Přeskočit na obsah

V USA schválena první intranazální forma gepantu pro akutní léčbu migrény

Migrenózní ataka je disabilitující stav, který může být provázen nevolností a zvracením. Z tohoto důvodu nemusejí být perorální přípravky aplikovatelné, a tudíž dostatečně účinné. Zavegepant (Zavzpret, Pfizer) je intranazálně podávaný antagonista receptoru pro calcitonin gene-related peptide (CGRP). Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil 10. března 2023 zavegepant ke klinickému použití na základě dat dvou klinických studií (fáze II/III a III).

Časopis Lancet Neurology uveřejnil v březnu 2023 výsledky klinické studie fáze III [1].

Cílem citované studie bylo porovnat účinnost, snášenlivost, bezpečnost a časový průběh odpovědi na zavegepant s placebem při akutní léčbě migrény.

Šlo o dvojitě zaslepenou, randomizovanou, placebem kontrolovanou, multicentrickou studii, která byla prováděna na 90 akademických pracovištích, klinikách pro bolest hlavy a nezávislých výzkumných zařízeních v USA. Do studie byli zařazeni dospělí (ve věku ≥ 18 let) s anamnézou 2-8 středně těžkých nebo těžkých záchvatů migrény za měsíc. Účastníci byli náhodně přiřazeni (1 : 1) k aplikaci zavegepantu (10 mg) nebo k placebu v odpovídající formě. Pacienti si sami léčili záchvat migrény se střední nebo silnou intenzitou bolesti. Randomizace byla stratifikována podle užívání nebo neužívání preventivní medikace.

Složeným primárním cílovým ukazatelem byla úleva od bolesti a od nejvíce obtěžujících symptomů za dvě hodiny po léčebné dávce. Studie je registrována u ClinicalTrials.gov, číslo NCT04571060.

Mezi 27. říjnem 2020 a 20. srpnem 2021 bylo zařazeno 1 405 způsobilých účastníků (703 bylo randomizováno k zavegepantu a 702 k placebu). Celkem 1 269 pacientů bylo zahrnuto do analýzy účinnosti (623 ve skupině se zavegepantem a 646 ve skupině s placebem). Dvě hodiny po léčebné dávce bylo bez bolesti více účastníků ve skupině se zavegepantem než ve skupině s placebem (147 [24 %] z 623 účastníků vs. 96 [15 %] ze 646 účastníků, rozdíl 8,8 %; 95% CI 4,5–13,1; < 0,0001) a úlevu od nejvíce obtěžujícího symptomu hlásilo též více účastníků ze skupiny zavegepantu (247 [40 %] oproti 201 [31 %], rozdíl 8,7 %; 95% CI 3,4–13,9; p = 0,0012). Nejčastějšími nežádoucími účinky v obou léčebných skupinách (≥ 2 %) byly dysgeuzie (129 [21 %] z 629 ve skupině se zavegepantem vs. 31 [5 %] z 653 ve skupině s placebem), nazální dyskomfort (23 [4 %] vs. 5 [1 %]) a nevolnost (20 [3 %] oproti 7 [1 %]). Nebyla pozorována hepatotoxicita způsobená zavegepantem.

Předchozí studie (NCT03872453), jejíž výsledky byly uveřejněny v říjnu 2022 [2], měla podobný design a došla k téměř totožným výsledkům. Jak autoři obou studií shodně uvádějí, velkým přínosem pro pacienty je rychlý nástup účinku do 15 minut.

Zavegepant nosní sprej byl účinný při akutní léčbě migrény s příznivými profily snášenlivosti a bezpečnosti. Pro stanovení dlouhodobé bezpečnosti a konzistentnosti účinku napříč atakami je však nutné provést další studie.

Zdroje:

[1] Lipton RB, et al. Safety, tolerability, and efficacy of zavegepant 10 mg nasal spray for the acute treatment of migraine in the USA: a phase 3, double-blind, randomised, placebo-controlled multicentre trial. Lancet Neurol 2023; 22: 209-217.
[2] Croop R, et al. Zavegepant nasal spray for the acute treatment of migraine: A Phase 2/3 double-blind, randomized, placebo-controlled, dose-ranging trial. Headache 2022; 62: 1153-1163.

Sdílejte článek

Doporučené