Přeskočit na obsah

Účinek verapamilu na funkci pankreatických beta buněk u nově diagnostikovaného diabetu 1. typu

Výsledky randomizované klinické studie byly prezentovány 24. února 2023 na výročním kongrese Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) a současně uveřejněny v časopise JAMA.

Autoři vycházeli z předpokladu, že v preklinických studiích indukuje nadměrná exprese proteinu interagujícího s thioredoxinem apoptózu beta buněk pankreatu a podílí se na smrti beta buněk vyvolané glukotoxicitou. Blokátory kalciových kanálů snižují tyto účinky a mohou být prospěšné pro zachování beta buněk u diabetu 1. typu.

Cílem studie bylo ověřit účinek verapamilu na funkci pankreatických beta buněk u dětí a dospívajících s nově diagnostikovaným diabetem 1. typu.

Tato dvojitě zaslepená, randomizovaná klinická studie zahrnující děti a dospívající ve věku od 7 do 17 let s nově diagnostikovaným diabetem 1. typu, kteří vážili 30 kg nebo více, byla provedena v šesti centrech v USA (náhodní účastníci mezi 20. červnem 2020 a 13. říjnem 2021); sledování bylo dokončeno 15. září 2022.

Účastníci byli náhodně rozděleni v poměru 1 : 1 k perorálnímu verapamilu podávanému jednou denně (n = 47) nebo placebu (n = 41) a současně také přiřazeni buď k intenzivní léčbě diabetu, nebo ke standardní terapii diabetu.

Primárním cílem byla plocha pod křivkou hodnot koncentrace C-peptidu (míra funkce beta buněk pankreatu) stimulovaná testem tolerance smíšeného jídla v 52. týdnu od diagnózy diabetu 1. typu. 

Výsledky

Z 88 účastníků (průměrný věk 12,7 [± 2,4] let) bylo 36 dívek (41 %) a průměrná doba od diagnózy do randomizace činila 24 (± 4) dnů. Studii dokončilo 83 účastníků (94 %). Ve skupině s verapamilem byla průměrná plocha C-peptidu pod křivkou 660 pmol/l na začátku a 650 pmol/l po 52 týdnech ve srovnání s 600 pmol/l na začátku a 440 pmol/l po 52 týdnech ve skupině s placebem (adjustovaný rozdíl mezi skupinami: 140 pmol/l [95% CI 10,0–270,0 pmol/l]; p = 0,04). To odpovídá o 30 % vyšší hladině C-peptidu v 52. týdnu ve skupině s verapamilem. Podíl účastníků s 52týdenní maximální hladinou C-peptidu 200 pmol/l nebo vyšší byl 95 % (41 ze 43 účastníků) ve skupině s verapamilem oproti 71 % (27 z 38 účastníků) ve skupině s placebem. V 52. týdnu byla hodnota HbA1c 6,6 % ve skupině s verapamilem oproti 6,9 % ve skupině s placebem (adjustovaný rozdíl mezi skupinami −0,3 % [95% CI −1,0 % až 0,4 %]). Osm účastníků (17 %) ve skupině s verapamilem a 8 účastníků (20 %) ve skupině s placebem mělo nezávažný nežádoucí účinek, který byl považován za související s léčbou.

Závěrem autoři uvádějí, že u dětí a dospívajících s nově diagnostikovaným diabetem 1. typu verapamil částečně zachoval stimulovanou sekreci C-peptidu po 52 týdnech od diagnózy ve srovnání s placebem. K určení dlouhodobého zlepšení hodnoty C-peptidu a optimální délky terapie jsou zapotřebí další studie.

V komentáři při prezentaci na ATTD uvedl vedoucí autor studie Gregory P. Forlenza, dětský endokrinolog z Barbara Davis Center for Diabetes, Anschutz Medical Campus, University of Colorado, Aurora: „Myslíme si, že je to opravdu zajímavé zjištění, které může ovlivnit péči o děti s diabetem 1. typu. Vzhledem k příznivému bezpečnostnímu profilu, zejména ve srovnání s imunosupresivními látkami, k perorálnímu podávání jednou denně a k nízké ceně by mělo být zahájení léčby verapamilem u nově diagnostikovaných pacientů s diabetem 1. typu zvažováno.“ 

Zdroj: Forlenza GP, et al. Effect of Verapamil on Pancreatic Beta Cell Function in Newly Diagnosed Pediatric Type 1 Diabetes. JAMA; doi:10.1001/jama.2023.2064. Published online February 24, 2023.

Sdílejte článek

Doporučené