Přeskočit na obsah

Evropská komise schválila ublituximab pro léčbu relabujících forem roztroušené sklerózy

Na začátku června schválila Evropská komise přípravek Briumvi (TG Therapeutics) pro léčbu dospělých pacientů s relabujícími formami roztroušené sklerózy (RS) s aktivním onemocněním definovaným klinicky nebo zobrazovacími metodami. V závěru minulého roku byl lék schválen také americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv.

Ublituximab je první anti-CD20 monoklonální protilátkou, která je určena pro dospělé pacienty s RS a lze ji podávat v jednohodinové infuzi každých šest měsíců po úvodní dávce.  Schválení Evropskou komisí vychází z výsledků studií fáze III ULTIMATE I a II, které prokázaly superioritu oproti teriflunomidu ve významné redukci primárního cílového ukazatele - roční míry relapsů (annual relapse rate, ARR), dále počtu T1 gadolinium (Gd) enhancujících lézí a počtu nových nebo zvětšujících se T2 lézí.

 ULTIMATE I a II jsou randomizované, dvojitě zaslepené, kontrolované klinické studie se stejným uspořádáním, do nichž byli zařazeni pacienti s RS léčení po dobu 96 týdnů. Pacienti byli randomizováni tak, aby dostávali buď ublituximab podávaný jako intravenózní (i.v.) infuze 150 mg během čtyř hodin, 450 mg dva týdny po první infuzi během jedné hodiny a 450 mg každých 24 týdnů během jedné hodiny, s perorálním placebem podávaným denně; nebo teriflunomid podávaný perorálně jako 14mg denní dávka s i.v. placebem aplikovaným ve stejném schématu jako ublituximab. Do obou studií byli zařazeni pacienti, kteří prodělali alespoň jeden relaps v předchozím roce, dva relapsy v předchozích dvou letech nebo u nichž byla v předchozím roce zachycena T1 Gd enhancující léze. Skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) mělo být na počátku sledování v rozmezí 0-5,5. Do studií ULTIMATE I a II bylo zařazeno celkem 1 094 pacientů s RS v 10 zemích.  

Přípravek Briumvi (ublituximab-xiiy) je k dispozici jako injekce pro i.v. podání 150 mg/6 ml.Nová monoklonální protilátka cílí na jedinečný epitop na B buňkách exprimujících znak CD20. Lék je indikován k léčbě dospělých pacientů s RS, včetně klinicky izolovaného syndromu, relabující-remitující formy a aktivního sekundárního progresivního onemocnění. Podání ublituximabu je kontraindikováno u pacientů s aktivní infekcí virem hepatitidy B a s život ohrožující infuzní reakcí na ublituximab v anamnéze. V klinických studiích s RS byla u pacientů léčených ublituximabem, kteří před každou infuzí dostali premedikaci omezující nežádoucí reakci, zaznamenána incidence infuzních reakcí 48 %, s nejvyšší incidencí do 24 hodin po první infuzi. U 0,6 % pacientů léčených ublituximabem došlo k reakcím na infuzi, které byly závažné, některé vyžadovaly hospitalizaci. V klinických studiích s RS byla celková míra infekcí u pacientů léčených ublituximabem 56 % ve srovnání s 54 % u pacientů s teriflunomidem. Incidence závažných infekcí činila 5 % ve srovnání se 3 %. U pacientů léčených ublituximabem došlo ke třem úmrtím souvisejícím s infekcí. Mezi nejčastější patřily infekce horních cest dýchacích (45 %) a infekce močových cest (10 %). Ačkoliv se u pacientů s RS léčených ublituximabem nevyskytly žádné případy progresivní multifokální leukoencefaloptaie (PML), byla u nemocných léčených jinými anti-CD20 protilátkami a jinými terapiemi RS pozorována infekce John Cunningham virem vedoucí k PML. Je tedy třeba dbát zvýšené opatrnosti a monitorovat případné příznaky PML. 

Živé nebo živé atenuované vakcíny lze aplikovat alespoň čtyři týdny před zahájením léčby ublituximabem, v případě neživých vakcín minimálně dva týdny. Přípravek může interferovat s účinností neživých vakcín, bezpečnost imunizace živými nebo živými atenuovanými vakcínami během léčby ublituximabem nebo po ní nebyla studována. Očkování živými virovými vakcínami se nedoporučuje během léčby a až do doplnění počtu B buněk. Zvláštní opatření platí pro vakcinaci kojenců matek s expozicí ublituximabu v průběhu gravidity. Dle údajů ze studií na zvířatech může ublituximab způsobit poškození plodu, během léčby tímto přípravkem a po dobu šesti měsíců po poslední dávce je proto nutné, aby ženy v reprodukčním věku užívaly účinnou antikoncepci. 

V klinických studiích bylo pozorováno podobně jako u jiné terapie deplecí B buněk snížení koncentrace imunoglobulinů. Během léčby ublituximabem a po jejím přerušení je tedy třeba monitorovat hodnoty kvantitativních sérových imunoglobulinů až do doplnění počtu B buněk, zejména u pacientů s oportunními nebo recidivujícími infekcemi.  

Zdroj: https://firstwordpharma.com/story/5746837

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…

Umělá inteligence ve farmakologii

12. 3. 2024

Umělá inteligence (AI) je platformou s řadou počítačových programů, které podle zadání hledají řešení s použitím všech dostupných dat, jež mají k…