Přeskočit na obsah

Interakční potenciál antipsychotik

Souhrn:
Michalcová J, Tašková I. Interakční potenciál antipsychotik. Remedia 2022; 32: 299–303.
Antipsychotika jsou široce používanou skupinou léčiv nejen v psychiatrii, ale i v jiných lékařských oborech. Jejich hlavní uplatnění spočívá v léčbě psychiatrických poruch, jako jsou schizofrenie a schizoafektivní porucha, bipolární porucha, dále při stavech agrese a napětí, včetně poruch chování při demenci. Lze je také s výhodou použít při léčbě bolesti a nevolnosti. Pacienti je obvykle užívají v delším časovém horizontu a v praxi často dochází k jejich kombinacím, které mohou být zdrojem lékových interakcí. Při posuzování klinického dopadu lékové interakce jsou důležité i další faktory jako genetický polymorfismus, životní styl pacienta a jeho návyky, případně i zdravotní stav. Většina antipsychotik se metabolizuje enzymy cytochromu P450, tudíž jejich plazmatické koncentrace mohou být značně ovlivněny jeho inhibitory nebo induktory. Cílem tohoto článku je poskytnout základní přehled o lékových interakcích antipsychotik. Nejčastějším typem lékové interakce jsou farmakodynamické interakce na úrovni receptorů a farmakokinetické interakce během metabolizace léčiv. Důkladná znalost a správná interpretace lékových interakcí zvyšuje bezpečnost farmakoterapie a zajišťuje efektivní léčbu pacienta. Na závěr tohoto článku je prezentována kazuistika, která přináší pohled na hodnocení a konkrétní řešení interakcí antipsychotik.

Summary:
Michalcova J, Taskova I. The interaction potential of antipsychotics. Remedia 2022; 32: 299–303.
Antipsychotics are widely used drugs in psychiatry and other medical fields. They are indicated in the treatment of psychiatric disorders such as schizophrenia and schizoaffective disorder, bipolar disorder, states of aggression and tension, including behavioral disorders in dementia. Antipsychotics can also be used in the treatment of pain and nausea. Usually, patients take antipsychotics for an extended period and in different combinations, resulting in drug interactions. During the assessment of the clinical impact of the drug interaction, other factors are also important to consider, such as genetic polymorphism, patient lifestyle and habits, and health status. Most antipsychotics are metabolized via enzymes of cytochrome P450, and their plasmatic levels may be affected by inhibitors or inducers of these enzymes. This article aims to provide a basic overview of drug interactions of antipsychotics. The most common drug interactions are pharmacodynamic interactions on drug receptors and pharmacokinetic interactions during drug metabolism. The deep knowledge and appropriate interpretation of drug interactions increase medication safety and enable effective patient treatment. At the end of this article, a case report is presented, which provides a specific view of the evaluation and solution of interactions of antipsychotics.

Key words: antipsychotics, drug interactions, hepatic cytochrome P450, therapeutic drug monitoring, clinical pharmacist.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené