Přeskočit na obsah

Pozitivní hodnocení pro stanovení úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal v listopadu 2023 pozitivní zhodnocení a úhradu navrhl přiznat:

  • přípravku IBRANCE (palbociklib) pro léčbu pacientů s pokročilým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů v kombinaci s letrozolem nebo fulvestrantem;
  • přípravku LYNPARZA (olaparib) pro léčbu pacientek se zárodečnou (germinální) mutací BRCA1/2 v dobrém výkonnostním stavu s časným triple negativním karcinomem prsu s vysokým rizikem rekurence a s relabujícím high-grade serózním epitelovým nádorem vaječníku, vejcovodu nebo primárně peritoneálním karcinomem citlivým na léčbu deriváty platiny;
  • přípravku XELJANZ (tofacitinib, přípravek o síle 11 mg) pro první a druhou/další linii biologické/cílené léčby psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy;
  • přípravku ROACTEMRA (tocilizumab) ve formě injekčního roztoku pro subkutánní podání pro léčbu systémové juvenilní idiopatické artritidy (Stillovy choroby);
  • přípravku OMVOH (mirikizumab) pro léčbu pacientů s ulcerózní kolitidou, kteří již byli v minulosti léčeni biologickou léčbou;
  • přípravku OTEZLA (apremilast), který je indikován k léčbě psoriázy, nově došlo ke změně preskripčního omezení z centrové péče („S“) na odbornost „E/DER“ (dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie) bez možnosti přenositelnosti preskripce na jiné lékařské odbornosti.

Zdroj: Souhrny k hodnotícím zprávám listopad 2023.

Dostupné na: https://www.sukl.cz/leciva/souhrny-k-hz-2023

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…