Přeskočit na obsah

Inklisiran – velká naděje pro pacienty se závažnou poruchou metabolismu lipidů

Souhrn:
Táborský M. Inklisiran – velká naděje pro pacienty se závažnou poruchou metabolismu lipidů. Remedia 2022; 32: 106–115.
Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice, přičemž na prvním místě jsou klinické komplikace aterosklerózy – infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Zvýšená koncentrace LDL cholesterolu (LDL‑C) je jedním z nejlépe prozkoumaných a prokázaných příčinných rizikových faktorů rozvoje aterosklerózy – čím vyšší je koncentrace LDL‑C, tím větší je riziko vzniku kardiovaskulárních příhod, jako jsou infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Pro kardiovaskulární riziko je rozhodující jak koncentrace LDL‑C, tak kumulativní délka expozice jeho zvýšené hodnotě. Současné doporučené postupy proto za účelem redukce kardiovaskulárního rizika doporučují důsledné snižování koncentrace LDL‑C. I přes dostupné možnosti léčby v praxi však velké množství pacientů nedosahuje cílových hodnot uvedených v doporučených postupech. S malou interferující RNA (siRNA) inklisiranem je k dispozici možnost terapie pro dospělé s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a ne­fa­mi­liár­ní) nebo se smíšenou dyslipidemií vedle základní léčby statiny a/nebo jiné léčby snižující hodnotu lipidů – jako tzv. on top terapie, která rozšiřuje stávající spektrum léčby. Účinná látka dočasně inhibuje tvorbu enzymu proproteinová konvertáza subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9), jemuž je připisována klíčová role v metabolismu cholesterolu. Pomocí přirozeného mechanismu RNA interference je cíleně potlačena syntéza PCSK9 v játrech, což díky zvýšené recyklaci LDL receptorů snižuje koncentraci LDL‑C v krevním oběhu. Klinické studie dokládají signifikantní (p < 0,001) a šest měsíců trvající snížení koncentrace LDL‑C při současné medikaci maximálně tolerované dávky statinu a ev. dalších hypolipidemik. Ve sdružené analýze studií fáze III bylo podáváním inklisiranu dosaženo poklesu hodnoty LDL‑C o 50–55 % již 90. den (3. měsíc) a tento pokles byl během dlouhodobé léčby udržován. Účinná látka je podávána zdravotnickým pracovníkem pomocí subkutánní injekce. Po iniciační dávce následuje další aplikace po třech měsících a v rámci dlouhodobé léčby se inklisiran podává každých šest měsíců.

Summary:
Taborsky M. Inclisiran – enormous hope for patients with severe lipid metabolism disease. Remedia 2022; 32: 106–115.
Cardiovascular diseases are the most frequent cause of death in the Czech Republic, where clinical complications of atherosclerosis, such as myocardial infarction and stroke, reach the top. High LDL cholesterol (LDL‑C) concentration is one of the best researched and demonstrated causal risk factors of developing atherosclerosis – the higher the concentration of LDL‑C is, the greater the risk of cardiovascular events, such as myocardial infarction and stroke. Aside from the LDL‑C concentration, the cardiovascular risk is determined by the cumulative exposition length to high LDL‑C levels. Thus, current recommendations advocate for strict lowering of LDL‑C concentration to reduce cardiovascular risk. Despite available treatment options, many patients in clinical practice do not reach the recommended target levels. With inclisiran, a small interfering RNA (siRNA), an option of so‑called on‑top therapy widening the current treatment spectrum becomes available for adults with primary hypercholesterolemia (heterozygous familial and non‑familial) or with mixed dyslipidemia accompanying the primary treatment with statins and/or other therapies lowering lipid levels. The active substance inhibits the production of proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9), which plays a key role in cholesterol metabolism. Using the native mechanism of RNA interference, it targets and suppresses the PCSK9 synthesis in the liver, increasing the recycling of LDL receptors and lowering the LDL‑C concentration in the blood. Clinical studies demonstrate a significant (p < 0.001) and six‑month‑long decrease in LDL‑C concentration with concurrent statin treatment at maximally tolerated doses or other hypolipidemic drugs. In a compound analysis of phase III studies, administering inclisiran led to a decrease in LDL‑C level of 50–55% at day 90 (third month), and long‑term treatment maintained the result. The active substance is subcutaneously administered by a health care professional 3 months after the initial dose and every 6 months during long‑term therapy.

Key words: inclisiran, LDL‑cholesterol, siRNA, treatment adherence

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Asciminib

29. 12. 2022

Pro terapii pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) v chronické fázi, u nichž došlo k selhání již dvou linií léčby, je nově k dispozici…

Ponesimod

29. 12. 2022

Souhrn Kubala Havrdová E. Ponesimod. Remedia 2022; 32: 521–527. Roztroušená skleróza (RS) patří mezi onemocnění, v jejichž patogenezi se uplatňují…

Bimekizumab

1. 11. 2022

Psoriáza je zánětlivé neinfekční autoimunitní onemocnění, které postihuje především kůži, ale manifestuje se často také v oblasti nehtů, kloubů a…

Sacituzumab govitekan

17. 7. 2022

Souhrn: Tesařová P. Sacituzumab govitekan. Remedia 2022; 32: 215–219. Sacituzumab govitekan je konjugátem protilátky a léku složeným z aktivního…