Přeskočit na obsah

Pozitivní hodnocení pro stanovení úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal v září 2023 pozitivní zhodnocení a úhradu navrhl přiznat:

  • přípravku VENCLYXTO (venetoklax) pro kombinační léčbu (režimem venetoklax + azacitidin) akutní myeloidní leukemie u nově diagnostikovaných dospělých pacientů, kteří nejsou způsobilí pro intenzivní chemoterapii;
  • přípravku EVENITY (romosozumab) pro léčbu postmenopauzálních pacientek s těžkou osteoporózou ve vysokém riziku opakovaných zlomenin;
  • přípravku FORXIGA (dapagliflozin) pro léčbu pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním s ejekční frakcí > 40 %;
  • přípravku NILEMDO (kyselina bempedoová) jako přídatné (add-on) terapii k samotnému ezetimibu u nemocných adherujících k dietním opatřením i ke stávající hypolipidemické léčbě samotným ezetimibem, pokud tato léčba nevede k dosažení hodnot LDL cholesterolu alespoň 2,6 mmol/l v případě pacientů ve vysokém kardiovaskulárním riziku nebo alespoň 1,8 mmol/l u pacientů ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku, v případě intolerance nebo kontraindikace statinu, v případě nevhodnosti léčby inhibitory PCSK9 a inklisiranu z důvodu jejich intolerance, kontraindikace nebo nesplnění úhradových podmínek;
  • přípravku NUSTENDI (fixní kombinace kyseliny bempedoové a ezetimibu) jako náhradě ezetimibu u nemocných adherujících k dietním opatřením i ke stávající hypolipidemické léčbě, u kterých léčba samotným ezetimibem nevede k dosažení hodnot LDL cholesterolu alespoň 2,6 mmol/l v případě pacientů ve vysokém kardiovaskulárním riziku nebo alespoň 1,8 mmol/l u pacientů ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku, v případě intolerance nebo kontraindikace statinu a nevhodnosti léčby inhibitory PCSK9 a inklisiranu z důvodu jejich intolerance, kontraindikace nebo nesplnění úhradových podmínek;
  • přípravku KEYTRUDA (pembrolizumab) v monoterapii k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších s melanomem stadia IIB nebo IIC, kteří podstoupili kompletní resekci.

Pro přípravek LEQVIO (inklisiran) navrhl SÚKL na základě odborného hodnocení upravit indikační omezení a rozšířit preskripční omezení na odbornosti J9 (specializované pracoviště pro léčbu hyperlipoproteinemie), DIA (diabetologie), NEU (neurologie, dětská neurologie), END (endokrinologie).

Zdroj: Souhrny k hodnotícím zprávám září 2023. Dostupné na: https://www.sukl.cz/leciva/souhrny-k-hz-2023

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…