Přeskočit na obsah

Účinek verapamilu na funkci pankreatických beta buněk u nově diagnostikovaného diabetu 1. typu

Výsledky randomizované klinické studie byly prezentovány 24. února 2023 na výročním kongrese Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) a současně uveřejněny v časopise JAMA.

Autoři vycházeli z předpokladu, že v preklinických studiích indukuje nadměrná exprese proteinu interagujícího s thioredoxinem apoptózu beta buněk pankreatu a podílí se na smrti beta buněk vyvolané glukotoxicitou. Blokátory kalciových kanálů snižují tyto účinky a mohou být prospěšné pro zachování beta buněk u diabetu 1. typu.

Cílem studie bylo ověřit účinek verapamilu na funkci pankreatických beta buněk u dětí a dospívajících s nově diagnostikovaným diabetem 1. typu.

Tato dvojitě zaslepená, randomizovaná klinická studie zahrnující děti a dospívající ve věku od 7 do 17 let s nově diagnostikovaným diabetem 1. typu, kteří vážili 30 kg nebo více, byla provedena v šesti centrech v USA (náhodní účastníci mezi 20. červnem 2020 a 13. říjnem 2021); sledování bylo dokončeno 15. září 2022.

Účastníci byli náhodně rozděleni v poměru 1 : 1 k perorálnímu verapamilu podávanému jednou denně (n = 47) nebo placebu (n = 41) a současně také přiřazeni buď k intenzivní léčbě diabetu, nebo ke standardní terapii diabetu.

Primárním cílem byla plocha pod křivkou hodnot koncentrace C-peptidu (míra funkce beta buněk pankreatu) stimulovaná testem tolerance smíšeného jídla v 52. týdnu od diagnózy diabetu 1. typu. 

Výsledky

Z 88 účastníků (průměrný věk 12,7 [± 2,4] let) bylo 36 dívek (41 %) a průměrná doba od diagnózy do randomizace činila 24 (± 4) dnů. Studii dokončilo 83 účastníků (94 %). Ve skupině s verapamilem byla průměrná plocha C-peptidu pod křivkou 660 pmol/l na začátku a 650 pmol/l po 52 týdnech ve srovnání s 600 pmol/l na začátku a 440 pmol/l po 52 týdnech ve skupině s placebem (adjustovaný rozdíl mezi skupinami: 140 pmol/l [95% CI 10,0–270,0 pmol/l]; p = 0,04). To odpovídá o 30 % vyšší hladině C-peptidu v 52. týdnu ve skupině s verapamilem. Podíl účastníků s 52týdenní maximální hladinou C-peptidu 200 pmol/l nebo vyšší byl 95 % (41 ze 43 účastníků) ve skupině s verapamilem oproti 71 % (27 z 38 účastníků) ve skupině s placebem. V 52. týdnu byla hodnota HbA1c 6,6 % ve skupině s verapamilem oproti 6,9 % ve skupině s placebem (adjustovaný rozdíl mezi skupinami −0,3 % [95% CI −1,0 % až 0,4 %]). Osm účastníků (17 %) ve skupině s verapamilem a 8 účastníků (20 %) ve skupině s placebem mělo nezávažný nežádoucí účinek, který byl považován za související s léčbou.

Závěrem autoři uvádějí, že u dětí a dospívajících s nově diagnostikovaným diabetem 1. typu verapamil částečně zachoval stimulovanou sekreci C-peptidu po 52 týdnech od diagnózy ve srovnání s placebem. K určení dlouhodobého zlepšení hodnoty C-peptidu a optimální délky terapie jsou zapotřebí další studie.

V komentáři při prezentaci na ATTD uvedl vedoucí autor studie Gregory P. Forlenza, dětský endokrinolog z Barbara Davis Center for Diabetes, Anschutz Medical Campus, University of Colorado, Aurora: „Myslíme si, že je to opravdu zajímavé zjištění, které může ovlivnit péči o děti s diabetem 1. typu. Vzhledem k příznivému bezpečnostnímu profilu, zejména ve srovnání s imunosupresivními látkami, k perorálnímu podávání jednou denně a k nízké ceně by mělo být zahájení léčby verapamilem u nově diagnostikovaných pacientů s diabetem 1. typu zvažováno.“ 

Zdroj: Forlenza GP, et al. Effect of Verapamil on Pancreatic Beta Cell Function in Newly Diagnosed Pediatric Type 1 Diabetes. JAMA; doi:10.1001/jama.2023.2064. Published online February 24, 2023.

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…

Umělá inteligence ve farmakologii

12. 3. 2024

Umělá inteligence (AI) je platformou s řadou počítačových programů, které podle zadání hledají řešení s použitím všech dostupných dat, jež mají k…