Přeskočit na obsah

První perorální lék pro prevenci chronické migrény

Atogepant (QULIPTA®, AbbVie) je první a jediný perorální antagonista receptoru pro calcitonin gene-related peptide (CGRP), který 17. dubna 2023 schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) k prevenci chronické migrény u dospělých pacientů. Atogepant byl již v roce 2021 registrován pro prevenci epizodické migrény. Zatím jde o jediný perorální přípravek pro prevenci obou forem migrény. V současnosti probíhá též registrační řízení v Evropské lékové agentuře (EMA). 

Rozšíření indikace atogepantu na chronickou migrénu je založeno na stěžejní studii fáze III (PROGRESS), která hodnotila atogepant u dospělých pacientů s chronickou migrénou a která splnila primární cílový parametr, tj. statisticky významné snížení průměrného měsíčního počtu dnů s migrénou (MMD) oproti výchozí hodnotě ve srovnání s placebem během dvanáctitýdenní léčby.

Studie také prokázala, že léčba atogepantem vedla ke statisticky významnému zlepšení ve všech sekundárních cílových parametrech (viz dále). Tyto výsledky jsou v souladu s výsledky atogepantu ve studii u epizodické migrény (ADVANCE).

Klinická studie fáze III PROGRESS hodnotila bezpečnost, snášenlivost a účinnost perorálního atogepantu (60 mg jednou denně, QD, a 30 mg dvakrát denně, BID) v preventivní léčbě chronické migrény v porovnání s placebem. Do studie byli zařazeni pacienti s diagnózou chronické migrény (15 dní bolestí hlavy v měsíci, z toho s alespoň 8 dny s migrénou) po dobu alespoň jednoho roku před randomizací. Modifikovaná populace intent-to-treat zahrnovala 755 pacientů s hodnotitelnými údaji shromážděnými během dvojitě zaslepeného léčebného období. Během 12 týdnů léčby zaznamenali pacienti v rameni s 60 mg QD a 30 mg BID snížení o 6,88, resp. 7,46 MMD, ve srovnání s pacienty v rameni s placebem, u kterých došlo ke snížení o 5,05 MMD (60 mg QD vs. placebo, p = 0,0009; 30 mg BID vs. placebo, p < 0,0001).

Klíčové sekundární cílové parametry, jichž bylo taktéž dosaženo, zahrnovaly: změnu od výchozí hodnoty v průměrných měsíčních dnech bolesti hlavy; změnu od výchozí hodnoty v průměrných měsíčních dnech akutní medikace; podíl účastníků s alespoň 50% snížením průměrného počtu MMD; změnu od výchozí hodnoty v dotazníku kvality života specifického pro migrénu verze 2.1 (MSQ v2.1); změnu skóre domény restrikce funkce v týdnu 12; změnu od výchozí hodnoty ve skóre domény zhoršení aktivity v důsledku migrény (AIM-D); zlepšení výkonnosti v denních aktivitách a snížení fyzické disability.

Atogepant je schválen pro preventivní léčbu chronické migrény pouze v dávce 60 mg QD (k dispozici jsou i tablety o síle 10 mg a 30 mg).

Zdroje:

[1] https://news.abbvie.com/news/press-releases/us-fda-approves-qulipta-atogepant-for-adults-with-chronic-migraine.htm
[2] https://www.multivu.com/players/English/9120951-abbvie-qulipta-migraine/
[3] FirstWord Pharma 19. 4. 2023
[4] Healio Neurology 18. 4. 2023
[5] https://www.neurologylive.com/view/atogepant-meets-primary-end-point-chronic-migraine-phase-3-progress-trial

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…

Umělá inteligence ve farmakologii

12. 3. 2024

Umělá inteligence (AI) je platformou s řadou počítačových programů, které podle zadání hledají řešení s použitím všech dostupných dat, jež mají k…