Přeskočit na obsah

Dapagliflozin u akutního infarktu myokardu bez diabetu a bez srdečního selhání

Pacienti s akutním infarktem myokardu (IM) vyžadují další léčbu, která by mohla snížit riziko nepříznivých kardiovaskulárních a metabolických změn.

V randomizované, dvojitě zaslepené studii byli pacienti s akutním IM bez předchozího diabetes mellitus nebo chronického srdečního selhání a bez poruchy systolické funkce levé komory randomizováni k užívání 10 mg dapagliflozinu jednou denně nebo k placebu. Primárním kompozitním cílovým ukazatelem byly (hierarchicky) úmrtí, hospitalizace pro srdeční selhání, nefatální IM, fibrilace/flutter síní, diabetes mellitus 2. typu, funkční klasifikace NYHA (New York Heart Association) a snížení tělesné hmotnosti o 5 % nebo více při poslední návštěvě. Klíčovým sekundárním cílovým ukazatelem byl stejný kompozitní parametr bez kritéria snížení tělesné hmotnosti.

Výchozí data v okamžiku randomizace byla získána automatickým exportem z registrů ve Švédsku (SWEDEHEART) a ve Velké Británii a data z registrů byla též použita ke sběru dat z prvních dvou následných návštěv v týdnu 8 (–2 týdny) a měsíci 12 (–1 měsíc) po randomizaci. Sledování trvalo až po dobu 30 měsíců.

Bylo randomizováno 4 017 pacientů, z nichž 2 019 bylo přiřazeno k užívání dapagliflozinu a 1 998 k placebu. Analýza primárního kompozitního cílového ukazatele prokázala signifikantně větší benefit u dapagliflozinu než u placeba (HR 1,34; 95% CI 1,20–1,50; p < 0,001).

Výskyt jednotlivých kardiovaskulárních příhod byl nižší, než autoři původně předpokládali, a rozdíly mezi skupinami proto nedosahovaly statistické významnosti. Nebyla zjištěna žádná bezpečnostní rizika.

Zdroj: James S, Erlinge D, Storey RF, et al. Dapagliflozin in Myocardial Infarction without Diabetes or Heart Failure. NEJM Evid 2024; 3(2); doi: 10.1056/EVIDoa2300286.

Sdílejte článek

Doporučené