Přeskočit na obsah

Pozitivní hodnocení pro stanovení úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal v říjnu 2023 pozitivní zhodnocení a úhradu navrhl přiznat:

  • přípravku VABYSMO (faricimab) pro léčbu pacientů s neovaskulární (vlhkou) formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) a pacientů s diabetickým makulárním edémem (DME). V daném správním řízení bylo posuzováno rozšíření úhrady v již hrazených indikacích VPMD a DME;
  • přípravku RALBIOR (fixní kombinace ramipril/bisoprolol) pro léčbu dospělých pacientů s hypertenzí či hypertenzí se současným chronickým koronárním syndromem (CHKS) u pacientů s manifestním aterotrombotickým kardiovaskulárním onemocněním nebo diabetem s alespoň jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem a/nebo chronickým srdečním selháním (CHSS) se sníženou systolickou funkcí levé komory (kombinace sil 2,5 mg/1,25 mg je určena pouze k terapii CHKS u pacientů s infarktem myokardu a/nebo revaskularizací v anamnéze a/nebo k léčbě CHSS), u kterých již bylo dosaženo kontroly současně podávanými stejnými dávkami jednotlivých tablet ramiprilu a bisoprololu;
  • přípravku TECENTRIQ (atezolizumab) pro léčbu první linie u dospělých pacientů s pokročilým stadiem malobuněčného karcinomu plic v kombinaci s karboplatinou a etoposidem;
  • přípravkům ZENON NEO (fixní kombinace rosuvastatin/ezetimib) k terapii hypercholesterolemie nově také u pacientů, kteří jsou stabilizovaní na maximální tolerované dávce rosuvastatinu, ale nedosáhli cílových hodnot LDL cholesterolu, nebo v případě statinové intolerance (dosud mohla být fixní kombinace nasazena pouze pacientům, kteří užívali monokomponentní přípravky s obsahem rosuvastatinu a ezetimibu);
  • přípravku OZURDEX (dexametazon) pro léčbu pacientů s aktivní neinfekční uveitidou s projevy na zadním segmentu oka, u kterých předchozí systémová léčba kortikoidy nebyla dostatečně účinná nebo zvyšování dávek kortikoidů není vhodné nebo jejich podání není možné, a dále pro pacienty s makulárním edémem v důsledku okluze sítnicové vény;
  • přípravku FORXIGA (dapagliflozin) pro léčbu pacientů s chronickým onemocněním ledvin s poměrem albumin/kreatinin v moči nižším než 200 mg/g, kteří současně mají diabetes mellitus 2. typu;
  • přípravku SYNAGIS (palivizumab) k prevenci závažného onemocnění dolních cest dýchacích, které je způsobeno respiračním syncytiálním virem. Úhrada byla rozšířena o novorozence gestačního stáří 32 + 0 až 34 + 6, kteří splňují rizikové skóre 4 dle návrhu odborné společnosti, s vypuštěním podmínky hmotnosti novorozenců gestačního stáří ≤ 31 + 6.
  • přípravku ENHERTU (trastuzumab deruxtekan) pro léčbu dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím HER2-pozitivním karcinomem prsu, kteří podstoupili minimálně jednu předchozí linii protinádorové léčby na bázi anti-HER2;
  • přípravku POLIVY (polatuzumab vedotin) pro první linii léčby difuzního velkobuněčného lymfomu (DLBCL), a to v kombinaci s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem (R-CHP) u dospělých pacientů s IPI skóre 3–5 ve výkonnostním stavu ECOG 0–2;
  • potravině pro zvláštní účely GLYTACTIN BUILD (definovaná směs aminokyselin s obsahem glykomakropeptidu a s nízkým obsahem fenylalaninu) k dietní léčbě pacientů s fenylketonurií a hyperfenylalaninemií ve věku 11 let a starších v množství odpovídajícím nejvýše 50 % doporučené denní potřeby definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu. Přípravek není hrazen těhotným ženám.

Zdroj: Souhrny k hodnotícím zprávám září 2023.

Dostupné na: https://www.sukl.cz/leciva/souhrny-k-hz-2023

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…

Umělá inteligence ve farmakologii

12. 3. 2024

Umělá inteligence (AI) je platformou s řadou počítačových programů, které podle zadání hledají řešení s použitím všech dostupných dat, jež mají k…