Přeskočit na obsah

Jsou všechna makrolidová antibiotika stejná z hlediska lékových interakcí?

Makrolidová antibiotika patří v podmínkách ČR k velmi často používaným léčivům. V roce 2004 činila spotřeba makrolidových antibiotik v ČR 2,36 DDD/1000 obyvatel/den a ve finančním vyjádření 462 mil. Kč v cenách pro konečného spotřebitele [1]. Makrolidová antibiotika tak měla v roce 2004 podíl na celkové spotřebě antibiotik 14 % ve hmotných jednotkách (graf 1, 2) a 19,4 % ve finančním vyjádření.

V širším slova smyslu se mezi makrolidová antibiotika řadí:

a) ‑makrolidy se 14členným laktonovým cyklem (erythromycin, clarithromycin, dirithromycin, troleandomycin, roxithromycin, flurithromycin);

b) ‑makrolidy s 16členným laktonovým cyklem (rokitamycin, josamycin, miokamycin neboli midekamycin, spiramycin);

c) ‑azalidy, tj. látky s 15členným laktonovým cyklem obsahujícím dusík (azithromycin);

d) ‑ketolidy, tj. látky s 14členným laktonovým cyklem obsahujícím v poloze 3 místo sacharidového zbytku ketoskupinu (telithromycin).

Makrolidová antibiotika mají relativně úzké antibakteriální spektrum zahrnující především grampozitivní mikroorganismy. Užívají se především u bakteriálních infekcí respiračního ústrojí a s jejich širokým podáváním mohou být spojeny problémy vzniku rezistence.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte

Z hlediska lékových interakcí se jedná o velmi heterogenní skupinu léčiv. Makrolidová antibiotika inhibují izoenzym 3A4 (CYP3A4) cytochromu P-450. Z výsledků studií in vitro [2–4] i in vivo [5] vyplývá, že míra inhibice CYP3A4 je u jednotlivých makrolidových antibiotik různě intenzivní. Nejvyšší inhibiční potenciál na CYP3A4 má troleandomycin, josamycin a telithromycin, slabší inhibiční potenciál má (především in vitro) erythromycin a clarithromycin, výrazně slabší inhibiční potenciál má roxithromycin a azithromycin, dirithromycin a spiramycin mají inhibiční potenciál na CYP3A4 zanedbatelný (tab. 1).

Kliknutím obrázek zvětšíte

Podle studií in vitro má erythromycin silnější vazebnou afinitu k CYP3A4 než clarithromycin [4], velké množství studií in vivo však prokázalo, že v rozsahu změn farmakokinetických nebo farmakodynamických parametrů interagujících léčiv není zásadní rozdíl mezi erythromycinem a clarithromycinem, naopak clarithromycin obvykle vede k vyššímu ovlivnění farmakokinetických nebo farmakodynamických parametrů ve srovnání s erythromycinem.

In vivo lze míru inhibice CYP3A4 mezi jednotlivými účinnými látkami srovnávat např. pomocí stupně ovlivnění farmakokinetických vlastností (plochy pod křivkou nebo maximálních plazmatických koncentrací) některého ze substrátů CYP3A4 s vysokou citlivostí vůči působení inhibitorů CYP3A4, jedním z takových široce používaných substrátů CYP3A4 je midazolam [6, 7].

Z hlediska ovlivnění biotransformace midazolamu je nejsilnějším inhibitorem CYP3A4 ve skupině makrolidových antibiotik telithromycin, plazmatické koncentrace perorálně podaného midazolamu zvyšují erythromycin a clarithromycin přibližně stejnou měrou, výrazně menší zvýšení bylo zjištěno v případě azithromycinu a roxithromycinu a spiramycin plazmatické koncentrace perorálně podaného midazolamu neovlivňoval (graf 3).

Kliknutím obrázek zvětšíte

Podobné výsledky byly shromážděny též při použití triazolamu (dalšího citlivého substrátu CYP3A4) in vitro. V tomto případě však dosud nebyla provedena studie lékové interakce telithromycinu s triazolamem (tab. 2, graf 4).

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte

Erythromycin a pravděpodobně též clarithromycin vedle inhibice na cytochromu P-450 působí zároveň inhibičně na transportním systému P-glykoproteinu [8].

Makrolidová, azalidová a ketolidová antibiotika jsou obecně považována za silné inhibitory CYP3A4. To však platí pouze pro erythromycin, josamycin, clarithromycin, telithromycin a troleandomycin. U spiramycinu dosud nebyla popsána žádná léková interakce, jejíž mechanismus by spočíval v ovlivnění systému cytochromu P-450. Minimální působení azithromycinu na CYP3A4 již bylo uvedeno výše na příkladu midazolamu a triazolamu.

V následujícím přehledu (tab. 3–8) jsou uvedeny lékové interakce v ČR dostupných makrolidových antibiotik: azithromycinu, erythromycinu, clarithromycinu, roxithromycinu, spiramycinu a telithromycinu, [5] (cmax jsou maximální plazmatické koncentrace, css jsou plazmatické koncentrace v ustáleném stavu, c42 jsou plazmatické koncentrace 42 hodin po podání, AUC je plocha pod křivkou).

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Vedle výše uvedených lékových interakcí popsaných v cílených studiích nebo v kazuistikách uvádějí výrobci makrolidových antibiotik nebo jiných léčiv v ČR [9] nebo v USA [10] řadu dalších lékových interakcí, které považují za natolik závažné, že jsou kontraindikací současného podávání příslušných léčiv nebo je současné podávání příslušných makrolidových antibiotik a dalších léčiv považováno za nevhodné. Pozoruhodné jsou právě rozdíly mezi údaji uváděnými v Souhrnech údajů o přípravku v ČR nebo v tzv. Prescribing Information v USA.

Následující přehled uvádí výše uvedené lékové interakce makrolidových antibiotik dostupných v ČR.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Lze předpokládat, že výčet závažných lékových interakcí uvedený v tab. 9 bude v budoucnosti dále rozšířen, a to především u telithromycinu (telithromycin prodlužuje interval QT a jeho současné podávání s léčivy prodlužujícími interval QT v tab. 9 neuvedenými může být v budoucnosti klasifikováno jako kontraindikované). Na druhou stranu tomu tak však nemusí být ve všech případech. V nedávno publikované studii o lékových interakcích telithromycinu a sotalolu bylo prokázáno, že v případě současného podávání telithromycinu a sotalolu dochází k nižšímu prodloužení intervalu QT než při samotném podávání sotalolu, což může být způsobeno mimo jiné i tím, že telithromycin snižuje plazmatické koncentrace sotalolu o 33 % [35]. Podobně mohou být rozšířeny kontraindikace v případě lercanidipinu (zatím jsou z makrolidových antibiotik jako kontraindikované uváděny pouze erythromycin a troleandomycin).

Vzhledem k rozsahu změn farmakokinetických, případně farmakodynamických vlastností příslušného léčiva lze za kandidáty kontraindikované lékové interakce dále považovat např. následující lékové interakce:

• ‑erythromycin-dihydroergocriptin [36]: „předléčení" erythromycinem v dávkách 500 mg 3x denně po dobu 4 dnů zvýšilo plochu pod křivkou dihydroergocriptinu podaného v jednorázové dávce ve výši 10 mg o 1 550 % (tj. 16,5x) a jeho maximální plazmatické koncentrace o 850 % (tj. 9,5x);

• ‑erythromycin-bromocriptin [37]: předléčení erythromycinem v dávkách 250 mg 4x denně po dobu 4 dnů zvýšilo plochu pod křivkou bromocriptinu podaného v jednorázové dávce ve výši 5 mg o 186 % a jeho maximální plazmatické koncentrace o 360 % a u všech zdravých dobrovolníků se objevily závažné nežádoucí účinky;

• ‑erythromycin-buspiron [38]: předléčení erythromycinem v dávkách 500 mg 3x denně po dobu 4 dnů zvýšilo plochu pod křivkou buspironu podaného v jednorázové dávce ve výši 10 mg o 491 % (tj. téměř 6x) a jeho maximální plazmatické koncentrace o 400 % (tj. 5x) a zároveň došlo k výraznému zvýšení farmakodynamických vlastností buspironu; tato léková interakce, ačkoli byla publikována v roce 1997, není uváděna ani u jednoho ze dvou v ČR registrovaných léčivých přípravků obsahujících buspiron v Souhrnech údajů o přípravku [39, 40].

Závěr

Makrolidová antibiotika nejsou z hlediska potenciálu lékových interakcí stejná. Z hlediska lékových interakcí proto v žádném případě nelze na tuto skupinu léčiv nahlížet skupinově (class effect). Z výsledků dosud provedených kontrolovaných studií in vitro a in vivo vyplývá, že:

a) ‑makrolidová antibiotika nejsou induktory žádného z izoenzymů cytochromu P-450 [41];

b) ‑makrolidová antibiotika nejsou inhibitory CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ani CYP2E1 [41];

c) ‑jejich schopnost inhibovat CYP3A4 in vivo klesá v pořadí [2–4, 42, 43] – troleandomycin telithromycin >> josamycin > clarithromycin = erythromycin > miokamycin = rokitamycin >> roxithromycin > azithromycin = dirithromycin >> spiramycin – s tím, že azithromycin, dirithromycin ani spiramycin prakticky CYP3A4 neovlivňují nebo je míra změn farmakokinetických parametrů a farmakodynamických vlastností příslušného léčiva klinicky zanedbatelná;

d) ‑schopnost inhibovat transportní systém P-glykoproteinu byla prokázána pouze u erythromycinu (např. lékovou interakcí in vivo s fexofenadinem [44]), u clarithromycinu (např. lékovou interakcí in vivo s digoxinem [45]) a pravděpodobně též u azithromycinu (lékovou interakcí in vivo s fexofenadinem [46]), nelze ji však vyloučit i u jiných makrolidových antibiotik.

Z hlediska nevhodnosti nebo dokonce kontraindikace současného podávání jiných léků je v Souhrnech údajů o přípravcích v ČR a/nebo v USA uváděno nejvíce takových omezení u telithromycinu (celkem 19), dále u erythromycinu (celkem 14), clarithromycinu (celkem 10) a roxithromycinu (celkem 6). Azithromycin má pouze jedno takové omezení (současné podávání s pimozidem) a spiramycin nemá takové omezení žádné.

U pacientů dlouhodobě léčených statiny biotransformovanými na CYP3A4 (atorvastatin, lovastatin nebo simvastatin) lze v případě indikace podávání makrolidových antibiotik doporučit podávání azithromycinu (i když v roce 1997 byla publikována kazuistika rabdomyolýzy při současném podávání azithromycinu s lovastatinem) nebo spiramycinu.

U pacientů dlouhodobě léčených ciclosporinem lze v případě indikace podávání makrolidových antibiotik doporučit spiramycin. V celkem 4 studiích provedených u více než 30 pacientů po transplantaci ledviny nebyly zjištěny žádné statisticky významné změny farmakokinetických vlastností ciclosporinu.

U pacientů dlouhodobě léčených dalšími léčivy biotransformovanými na CYP3A4 (např. midazolamem, triazolamem, terfenadinem nebo dalšími léky především s úzkou terapeutickou šířkou) lze v případě indikace podávání makrolidových antibiotik doporučit azithromycin nebo spiramycin.

U pacientů dlouhodobě léčených digoxinem (nebo digitoxinem) je vhodnější vyhnout se podávání makrolidových antibiotik, protože inhibicí mikroorganismu Eubacterium lentum vyvolanou makrolidovým antibiotikem, v jejímž důsledku nevzniká v trávicím ústrojí farmakologicky neaktivní redukovaný metabolit digoxinu, dochází ke zvýšení plazmatických koncentrací digoxinu. Zároveň se při mechanismu lékové interakce pravděpodobně uplatňuje i inhibice transcelulárního transportu digoxinu zprostředkovaná inhibicí P-glykoproteinu makrolidovým antibiotikem (erythromycin a clarithromycin, pravděpodobně též ostatní makrolidová antibiotika). Zatím nebyla popsána léková interakce mezi spiramycinem a digoxinem.

U pacientů dlouhodobě léčených warfarinem lze v případě indikace podávání makrolidových antibiotik doporučit azithromycin nebo spiramycin. Léková interakce mezi warfarinem a spiramycinem nebyla dosud popsána. Dvě retrospektivní studie u celkem 69 pacientů dlouhodobě léčených azithromycinem neprokázaly lékovou interakci mezi warfarinem a azithromycinem, avšak byly popsány kazuistiky mírného až středně vyjádřeného zvýšení hodnot INR nebo obdobných parametrů při současném podávání warfarinu a azithromycinu.

Seznam použité literatury

 • [1] Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze, 2005 (www.sukl.cz)
 • [2] Gibbs MA, Hosea NA. Factors Affecting the Clinical Development of Cytochrome P450 3A Substrates. Clin Pharmacokinet 2003; 42: 969–984.
 • [3] Greenblatt DJ, et al. Inhibition of triazolam clearance by macrolide antimicrobial agents: in vitro correlates and dynamic consequences. Clin Pharmacol Ther 1998; 64: 278–285.
 • [4] Westphal JF. Macrolide – induced clinically relevant drug interaction with cytochrome P-450A (CYP) 3A4: an update focused on clarithromycin, azithromycin and dirithromycin. Br J Clin Pharmacol 2000; 50: 285–295.
 • [5] Suchopár J (editor). Vademecum Infopharm® 2005, Kompendium lékových interakcí, Praha, 2005.
 • [6] Bjornsson TD, et al. The Conduct of In Vitro and In Vivo Drug-Drug Interaction Studies: A PhaRMA Perspective. J Clin Pharmacol 2003; 43: 443–469.
 • [7] Zhou H, et al. „Cocktail“ Approches and Strategies in Drug Development: Valuable Tool or Flawed Science? J Clin Pharmacol 2004; 44: 120–134.
 • [8] Lin JH, Yamazaki M. Role of P-Glycoprotein in Pharmacokinetics. Clinical Implication. Clin Pharmacokinet 2003; 42: 59–98.
 • [9] Škop B (editor). AISLP, Automatizovaný informační systém léčivých přípravků, verze 2005.3 (1. 7. 2005), Praha.
 • [10] PDR, Thomson MICROMEDEX® 2005, Englewood, USA.
 • [11] Souhrn údajů o přípravku: Solian® (amisulprid), Sanofi-Synthelabo, 20. 4. 2005 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [12] Prescribing Information: Erythromycin® base (erythromycin), Abbott, July 2003 (PDR, 2005).
 • [13] Souhrn údajů o přípravku: Erythrocin® i.v. (erythromycin laktobionát), Abbott, 12. 1. 2005 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [14] Prescribing Information: Biaxin® XL (clarithromycin), Abbott, December 2003 (PDR, 2005).
 • [15] Souhrn údajů o přípravku: Klacid® (clarithromycin), Abbott, 3. 11. 2004 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [16] Souhrn údajů o přípravku: Rulid® (roxithromycin), Zentiva, 3. 11. 2004 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [17] Souhrn údajů o přípravku: Ketek® (telithromycin), Aventis, 20. 4. 2005 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [18] Prescribing Information: Ketek® (telithromycin), Aventis, March 2004 (PDR, 2005).
 • [19] Souhrn údajů o přípravku: Vasexten® (barnidipin hydrochlorid), Yamanouchi, 16. 6. 2004 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [20] Prescribing Information: Relpax® (eletriptan hydrobromide), Pfizer, September 2003 (PDR, 2005).
 • [21] Souhrn údajů o přípravku: Relpax® (eletriptan hydrobromid), Pfizer, 16. 6. 2004 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [22] Souhrn údajů o přípravku: Certican® (everolimus), Novartis, 26. 1. 2005 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [23] Osobní komunikace Servier.
 • [24] Souhrn údajů o přípravku: Lerpin® (lerkanidipin hydrochlorid), Berlin-Chemie, 4. 5. 2005 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [25] Souhrn údajů o přípravku: Mecacor® (lovastatin), MSD, 18. 5. 2005 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [26] Prescribing Information: Mevacor® (lovastatin), Merck, June 2002 (PDR, 2005).
 • [27] Prescribing Information: Avelox® (moxifloxacin hydrochloride), Bayer, June 2004 (PDR, 2005).
 • [28] Souhrn údajů o přípravku: Avelox® (moxifloxacin hydrochlorid), Bayer, 3. 11. 2004 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [29] Prescribing Information: Orap® (pimozide), Gate, August 1999 (PDR, 2005).
 • [30] Souhrn údajů o přípravku: Serdolect® (sertindol), Lundbeck, 8. 1. 2003 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [31] Prescribing Information: Zocor® (simvastatin), Merck, February 2004 (PDR, 2005).
 • [32] Souhrn údajů o přípravku: Zocor® (simvastatin), MSD, 23. 2. 2005 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [33] Prescribing Information: Rapamune® (sirolimus), Wyeth, August 2004 (PDR, 2005).
 • [34] Souhrn údajů o přípravku: Rapamune® (sirolimus), Wyeth, 20. 04. 2005 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [35] Démolis JL, et al. Assesment of the effect of a single oral dose of telithromycin on sotalol-induced QT interval prolongation in healthy women. Br J Clin Pharmacol 2005; 60: 120–127.
 • [36] de Mey C, et al. Erythromycin increases plasma concentrations of -dihydroergocryptine in humans. Clin Pharmacol Ther 2001; 70: 142–148.
 • [37] Nelson MV, et al. Pharmacokinetics evaluation of erythromycin and caffeine administered with bromocriptine. Clin Pharmacol Ther 1990; 47: 694–697.
 • [38] Kivistö KT, et al. Buspirone concentration are greatly increased by erythromycin and itraconazole. Clin Pharmacol Ther 1997; 62: 348–354.
 • [39] Souhrn údajů o přípravku: Anxiron® (buspiron hydrochlorid), ICN, 18. 10. 2000 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [40] Souhrn údajů o přípravku: Buspiron-Egis® (buspiron hydrochlorid), Egis, 22. 1. 2003 (AISLP, verze 2005.3, 1. 7. 2005).
 • [41] http://medicine.iupui.edu/flockhart/table.htm
 • [42] Pichard L, et al. Cyclosporin a drug interaction. Screening for Inducers and Inhibitors of Cytochrome P-450 (Cyclosporin A Oxidase) in Primary Cultures of Human Hepatocytes and in Liver Microsomes. Drug Metab Dispos 1990; 18: 595–606.
 • [43] Kenworthy KE, et al. CYP3A4 drug interaction: correlation of 10 in vitro probe substrates. Br J Clin Pharmacol 1999; 48: 716–727.
 • [44] Milne RW, et al. Hepatic disposition of fexofenadine: influence of the transport inhibitors erythromycin and dibromosulphothalein. Pharm Res 2000; 17: 1511–1515.
 • [45] Wakasugi H, et al. Effect of clarithromycin on renal excretion of digoxin: Interaction with P-glycoprotein. Clin Pharmacol Ther 1998; 64: 123–128.
 • [46] Gupta S, et al. Pharmacokinetic and safety profile of desloratadine and fexofenadine when coadministered with azithromycin: a randomized, placebo-controlled, parallel-group study. Clin Ther 2001; 23: 451–466.

Sdílejte článek

Doporučené