Přeskočit na obsah

Účinné ovlivnění myelofibrózy momelotinibem

Myelofibróza je myeloproliferativní onemocnění, při němž je krvetvorná tkáň kostní dřeně postupně nahrazována vazivem. V důsledku útlumu krvetvorby dochází k aktivaci extramedulární hematopoezy, která vede ke splenomegalii a hepatomegalii. Jedinou kurativní léčebnou modalitou myelofibrózy je alogenní transplantace krvetvorných buněk. Pro ovlivnění příznaků spojených s myelofibrózou je schválena rovněž terapie inhibitory Janus kináz (JAK), která zasahuje patogenetické signální dráhy.

Recentní výsledky klinického hodnocení s momelotinibem, inhibitorem receptoru aktivinu A typu 1 a JAK1 a JAK2, prezentují jeho efekt na zmírnění celkových symptomů onemocnění. Mezinárodní dvojitě zaslepená randomizovaná studie fáze III MOMENTUM (NCT04173494) probíhala v 21 zemích světa. Randomizovala celkem 195 pacientů v poměru 2 : 1 do skupiny s aktivní léčbou momelotinibem (200 mg 1× denně p.o., n = 130) nebo k aktivní terapii danazolem (300 mg 2× denně p.o., n = 65). Léčba momelotinibem vedla ve srovnání s léčbou danazolem ke klinicky významnému zmírnění symptomů spojených s myelofibrózou, ke zlepšení hodnot anémie a k regresi splenomegalie za příznivé bezpečnosti. U významně vyššího podílu pacientů (25 %, 32/130) ve skupině s momelotinibem byla zaznamenána ≥ 50% redukce celkového symptomového skóre (total symptom score, TSS) oproti skupině s danazolem (9 %, 6/65; 95% interval spolehlivosti [CI] 6–26, p = 0,0095). Závěry studie podporují budoucí použití momelotinibu jako potenciální účinné léčebné volby pro pacienty s myelofibrózou, zejména pro ty s anémií. 

Zdroj: Verstovsek S, et al. Momelotinib versus danazol in symptomatic patients with anaemia and myelofibrosis (MOMENTUM): results from an international, double-blind, randomised, controlled, phase 3 study. Lancet 2023; 401: P269–280.

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…