety evaluation of once-daily OROS hydromorphone in patients with chronic low back pain: a pilot open-label study (DO-127). Curr Med Res Opin 2007; 23: 981–989.

Sdílejte článek

Doporučené