Přeskočit na obsah

Pozitivní hodnocení pro stanovení úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal v květnu pozitivní zhodnocení a úhradu navrhl přiznat:

  • přípravku JORVEZA (budesonid ve formě dispergovatelných tablet) pro léčbu dospělých pacientů s histologicky prokázanou aktivní eozinofilní ezofagitidou refrakterních na léčbu inhibitory protonové pumpy, u nichž empirická či jiná eliminační dieta nevedla k dosažení remise nebo u kterých nemohla být eliminační dieta před nasazením budesonidu použita;
  • potravinám pro zvláštní lékařské účely PKU Sphere Liquid, Vitaflo PKU Sphere a Mevalia PKU Gmpower, které obsahují definovanou směs aminokyselin a glykomakropeptidu. Jsou určeny k dietní léčbě pacientů s fenylketonurií. Díky náhradě části aminokyselin glykomakropeptidem dochází ke zlepšení chuťových vlastností, což může zlepšit dodržování léčby pacientem;
  • přípravku LUMYKRAS (sotorasib) pro léčbu pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic s mutací KRAS G12C, u kterých došlo k progresi po alespoň jedné předchozí linii systémové léčby. Přípravek rovněž splnil odborná kritéria pro označení jako vysoce inovativní léčivý přípravek (VILP);
  • přípravku IKERVIS (cyklosporin) pro léčbu závažné keratitidy u pacientů se syndromem suchého oka, kteří nemohou být léčeni topickými kortikosteroidy z důvodu kontraindikace, intolerance nebo nežádoucích účinků. Přípravek při souběžné aplikaci umělých slz představuje přidanou hodnotu oproti samotné terapii umělými slzami;
  • přípravku TRODELVY (sacituzumab govitekan) pro léčbu pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím triple negativním karcinomem prsu, kteří podstoupili dvě nebo více předchozích systémových terapií, z nichž alespoň jedna byla na pokročilé onemocnění. Přípravek splnil odborná kritéria pro označení jako VILP;
  • přípravku HUMIRA (adalimumab) pro léčbu dospělých pacientů s aktivní neinfekční intermediální, zadní nebo difuzní uveitidou s nedostatečnou odpovědí na kortikosteroidy a alespoň jedno konvenční imunosupresivum, u pacientů, pro něž tato léčba není vhodná, nebo u nemocných vyžadujících kortikosteroidy/konvenční imunosupresivum šetřící terapii;
  • přípravku ULTOMIRIS (ravulizumab) v indikaci léčby pacientů s tělesnou hmotností 10 kg nebo vyšší s paroxysmální noční hemoglobinurií s hemolýzou s klinickými příznaky svědčícími o vysoké aktivitě onemocnění, kteří jsou klinicky stabilní nejméně po dobu posledních 6 měsíců léčby ekulizumabem, a pro léčbu pacientů s tělesnou hmotností 10 kg nebo vyšší s atypickým hemolyticko-uremickým syndromem, kterým byl podáván ekulizumab nejméně po dobu 6 měsíců a byla u nich prokázána odpověď na ekulizumab;
  • přípravku SAPHNELO (anifrolumab) pro přídatnou léčbu dospělých pacientů s aktivním systémovým lupus erythematodes s pozitivními autoprotilátkami proti dvouvláknové DNA a/nebo antinukleárními protilátkami a nízkou hladinou komplementu, kteří navzdory obvyklé léčbě sestávající z kortikoidů, antimalarik a dalších imunosupresiv setrvávají v klinicky aktivním onemocnění (SELENA-SLEDAI ≥ 10).

PharmDr. Kateřina Viktorová

Zdroj: Souhrny k hodnotícím zprávám květen 2023. Dostupné na: https://www.sukl.cz/leciva/souhrny-k-hz-2023

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…