Přeskočit na obsah

Perorální léčba ložiskové psoriázy

Použití monoklonálních protilátek změnilo léčbu několika imunitně zprostředkovaných zánětlivých onemocnění, včetně psoriázy. Tyto velké proteiny však musejí být podávány injekčně. JNJ-77242113 je nový, perorálně podávaný peptid – antagonista receptoru pro interleukin (IL) 23, který selektivně blokuje signální dráhu IL-23 a následnou produkci cytokinů.

Ve studii fáze II byli randomizováni pacienti se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou k léčbě experimentálním JNJ-77242113 (v dávce 25 mg jednou denně, 25 mg dvakrát denně, 50 mg jednou denně, 100 mg jednou denně, nebo 100 mg dvakrát denně) nebo k placebu po dobu 16 týdnů. Primárním cílovým ukazatelem bylo snížení skóre plochy a závažnosti psoriázy (PASI) od výchozí hodnoty alespoň o 75 % (odpověď PASI 75) v týdnu 16.

Randomizaci podstoupilo celkem 255 pacientů. Průměrné skóre PASI na počátku bylo 19,1. Průměrná doba trvání psoriázy byla 18,2 roku a 78 % pacientů ve všech studijních skupinách již dříve dostávalo systémovou léčbu. V 16. týdnu byl podíl pacientů s odpovědí PASI 75 vyšší u pacientů ve skupinách JNJ-77242113 (37 %, 51 %, 58 %, 65 % a 79 % ve skupinách s 25 mg jednou denně, 25 mg dvakrát denně, 50 mg jednou denně, 100 mg jednou denně a 100 mg dvakrát denně, v uvedeném pořadí) než ve skupině s placebem (9 %), což prokazuje významný vliv dávky na terapeutickou odpověď (< 0,001). Mezi nejčastější nežádoucí účinky patřily infekce covid-19 (u 12 % pacientů ve skupině s placebem a u 11 % pacientů ve skupinách s JNJ-77242113) a nazofaryngitida (u 5 % a 7 %). Podíl pacientů, kteří měli alespoň jeden nežádoucí účinek, byla podobná ve skupině s JNJ-77242113 (52 %) a ve skupině s placebem (51 %). Nebylo prokázáno na dávce závislé zvýšení výskytu nežádoucích účinků napříč skupinami JNJ-77242113.

Po 16 týdnech perorálního podávání jednou nebo dvakrát denně vykazovala léčba antagonistou receptoru pro IL-23 JNJ-77242113 vyšší účinnost než placebo u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou.

Zdroj: Bissonnette R, Pinter A, Ferris LK, et al. An Oral Interleukin-23–Receptor Antagonist Peptide for Plaque Psoriasis. N Engl J Med 2024; 390: 510-521.

Sdílejte článek

Doporučené