Přeskočit na obsah

První perorální inhibitor PCSK9: studie fáze IIb

MK-0616 je perorální makrocyklický peptidový inhibitor proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9), který se vyvíjí a zkouší pro léčbu hypercholesterolemie. Klinická studie fáze IIb prokázala statisticky významné a robustní, na dávce závislé, placebem kontrolované snížení hodnoty LDL cholesterolu (LDL-C) v osmém týdnu až o 60,9 % oproti výchozí hodnotě. Přípravek byl dobře tolerován během osmi týdnů léčby a dalších osmi týdnů sledování.  

Uvedená randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie měla za cíl vyhodnotit účinnost a bezpečnost MK-0616 u účastníků s hypercholesterolemií. Studie se účastnilo 381 dospělých jedinců s širokým spektrem rizika aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění. Účastníci byli randomizováni (poměr 1 : 1 : 1 : 1 : 1) k podávání MK-0616 (6, 12, 18 nebo 30 mg jednou denně) nebo k placebu. Primární cílové parametry zahrnovaly procentuální změnu od výchozí hodnoty LDL-C v osmém týdnu a podíl účastníků s nežádoucími účinky (AE) nebo přerušení intervence studie kvůli AE. Účastníci byli sledováni z hlediska AE po dobu dalších 8 týdnů po 8týdenním léčebném období.

Z 381 randomizovaných účastníků bylo 49 % žen a medián věku činil 62 let; průměrná koncentrace LDL-C byla 3,0 mmol/l. Mezi 380 léčenými účastníky prokázaly všechny dávky MK-0616 statisticky významné (< 0,001) rozdíly v průměrné procentuální změně LDL-C  do týdne 8 oproti placebu: –41,2 % (6 mg), –55,7 % (12 mg), –59,1 % (18 mg) a –60,9 % (30 mg). Sekundárními cílovými parametry byly koncentrace ApoB a non-HDL-C, u nichž došlo také k signifikantnímu snížení. Nežádoucí účinky nebyly závažné a vyskytovaly se u podobného podílu účastníků v ramenech MK-0616 (39,5-43,4 %) jako u placeba (44,0 %). K přerušení léčby kvůli AE došlo u dvou nebo méně účastníků v jakékoliv léčebné skupině. 

Zdroj: Ballantyne CM, et al. Randomized Trial of the Oral PCSK9 Inhibitor MK-0616. J Am Coll Cardiol 2023; 81: 1553–1564.

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…