Přeskočit na obsah

Pozitivní hodnocení pro stanovení úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal v červnu 2024 pozitivní zhodnocení a úhradu navrhl přiznat:

  • přípravku RINVOQ (upadacitinib) pro léčbu ulcerózní kolitidy u pacientů, kteří již byli v minulosti léčeni biologickou léčbou (druhá/další linie biologické/cílené léčby);
  • přípravku ELIDEL (pimekrolimus) pro léčbu atopické dermatitidy u dětí, které trpí mírnou až středně těžkou formou onemocnění tehdy, když v léčbě nesmějí nebo by neměly být používány lokální kortikosteroidy – nově i pro věkovou skupinu 3–23 měsíců;
  • přípravku ENHERTU (trastuzumab deruxtekan) pro léčbu dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím karcinomem prsu s nízkou hladinou HER2 (tzv. HER2-low karcinom prsu), kteří předtím podstoupili chemoterapii v režimu pro metastazující karcinom nebo u nichž došlo k recidivě onemocnění během adjuvantní chemoterapie nebo do šesti měsíců od jejího ukončení;
  • přípravku LIVIZUX (lisdexamfetamin) pro léčbu dětí ve věku od šesti let a mladistvých s hyperkinetickou poruchou (ADHD) při neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem;
  • přípravku EBGLYSS (lebrikizumab) pro léčbu těžké atopické dermatitidy u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu;
  • přípravku HUMIRA (adalimumab) pro léčbu psoriázy, nově u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou s PASI > 10, kteří nemají dostatečnou odpověď na topickou léčbu a fototerapii;
  • přípravku LYNPARZA (olaparib) v monoterapii k udržovací léčbě pacientek s pokročilým epiteliálním karcinomem vaječníku, vejcovodu nebo primárně peritoneálním karcinomem, které jsou v kompletní nebo částečné odpovědi na prvoliniovou chemoterapii na bázi platiny;
  • přípravku OPDIVO (nivolumab) pro léčbu pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s deficitní opravou chybného párování bází nebo s vysokou mikrosatelitovou nestabilitou (MSI-H/dMMR) po předchozí kombinované chemoterapii na bázi fluoropyrimidinu (tj. s pokročilým karcinomem tlustého střeva nebo rekta s poruchou opravy deoxyribonukleové kyseliny);
  • přípravku OPDUALAG (fixní kombinace relatlimab/nivolumab) pro první linii léčby pacientů s pokročilým (neresekovatelným nebo metastazujícím) melanomem u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let, jejichž nádorové buňky mají na svém povrchu specifickou bílkovinu (tzv. ligand PD-L1) v určitém množství (< 1 %).

Ke změně úhrady dále došlo na základě hloubkové revize u lékové skupiny dlouhodobých antagonistů serotoninových a dopaminových receptorů aplikovaných parenterálně. Úhrada ve stávající hrazené indikaci „udržovací léčba schizofrenie“ je zachována, nově je těmto přípravkům stanovena úhrada již v rámci udržovací terapie při první atace onemocnění (z podmínek úhrady byla odstraněna podmínka nutné předchozí hospitalizace pro léčbu ataky schizofrenie a podmínka předléčenosti alespoň dvěma léky na schizofrenii). Změna úhrady se týká léčivých přípravků RISPERDAL CONSTA, XEPLION a EGOROPAL s obsahem risperidonu a paliperidonu s dlouhodobým působením aplikovaných injekčně.

Zdroj: Souhrny k hodnotícím zprávám červen 2024. Dostupné na: https://www.sukl.cz/leciva/souhrny-2024

Sdílejte článek

Doporučené