Přeskočit na obsah

Quetiapin s prodlouženým uvolňováním

Quetiapin s prodlouženým uvolňováním (quetiapin XR) je nová forma dibenzothiazepinového antipsychotika druhé generace quetiapinu. Zatímco farmakodynamika obou lékových forem quetiapinu je srovnatelná, liší se svými farmakokinetickými vlastnostmi. Přídatná hodnota quetiapinu XR je v jednoduchém dávkování. Podávání quetiapinu XR jednou denně může zvyšovat adherenci nemocných k léčbě. Byla prokázána dobrá klinická účinnost quetiapinu XR v indikacích schizofrenie a bipolární porucha (akutní léčba manické nebo depresivní epizody). Nadějné výsledky přinášejí také studie účinnosti quetiapinu XR u generalizované úzkostné poruchy. Snášenlivost quetiapinu XR je podobná formě s okamžitým uvolňováním. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou somnolence a závrať. U některých nemocných je limitujícím faktorem podávání quetiapinu hypotenze. Článek shrnuje farmakologické charakteristiky quetiapinu XR a dosavadní výsledky klinických studií.

Farmakologická skupina

Quetiapin ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním (quetiapin XR) je antipsychotikum (indikační skupina 68). Patří do ATC skupiny N05AH (diazepiny, oxazepiny, thiazepiny).

Chemické a fyzikální vlastnosti

Quetiapin je dibenzothiazepinovým derivátem, viz obr. 1. V tabletách s prodlouženým uvolňováním je obsažena fumarátová sůl s molekulovou hmotností 883,11.

Mechanismus účinku, farmakodynamika

Quetiapin XR, antipsychotikum druhé generace, patří do skupiny MARTA (Multi Acting Receptor Targeting Agents). Do této skupiny patří rovněž klozapin, olanzapin, zotepin a dnes již nevyráběná originální česká antipsychotika oxyprothepin a isofloxythepin. Quetiapin XR stejně jako quetiapin s okamžitým uvolňováním (quetiapin IR) je především antagonistou na serotoninových receptorech 5HT2A a relativně slaběji blokuje dopaminové receptory D2 a D1. Méně intenzivní blokáda receptorů D2 vysvětluje nižší výskyt extrapyramidových nežádoucích účinků a mírnější, přechodné zvýšení hladiny prolaktinu [1]. Na farmakodynamice se podílí aktivní metabolit N-desalkyl quetiapin (norquetiapin), který má podobnou antidopaminergní aktivitu a vyšší antiserotonergní aktivitu v porovnání s mateřskou látkou. Norquetiapin také inhibuje noradrenergní transportér a je parciálním agonistou receptorů 5HT1A [2, 3]. Tyto vlastnosti mohou vysvětlovat antidepresivní efekt quetiapinu. Stimulace receptorů 5HT1A v prefrontálním kortexu vede k uvolňování dopaminu a noradrenalinu do extracelulárního prostoru [4]. Antidopaminergní a antihistaminergní účinek může mít příznivý vliv na zvýšenou psychomotorickou aktivitu (agitovanost) při úzkostné depresi [5]. Quetiapin a norquetiapin mají rovněž vysokou afinitu k histaminergním receptorům H1 a k adrenergním receptorům a1 (sedativní a hypotenzní efekt) a nízkou afinitu k adrenergním receptorům a2 a k serotonergním receptorům 5HT1A. Quetiapin nemá významnou afinitu k cholinergním muskarinovým nebo benzodiazepinovým receptorům.

V preklinických testech quetiapin nevyvolával dopaminovou D2 supersenzitivitu při dlouhodobém podávání. Má pouze slabý kataleptický účinek (efekt receptorové D2 inhibice). V působení na dopaminergní systém má selektivní účinek ve smyslu vyšší afinity k receptorům dopaminových neuronů mezolimbické oblasti A10 a nigrostriatální oblasti A9. Pro antipsychotický účinek je důležitá míra obsazenosti receptorů D2 v mozku. Při léčbě denní dávkou 450–600 mg je dosahováno vrcholu obsazenosti receptorů D2 (45–60 %) za 2–3 hodiny po perorálním podání quetiapinu IR. Obsazenost receptorů D2 rychle klesá. Po 12 hodinách od podání je na úrovni 30 %. To odpovídá farmakokinetickým vlastnostem quetiapinu [6]. Vazba quetiapinu IR podávaného dvakrát denně na dopaminové receptory D2 je srovnatelná s vazbou quetiapinu XR v jedné denní dávce [7]. Pro antidepresivní účinnost je důležitá vazba quetiapinu na receptory 5HT2A a 5HT1A. Dlouhodobý efekt quetiapinu při léčbě poruch nálady může souviset s ovlivněním exprese genů pro BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) v hipokampu [4].

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika quetiapinu je lineární v dávkování do 750 mg pro die a neliší se podle pohlaví. Farmakokinetika není ovlivňována tělesnou hmotností, etnickým původem nebo kouřením. Farmakokinetika u osob v adolescenci a v dospělosti je podobná [8] a může být pod vlivem cirkadiánního rytmu. Figueroa a kol. [9] pozorovali nižší cmax po večerní dávce quetiapinu IR (léková forma s okamžitým uvolňováním) v porovnání s ranní dávkou. Oproti quetiapinu ve formě s okamžitým uvolňováním zajišťuje forma s prodlouženým tb1.jpguvolňováním pomalejší postupný nárůst plazmatické koncentrace (tmax = 6 hodin) a pomalejší pokles plazmatické koncentrace (quetiapin t1/2 = 7 hodin a norquetiapin t1/2 = 12 hodin). Při podávání quetiapinu IR v dávce 150 mg dvakrát denně je účinnost a snášenlivost léčby stejná jako při podávání quetiapinu XR v jedné denní dávce 300 mg, viz tab. 1. V rovnovážném stavu, jehož bývá dosaženo během dvou dní, je plocha pod křivkou sérové koncentrace (AUC) v době 0–24 hodin IR = 5882 ng/ml a XR = 6147 ng/ml [7]. Průměrná maximální plazmatická koncentrace je mírně nižší při použití quetiapinu XR (495,3 ng/ml) v porovnání s formou quetiapinu IR (568,1 ng/ml).

Absorpce

Quetiapin je po perorálním podání velmi dobře absorbován. Maximální plazmatické koncentrace dosáhne za 5–6 hodin po jednorázovém podání. Jídlo s vysokým obsahem tuků (800–1000 kalorií) významně zvyšuje cmax quetiapinu XR.

Distribuce

Vazba na plazmatické proteiny je nezávislá na koncentraci a pohybuje se v rozmezí 63–83 %.

Metabolismus

Pouze méně než 1 % podané dávky se vylučuje nezměněno. Quetiapin je extenzivně metabolizován v játrech sulfoxidací a oxidací. Primárně je metabolizován izoenzymy CYP3A4/5 (z 89 %) a CYP2D6 (z 9 %) jaterního systému cytochromu P-450 [10]. Aktivní metabolit norquetiapin je metabolizován CYP3A4, CYP2D6 a CYP2C9. Dávkování je třeba snížit u nemocných s jaterní insuficiencí. V pokusech se zvířaty nebyla pozorována orgánová kumulace quetiapinu při opakovaném podávání.

Exkrece

Clearance po perorálním podání je u osob starších 65 let o 30–50 % nižší než u mladších dospělých osob. K tomu je nutno přihlížet při dávkování. Kouření clearance neovlivňuje. Quetiapin je z větší části vylučován močí (73 %), méně stolicí (21 %).

Klinické zkušenosti

Quetiapin v léčbě schizofrenie

tb2.jpg Souhrn klinických zkušeností s quetiapinem ve formě tablet s okamžitým uvolňováním (quetiapin IR) je v české odborné literatuře k dispozici [11–13]. Klinické zkušenosti s quetiapinem XR v indikaci schizofrenie do roku 2008 shrnují Janů a Racková [14]. Přehled výsledků klinických studií, které ověřovaly účinnost a snášenlivost quetiapinu XR v léčbě schizofrenie, je uveden v tab. 2.

Ve dvou randomizovaných dvojitě slepých studiích, které ověřovaly účinnost a snášenlivost quetiapinu XR v porovnání s placebem [15, 16], bylo prokázáno, že quetiapin XR v dávce 600 mg pro die je statisticky významně účinnější než placebo v šestitýdenní léčbě akutní epizody schizofrenie. Při užití jiného dávkování přinesly citované studie rozdílné výsledky. Zatímco ve studii Kahna a kol. [15] byly klinicky účinnější rovněž dávky 400 mg a 800 mg pro die, ve studii Lindenmayera a kol. [16] se od placeba významně nelišila dávka 300 mg a 800 mg pro die. Snášenlivost quetiapinu XR byla v obou studiích dobrá, srovnatelná s formou quetiapinu IR. V šestitýdenní dvojitě slepé randomizované studii kontrolované placebem [17] byl prokázán účinek quetiapinu XR (600 mg, 800 mg) na příznaky excitace, agresivity a hostility. Peuskens se spolupracovníky [18] prokázali v souboru 327 klinicky stabilizovaných pacientů se schizofrenií, že quetiapin XR oproti placebu statisticky významně prodlouží dobu do relapsu psychózy (hazard ratio 0,16; p < 0,001). Ve sledovaném souboru relabovalo během 4 měsíců 10,7 % nemocných léčených quetiapinem XR a 41,4 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Ve dvojitě slepé studii bylo sledováno udržení účinnosti léčby quetiapinem po převedení stabilizovaných nemocných se schizofrenií (n = 497) léčených quetiapinem IR na léčbu stejnou dávkou quetiapinu XR [30]. Noninferiorita byla prokázána pro sledovaný soubor (populace per protocol), nikoliv pro soubor analyzovaný metodou „intention-to-treat“ (ITT) se zařazením všech pacientů, kteří studii nedokončili. Tento rozpor autoři vysvětlují větší variabilitou dat souboru ITT. Quetiapin XR je podle autorů vhodnou alternativou pro nemocné s nižší adherencí, pro které je výhodné jednodušší dávkování. Celkové klinické zlepšení bylo pozorováno v otevřené klinické studii u 62,8 % (n = 477) pacientů se schizofrenií, kteří byli převedeni na léčbu quetiapinem XR pro neúčinnost nebo nesnášenlivost předchozí léčby jinými antipsychotiky [19].

Quetiapin v léčbě bipolární poruchy

tb3.jpg Quetiapin IR je v ČR schválen rovněž v indikaci manické epizody a depresivní epizody bipolární poruchy. K registraci quetiapinu IR v indikaci depresivní epizody bipolární poruchy přispěla velká multicentrická randomizovaná dvojitě slepá studie známá pod názvem „The Bolder Study“. Studie probíhala ve dvou oddělených klinických hodnoceních [20, 21]. Primárním cílem studie bylo porovnat účinnost dvou fixních dávek quetiapinu (300 mg a 600 mg pro die) s placebem. Quetiapin byl v obou částech studie účinnější než placebo. Léčba quetiapinem měla významný antidepresivní účinek. Poznatky z této klinické studie jsou v literatuře podrobně popsány [22, 23]. Od roku 2009 je pro quetiapin XR v ČR schválena indikace pro léčbu středně těžké až těžké manické epizody a středně těžké až těžké depresivní epizody v rámci bipolární poruchy. Tab. 3 shrnuje výsledky klinických studií s quetiapinem XR v léčbě deprese.

Účinnost quetiapinu XR v léčbě akutní epizody depresivní poruchy ověřily tři rozsáhlé 6–8týdenní klinické studie kontrolované placebem [24–26]. Quetiapin XR měl statisticky významně vyšší antidepresivní účinnost než placebo, a to v dávkování 50 mg, 150 mg a 300 mg pro die. V jedné studii byla prokázána antidepresivní účinnost pouze pro nejvyšší použitou dávku 300 mg pro die [25]. U pacientů v depresivní epizodě bipolární poruchy byl quetiapin XR srovnatelně účinný u nemocných s rychlým i pomalým cyklováním [25]. V jednoroční studii byla ve velkém souboru nemocných s periodickou depresivní poruchou prokázána dobrá účinnost quetiapinu XR v prevenci rekurence deprese při použití dávek 50 mg, 150 mg a 300 mg pro die [27]. Quetiapin XR dlouhodobě udržel zmírnění depresivní i úzkostné symptomatiky po odeznění akutní epizody, dobrou sociální adaptaci nemocných a zlepšení spánku. Dlouhodobá léčba quetiapinem XR byla nemocnými dobře snášena. Extrapyramidové nežádoucí účinky byly zaznamenány u 2,8 % nemocných léčených quetiapinem XR (u 1,8 % nemocných dostávajících placebo). Sexuální dysfunkce se objevily u 1,5 % pacientů (u 0,5 % při podávání placeba). Ačkoliv zpočátku se u nemocných léčených qutiapinem XR tělesná hmotnost zvýšila v průměru o 1,6 kg (za 12–18 týdnů), nebyl v dalších měsících zaznamenán další nárůst hmotnosti. Zvýšení hmotnosti o nejméně 7 % v prvních 12–18 týdnech studie bylo pozorováno u 12,2 % pacientů léčených quetiapinem XR. V laboratorních vyšetřeních bylo zaznamenáno zvýšení glykemie (>/= 7 mmol/l) u 6,1 % nemocných. Významně nebyly změněny hodnoty celkového cholesterolu, LDL, HDL ani hodnoty triglyceridů. Nebyly pozorovány klinicky významné změny v EKG a při sledování vitálních funkcí.

Antidepresivní efektivita quetiapinu XR v kombinaci s antidepresivy, která v monoterapii nebyla dostatečně účinná, byla ověřena ve dvou klinických studiích [28, 29]. V obou studiích byla úspěšně zkoušena dávka 300 mg pro die. Ve studii Bauera a kol. [28] byla v kombinaci s antidepresivem účinná i dávka 150 mg pro die. V obou studiích bylo pozorováno klinicky významné zmírnění depresivní symptomatiky již v prvním týdnu kombinované léčby. Obě studie byly kontrolované placebem. Placebová skupina reprezentovala monoterapii antidepresivem, která se ukázala být méně účinnou v porovnání s kombinací antidepresiva s quetiapinem XR. Cutler se spolupracovníky [30] prokázali srovnatelnou antidepresivní účinnost monoterapie quetiapinem XR (150 mg a 300 mg pro die) a léčby duálním antidepresivem duloxetinem (60 mg pro die) v souboru 612 nemocných s akutní epizodou deprese.

V 3týdenní studii byl podáván quetiapin XR ve flexibilním dávkování 400–800 mg pro die (n = 149) nemocným v manické nebo smíšené epizodě bipolární poruchy. Studie probíhala ve dvojitě slepém uspořádání a byla kontrolovaná placebem (n = 159) [31]. Quetiapin XR účinně kontroloval příznaky mánie již od 4. dne léčby a v průběhu celé studie byla léčba quetiapinem XR statisticky významně účinnější než podávání placeba. Nemocní léčení quetiapinem XR měli téměř dvakrát vyšší šanci dosáhnout v průběhu 3 týdnů remise než nemocní užívající placebo (relativní šance = 1,98).

Zařazení do současné palety léčiv

Závažným problémem farmakoterapie schizofrenie a bipolární poruchy je nízká adherence nemocných k léčbě. Adherence může být mimo jiné zvyšována jednoduchým režimem dávkování léku. U léků podávaných perorálně to může být forma tablet s prodlouženým uvolňováním, která umožňuje podávat lék pouze jednou denně. Quetiapin s prodlouženým uvolňováním takovou jednoduchost v dávkování umožňuje při efektivitě a snášenlivosti srovnatelné s formou quetiapinu s okamžitým uvolňováním [15, 32].

Indikace

Quetiapin s prodlouženým uvolňováním je v České republice schválen v indikacích léčby schizofrenie včetně prevence relapsu u stabilizovaných pacientů, dále pro léčbu středně těžké až těžké manické epizody a středně těžké až těžké depresivní epizody v rámci bipolární poruchy. Není registrován pro léčbu psychotických stavů při demenci.

Kontraindikace

Přípravky s obsahem quetiapinu nesmějí být podávány při přecitlivělosti na léčivou látku nebo na pomocné látky obsažené v přípravku.

Nežádoucí účinky

tb5.jpg tb4.jpgV profilu nežádoucích účinků (NÚ) se forma quetiapinu s prodlouženým uvolňováním (XR) významně neliší od quetiapinu s okamžitým uvolňováním, viz tab. 4. Nejčastější NÚ quetiapinu XR shrnuje tab. 5 a tab. 6. Incidence extrapyramidových NÚ je nízká. Podávání quetiapinu může vzácně vyvolat tardivní dyskineze [33]. Ojediněle byly publikovány případy neuroleptického maligního syndromu [34]. tb6.jpgQuetiapin může vyvolat ortostatickou hypotenzi se závratí, slabostí, tachykardií, která může vést k synkopě. Zvláště opatrně by měl být quetiapin dávkován u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním (stav po infarktu myokardu, ischemická choroba srdeční, srdeční selhávání), s cerebrovaskulárním onemocněním a u nemocných s predispozicí k hypotenzi (dehydratace, hypovolemie, léčba antihypertenzivy). Kardiovaskulární a cerebrovaskulární NÚ mohou být příčinou náhlé smrti u osob starších 65 let.

Byly publikovány vzácné případy leukopenie a agranulocytózy při léčbě quetiapinem. Nemocným s těžkou neutropenií (< 1000/mm3) by neměl být quetiapin podáván. Krevní obraz by měl být pravidelně kontrolován zvláště při kombinaci quetiapinu s antikonvulzivy (valproát, karbamazepin) [35]. V preklinických pokusech se zvířaty byl popisován výskyt katarakty. Klinická pozorování spojení zákalu oční čočky s užíváním quetiapinu jednoznačně nepotvrdila. Přesto výrobce doporučuje oční kontrolu po 6 měsících po zahájení léčby quetiapinem. Zvýšení tělesné hmotnosti o 1 kg bylo u nemocných se schizofrenií léčených quetiapinem XR pozorováno po 12 týdnech léčby [19]. Ve stejné studii byl zaznamenán pokles tělesné hmotnosti o 1,6 kg u nemocných, kteří byli na léčbu quetiapinem XR převedeni z terapie jinými antipsychotiky pro nežádoucí přírůstky tělesné hmotnosti. Z laboratorních NÚ bylo po 12 týdnech podávání quetiapinu XR zaznamenáno mírné zvýšení glykemie nalačno (průměrně o 0,13 mmol/l), zvýšení hladiny glykovaného hemoglobinu HbA1C (průměrně o 0,02 %), inzulinu nalačno (průměrně o 14,2 pmol/l) a zvýšení hladiny triglyceridů (průměrně o 0,27 mmol/l). Nemocní s diagnostikovaným diabetem mellitem by měli být pravidelně monitorováni se zaměřením na případné zhoršení glukózového metabolismu. U nemocných s rizikem rozvoje diabetu (například obezita, rodinná anamnéza diabetu mellitu) by měla být pravidelně kontrolována glykemie nalačno. U všech nemocných by měly být kontrolovány klinické známky poruchy glycidového metabolismu (polydipsie, polyurie, polyfagie). Plazmatické koncentrace prolaktinu se po 12týdenní léčbě snížily (průměrně o 529,1 mIU/l). U 171 pacientů došlo ke snížení koncentrace prolaktinu do fyziologického rozmezí [19]. Na počátku léčby quetiapinem může docházet k přechodnému zvýšení hladin transamináz v séru.

V iniciálních stadiích léčby deprese může být zvýšeno riziko sebevražedného jednání. Z tohoto hlediska je doporučováno předepisovat depresivním nemocným v ambulantní péči co nejmenší počet tablet ke snížení rizika předávkování. Podle několika publikovaných kazuistik a pozorování může mít quetiapin návykový potenciál [36]. Byly popsány případy jeho intranazálního a intravenózního zneužívání [37]. Quetiapin nemá specifické antidotum. Postup při intoxikaci je symptomatický se zajištěním vitálních funkcí (oxygenace, ventilace, kardiovaskulární monitorování). Příznaky předávkování odpovídají vystupňovanému farmakologickému účinku, projevuje se ospalostí, útlumem, tachykardií, hypotenzí, cirkulačním kolapsem a mohou se objevit akutní dystonické křeče. Do jedné hodiny po předávkování je doporučován výplach žaludku a podání aktivního uhlí s laxativy.

Lékové interakce

Opatrnost je doporučována při současném podávání inhibitorů izoenzymu CYP3A4 jaterního systému cytochromu P-450 (například acetazolamid, flukonazol, ketokonazol, makrolidová antibiotika, nefazodon, norfluoxetin). Kombinace s těmito léčivy může zvyšovat plazmatickou koncentraci quetiapinu a zpomalovat jeho metabolizaci s potenciálně rizikovými důsledky v oblasti nežádoucích účinků. Quetiapin je slabým inhibitorem dalších izoenzymů (1A2, 2C9, 2C19, 2D6). Tento inhibiční vliv však není z hlediska lékových interakcí klinicky významný. Nespecifický enzymový inhibitor cimetidin clearance quetiapinu neovlivňuje. Eliminace quetiapinu je urychlována při kombinaci s enzymovými induktory (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital). Vlastním hypotenzním účinkem může quetiapin prohlubovat účinek antihypertenziv. Quetiapin může antagonizovat efekt levodopy a dopaminových agonistů. Quetiapin prohlubuje kognitivní a motorické poruchy vyvolané alkoholem.

Těhotenství a kojení

V preklinických studiích byla popsána embryofetální toxicita quetiapinu (Investigator's Brochure, Astra Zeneca 2008). V současné době však nejsou publikována žádna klinická data dokládající asociaci mezi užíváním quetiapinu IR nebo quetiapinu XR v těhotenství a zvýšením rizika teratogenity [38]. Těhotné ženy léčené antipsychotiky by se měly poradit se svým lékařem o přínosu a rizicích léčby s ohledem na své zdraví a zdravotní stav dítěte. Pokud nelze léčbu antipsychotikem přerušit, měla by být předepisována minimální účinná dávka zvláště v prvním trimestru. Kromě rizika teratogenity je nutné vzít v úvahu také riziko metabolických nežádoucích účinků na těhotnou ženu, na plod i novorozence. Dostatečně prozkoumané nejsou dlouhodobé neurobehaviorální změny, které mohou ovlivňovat vývoj dítěte. Quetiapin XR je v malé míře vylučován do mateřského mléka. Kojení při léčbě quetiapinem není některými autory doporučováno [39], jiní tuto možnost při opatrném sledování kojence připouštějí [40].

Vliv na kognitivní funkce

Quetiapin XR může snižovat reakční pohotovost a pozornost. Nemocní by neměli řídit motorová vozidla nebo vykonávat jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (obsluha strojů, práce ve výškách) do doby, než budou znát svou individuální citlivost na účinky léčiva.

Dávkování

Léková forma tablet s prodlouženým uvolňováním umožňuje dávkovat quetiapin XR v jedné denní dávce. Lék se podává mezi jídly, nejméně hodinu před jídlem nebo jen s lehkým jídlem (do 300 kalorií). Tablety by měly být polykány celé – nesmějí se dělit, žvýkat ani drtit. Doporučované terapeutické rozmezí při akutní i udržovací léčbě schizofrenie je 400–800 mg pro die. Doporučovaná iniciální dávka je 300 mg/den. Stejné dávkové rozmezí je doporučeno pro léčbu středně těžké až těžké manické epizody v rámci bipolární poruchy. V léčbě manické epizody lze podávat quetiapin XR v monoterapii nebo v kombinaci se stabilizátory nálady (lithium, valproát). Pro léčbu středně těžké až těžké depresivní epizody v rámci bipolární poruchy je doporučeno dávkové rozmezí 300–600 mg pro die. Při léčbě deprese u bipolární poruchy je doporučeno pozvolnější titrování dávky (50 mg 1. den; 100 mg 2. den; 200 mg 3. den; 300 mg 4. den). Pro dlouhodobou udržovací léčbu bipolární poruchy zatím není dostatek klinických dat a pro tuto indikaci v současné době není quetiapin XR v ČR registrován.

U jednotlivých nemocných by měla být dávka titrována podle klinické účinnosti a snášenlivosti. Opatrnost při úvodní titraci je doporučována u starších nemocných, u nemocných se sklonem k hypotenzi a u pacientů s poškozením jater. Nemocné, kteří jsou léčeni quetiapinem IR, je možno převádět na léčbu formou XR v ekvivalentním denním dávkování. Převedení z léčby jiným antipsychotikem je doporučováno s minimální dobou překřížení. Při převádění z terapie depotním antipsychotikem je podávání quetiapinu XR zahajováno v době další plánované injekce depotního preparátu. Náhlé ukončení užívání quetiapinu může vyvolat tzv. syndrom z vysazení, který se projeví nevolností, zvracením a insomnií. Proto je doporučováno léčbu quetiapinem ukončovat pozvolna.

Quetiapin XR je v České republice v současné době dostupný v silách 200, 300 a 400 mg v baleních po 60 tabletách. Po ukončení cenového řízení bude k dispozici rovněž tableta s obsahem 50 mg quetiapinu. Předepisování quetiapinu XR se řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR číslo 54/2008 Sb. (O způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů). Při předepisování přípravku je možné na recept uvést „zvýšená úhrada“ a číslo diagnózy podle Mezinárodní klasifikace nemocí. Při zvýšené úhradě je nemocnému v lékárně vydán lék bez doplatku.

Stabilita

Quetiapin XR v tabletové formě má být uchováván v teplotním rozmezí 15–30 °C. Doba použitelnosti je tři roky.

Seznam použité literatury

 • [1] Saller CF, Salama AI. Seroquel: Biochemical profile of a potential atypical antipsychotic. Psychopharmacology 1993; 112: 285–292.
 • [2] Baune B. New development in the management of major depressive disorder and generalized anxiety disorder: role of quetiapine. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2008; 4: 1181–1192.
 • [3] Goldstein JM, Nyberg S, Brecher M. Preclinical mechanism for the broad spectrum of antipsychotic, antidepressant and mood stabilizing properties of Seroquel. Eur Psychiatry 2008; 23 (Suppl. 2): S202.
 • [4] McIntyre RS, Soczynska JK, Woldeyohannes HO, et al. A preclinical and clinical rationale for quetiapine in mood syndromes. Expert Opin Pharmacother 2007; 8: 1211–1219.
 • [5] Todder D, Caliskan S, Baune BT. Night locomotor activity and quality of sleep in quetiapine-trea-ted patients with depression. J Clin Psychopharmacol 2006; 26: 638–642.
 • [6] Gefvert O, Bergström M, La°ngström B, et al. Time course of central nervous dopamine-D2 and 5HT2 receptor blockade and plasma drug concentrations after discontinuation of quetiapine (Seroquel) in patiens with schizophrenia. Psychopharmacology (Berl) 1998; 135: 119–126.
 • [7] Mamo DC, Uchida H, Vitcu I, et al. Quetiapine extended-release versus immediate-release formulation: a positron emission tomography study. J Clin Psychiatry 2008; 69: 81–86.
 • [8] Winter HR, Earley WR, Hamer-Maansson JE, et al. Steady-state pharmacokinetic, safety, and tolerability profiles of quetiapine, norquetiapine, and other quetiapine metabolites in pediatric and adult patients with psychotic disorders. J Child Adolesc Psychopharmacol 2008; 18: 81–98.
 • [9] Figueroa C, Brecher M, Hamer-Maansson JE, Winter H. Pharmacokinetic profile of extended release quetiapine fumarate compared with quetiapine immediate release. Progress Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry 2009; 33: 199–204.
 • [10] Hasselstro/m J, Linnet K. In vitro studies on quetiapine metabolism using the substrate depletion approach with focus on drug-drug interactions. Drug Metabol Drug Interact 2006; 21: 187–121.
 • [11] Masopust J, Urban A, Vališ M. Jaká je budoucnost quetiapinu? Psychiatrie pro praxi 2006; 1: 43–49.
 • [12] Mohr P, Votava P. Quetiapin. Farmakoterapie 2005; 6: 583–588.
 • [13] Švestka J. Nová psychofarmaka: antipsychotikum quetiapin. Psychiatrie 2000; 4: 120–133.
 • [14] Janů L, Racková S. Quetiapin s prodlouženým uvolňováním – nová léková forma atypického antipsychotika. Farmakoterapie 2008; 6: 580–585.
 • [15] Kahn RS, Schulz SC, Palazov VD, et al. Efficacy and tolerability of once-daily extended release quetiapine fumarate in acute schizophrenia: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychiatry 2007; 68: 832–842.
 • [16] Lindenmayer JP, Brown D, Liu S, et al. The efficacy and tolerability of once-daily extended release quetiapine fumarate in hospitalized patients with acute schizophrenia: a 6-week randomized, double-blind, placebo-controlled study. Psychopharmacol Bull 2008; 41: 11–35.
 • [17] Kalali A, Schulz SC, Kahn R, et al. Effectiveness of once-daily extended release quetiapine fumarate (quetiapine XR) for excitability, hostility and aggression in schizophrenia. Schizophrenia Res 2008; 98: 164.
 • [18] Peuskens J, Trivedi J, Malyarov S, et al. Prevention of schizophrenia relapse with extended release quetiapine fumarate dosed once daily: a randomized, placebo-controlled trial in clinically stable patiens. Psychiatry (Edgemont) 2007; 4: 34–50.
 • [19] Ganesan S, Agambaram V, Randeree F, et al. Switching from other antipsychotics to once-daily extended release quetiapine fumarate in patients with schizophrenia. Curr Med Res Opin 2008; 24: 21–31.
 • [20] Calabrese JR, Keck PE, Macfadden W, et al. A randomized, double-blind, placebo controlled trial of quetiapine in the treatment of bipolar I a II depression. Am J Psychiatry 2005; 162: 1351–1360.
 • [21] Thase ME, Macfadden W, Weisler RH, et al. Efficacy of quetiapine monotherapy in bipolar I and II depression: a double-blind, placebo-controlled study (the BOLDER II study). J Clin Psychopharmacol 2006; 26: 600–609.
 • [22] Bouček J. Quetiapin v léčbě depresivní fáze bipolární afektivní poruchy. Psychiatrie pro praxi 2007; 8: 222–224.
 • [23] Gajwani P, Muzina D, Kemp DE, et al. Update on quetiapine in the treatment of bipolar disorder: results from the BOLDER studies. Neuropsychiatric Disease Treatment 2007; 3: 847–853.
 • [24] Weisler R, Joyce M, McGill L, et al. Extended release quetiapine fumarate monotherapy for major depressive disorder: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled study. CNS Spectr 2009; 14: 299–313.
 • [25] Suppes T, Datto C, Nordenhem A, et al. Effectiveness of the new extended-release formulation of quetiapine as monotherapy for the treatment of acute bipolar depression. Int J Neuropsychopharmacol 2008; 11 (Suppl. 1): 185.
 • [26] El-Khalili N, Banov M, Bortnick B, et al. Efficacy and tolerability of extended release quetiapine fumarate (quetiapine XR) monotherapy in major depressive disorder (MDD): a randomized, placebo-controlled clinical trial (Study 003). 63rd Annual Society of Biological Psychiatry, 2008a (poster).
 • [27] Datto C, Lam RW, Lepola U, et al. Extended release quetiapine fumarate (quetiapine XR) monotherapy as maintenance treatment in patients with MDD. 21st Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, Barcelona 2008 (poster).
 • [28] Bauer M, Pretorius HW, Constant EL, et al. Extended-release quetiapine as adjunct to an antidepressant in patients with major depressive disorder: results of a randomized, placebo-controlled, double-blind study. J Clin Psychiatry 2009; 70: 540–549.
 • [29] El-Khalili N, Joyce M, Atkinson S, et al. Adjunctive extended release quetiapine fumarate (quetiapine XR) in patients with major depressive disorder and inadequate antidepressant response. 161st Annual Meeting of the American Psychiatric Association, Washington, 2008b (poster).
 • [30] Cutler AJ, Montgomery SA, Fejfel D, et al. Extended release quetiapine fumarate monotherapy in major depressive disorder: a placebo- and duloxetine-controlled study. J Clin Psychiatry 2009; 70: 526–539.
 • [31] Datto C, Nordenhem A, Minkwitz M, et al. Effectiveness of extended-release formulation of quetiapine as monotherapy for the treatment of acute bipolar mania. Eur Psychiatry 2009; 24 (Suppl. 1): S573.
 • [32] Möller HJ, Johnson S, Mateva T, et al. Evaluation of the feasibility of switching from immediate release quetiapine to extended release quetiapine fumarate in stable outpatients with schizophrenia. Int Clin Psychopharmacol 2008; 23: 95–105.
 • [33] Ghaemi SN, Ko JY. Quetiapine-related tardive dyskinesia. Am J Psychiatry 2001; 158: 1737.
 • [34] Gortney JS, Fagan A, Kissack JC. Neuroleptic malignant syndrome secondary to quetiapine. Ann Pharmacother 2009; 43: 785–791.
 • [35] Rahman A, Mican LM, Fischer C, Campbell AH. Evaluating the incidence of leukopenia and neutropenia with valproate, quetiapine, or the combination in children and adolescents. Ann Pharmacother 2009; 43: 822–830.
 • [36] Paparrigopoulos T, Karaiskos D, Liappas J. Quetiapine: another drug with potential for misuse? A case report. J Clin Psychiatry 2008; 69: 162–163.
 • [37] Reeves RR, Brister JC. Additional evidence of the abuse potential of quetiapine. South Med J 2007; 100: 834–836.
 • [38] McKenna K, Koren G, Tetelbaum M, et al. Pregnancy outcome of women using atypical antipsychotic drugs: a prospective comparative study. J Clin Psychiatry 2005; 66: 444–449.
 • [39] Mohr P, Praško J, Bareš M, et al. Psychické poruchy v graviditě a laktaci. In: Seifertová D, Praško J, Horáček J, Höschl C (Editoři). Postupy v léčbě psychických poruch. Algoritmy České neuropsychofarmakologické společnosti. Academia Medica Pragensis, Medical Tribune Praha 2008: 483–498.
 • [40] Rampono J, Kristensen JH, Ilett KF, et al. Quetiapine and breast feeding. Ann Pharmacother 2007; 41: 711–714.

Sdílejte článek

Doporučené

Desmopresin

30. 4. 2024

Souhrn Vranová V. Desmopresin. Remedia 2024; 34: 162–164. Desmopresin acetát je syntetickým analogem antidiuretického hormonu. Jeho indikací je…

Dostarlimab

30. 4. 2024

Dostarlimab je humanizovaná monoklonální protilátka izotypu IgG4, která se váže na receptory programované buněčné smrti 1 (PD‑1), a blokuje tak…

Lebrikizumab

28. 3. 2024

V posledních letech se výrazně rozšířily možnosti léčby těžkých forem atopické dermatitidy, ke klasické biologické léčbě přibyly i inhibitory Janus…