Přeskočit na obsah

Pozitivní hodnocení pro stanovení úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal v únoru 2024 pozitivní zhodnocení a úhradu navrhl přiznat:

 • přípravku BIMZELX (bimekizumab) pro léčbu druhé/další linie biologické/cílené léčby středně těžké až těžké psoriázy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy;
 • přípravku KIMMTRAK (tebentafusp) pro léčbu dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým uveálním melanomem, který je pozitivní na lidský leukocytární antigen
  (HLA)-A*02:01;
 • přípravku ELFABRIO (pegunigalsidáza alfa) k enzymatické substituční léčbě Fabryho choroby u dospělých pacientů;
 • přípravku KEYTRUDA (pembrolizumab) pro adjuvantní léčbu dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších s melanomem stadia IIB nebo IIC, kteří podstoupili kompletní resekci;
 • přípravku TYSABRI (natalizumab) pro léčbu pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou se známkami nepříznivé prognózy onemocnění, u kterých došlo navzdory léčbě nejméně jedním lékem první linie k rozvoji alespoň jednoho středně těžkého nebo těžkého relapsu;
 • přípravku KERENDIA (finerenon) jako přídatné terapii u dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin spojeným s diabetem 2. typu s odhadovanou glomerulární filtrací (eGFR) alespoň 25 ml/min/1,73 m2 a poměrem albumin/kreatinin v moči alespoň 30 mg/g (alespoň 3 mg/mmol), kteří jsou léčeni maximální tolerovanou dávkou inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) nebo blokátoru receptoru typu 1 pro angiotenzin II (ARB) a u kterých není možná nebo vhodná léčba gliflozinem;
 • NUTREGO RENAL (potravina pro zvláštní lékařské účely) – základní úhrada u pacientů s chronickým onemocněním ledvin v predialyzačním stadiu G5 ND byla rozšířena na skupinu pacientů ve věku od 65 let v predialyzačním stadiu G3–4 v limitu 400 kcal denně;
 • přípravku LORVIQUA (lorlatinib) pro léčbu pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic pozitivním na anaplastickou lymfomovou kinázu (ALK), u nichž došlo k progresi onemocnění po léčbě 1. linie jedním z inhibitorů tyrozinkináz ALK (TKI ALK) – alektinibem nebo ceritinibem – nebo po léčbě krizotinibem a nejméně jedním dalším TKI ALK;
 • přípravku VYDURA (rimegepant) pro akutní léčbu migrény s aurou nebo bez aury u dospělých pacientů, u nichž předchozí léčba alespoň dvěma triptany nebyla dostatečně účinná, byla kontraindikovaná, nebo ji pacienti netolerovali.

 Zdroj: Souhrny k hodnotícím zprávám únor 2024. Dostupné na: https://www.sukl.cz/leciva/souhrny-2024

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…

Umělá inteligence ve farmakologii

12. 3. 2024

Umělá inteligence (AI) je platformou s řadou počítačových programů, které podle zadání hledají řešení s použitím všech dostupných dat, jež mají k…