Přeskočit na obsah

ONKOLOGIE II výběr článků

pro XXXIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY
konané ve dnech 16.–18. dubna 2009 v Brně

Pegylovaný lipozomální doxorubicin

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Souhrn

Petruželka L. Pegylovaný lipozomální doxorubicin. Remedia 2008; 18: 407–415.
Pegylovaný lipozomální doxorubicin je doxorubicin hydrochlorid enkapsulovaný v lipozomech stabilizovaných vrstvou polyethylenglykolu. Ve srovnání s nelipozomální formou doxorubicinu enkapsulace doxorubicinu v lipozomech významně ovlivňuje farmakokinetické vlastnosti cytostatika. Umožňuje pomalejší uvolňování účinné látky, snížení výskytu nežádoucích účinků, přičemž protinádorová účinnost je zachována. Výhodou přípravku je omezená kardiotoxicita, naopak častěji je popisován výskyt palmárně-plantární erytrodysestezie (tzv. hand-foot syndrom) [1, 2].
Doxorubicin narušuje DNA interkalací antracyklinové části, chelací kovových iontů nebo generováním volných radikálů. Doxorubicin působí též inhibici topoizomerázy II, která je kritickou strukturou pro funkci DNA. Cytotoxická účinnost je relativně nezávislá na fázi buněčného cyklu. Pegylovaný lipozomální doxorubicin je indikován v monoterapii nemocných s metastazujícím karcinomem prsu, u kterých je zvýšené kardiální riziko. Dále je indikován k léčbě pokročilého ovariálního karcinomu při selhání chemoterapie cytostatiky na bázi platiny jako léčby první volby a pro léčbu Kaposiho sarkomu sdruženého s AIDS. V kombinaci s bortezomibem může být pegylovaný lipozomální doxorubicin použit k léčbě progredujícího mnohočetného myelomu.
Klíčová slova: doxorubicin – lipozomální pegylovaná léková forma – karcinom prsu – karcinom ovaria – Kaposiho sarkom – mnohočetný myelom.
Celý článek

Systémová terapie relapsu kolorektálního karcinomu

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Souhrn

Büchler T. Systémová terapie relapsu kolorektálního karcinomu. Remedia 2008; 18: 424–429.
Systémová terapie u pacientů s relapsem kolorektálního karcinomu prodlužuje přežívání, zmírňuje symptomy nádorové nemoci či prodlužuje dobu do jejich objevení se a v některých případech přispívá k vyléčení. Indukční systémová terapie je indikovaná u pacientů s hraničně inoperabilními metastázami nebo s lokální recidivou. Jako nejúčinnější se jeví léčebné režimy s oxaliplatinou, přínos přidání biologické terapie je předmětem klinických studií. Po provedení metastazektomie se doporučuje adjuvantní chemoterapie.
Paliativní systémová terapie je indikovaná u inoperabilních pacientů. Pokud nejsou kontraindikace, doporučuje se zahájit terapii kombinovaným režimem na bázi 5-fluorouracilu buď s oxaliplatinou (FOLFOX4 nebo XELOX), nebo s irinotekanem (FOLFIRI nebo XELIRI) v kombinaci s bevacizumabem nebo cetuximabem. Pro pacienty schopné tolerovat intenzivní chemoterapii je vhodné naplánovat terapii, v níž se postupně uplatní všechna prokazatelně aktivní léčiva (tj. 5-fluorouracil, oxaliplatina, irinotekan, bevacizumab a cetuximab nebo panitumumab).
Klíčová slova: kolorektální karcinom – relaps – chemoterapie – biologická léčba.
Celý článek

Monoklonální protilátky v léčbě lymfomů

MUDr. David Belada, Ph.D.

Souhrn

Belada D. Monoklonální protilátky v léčbě lymfomů. Remedia 2008; 18: 416–423.
Léčba nemocných s lymfomy byla po desítky let minulého století založena jen na kombinaci chemoterapie a ozáření. Zavedení monoklonálních protilátek – zejména pak rituximabu – do léčby nemocných s nehodgkinskými lymfomy představovalo skutečný milník v léčbě lymfomů. Rituximab se poté na základě několika klinických studií stal standardní součástí léčby první i dalších linií u většiny B lymfomů, a to i v rámci udržovací léčby u nemocných s folikulárním lymfomem. Z dalších monoklonálních protilátek je v současné době v České republice k dispozici alemtuzumab (protilátka anti-CD52) pro nemocné s chronickou lymfatickou leukémií a T lymfomy a ibritumomab tiuxetan (protilátka anti-CD20 s navázaným radioizotopem yttria) pro nemocné s relabujícím a rituximab-refrakterním folikulárním lymfomem. Vývoj celé řady dalších protilátek (galiximab, bevacizumab, SGN 40, ofatumumab a mnoho dalších) ukazuje na to, že jedním z předpokládaných pilířů léčby lymfomů ve 21. století bude tedy použití cílené biologické léčby.
Klíčová slova: monoklonální protilátky – lymfom – rituximab – imunoterapie – radioimunoterapie.
 
Celý článek

Význam signální cesty EGFR a prediktivní markery cílené léčby u karcinomů hlavy a krku

MUDr. Jana Neuwirthová; MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Souhrn

Neuwirthová J, Smilek P, Mechl Z, Kostřica R. Význam signální cesty EGFR a prediktivní markery cílené léčby u karcinomů hlavy a krku. Remedia 2009; 19: 52–56.
Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) hraje významnou úlohu v kancerogenezi, a stal se proto cílovou strukturou nových metod léčby nádorů. Zavádění inhibitorů EGFR do praxe probíhá současně s výzkumem molekulárně-genetických prediktivních markerů. Předmětem diskusí jsou nejrůznější genetické alterace v signální cestě EGFR, jako je amplifikace genu pro EGFR, EGFRvIII, mutace tyrozinkinázové domény, k-ras, STAT3 aj.
Klíčová slova: receptor pro epidermální růstový faktor – inhibitor EGFR – prediktivní marker – mutace tyrozinkinázové domény – EGFRvIII – k-ras – STAT3.
Celý článek

Pokroky v klinické onkologii

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Souhrn

Mechl Z. Pokroky v klinické onkologii. Remedia 2009; 19: 57–58.
Uvedené sdělení vychází ze zprávy ESMO (European Society for Medical Oncology) a podává stručný přehled nových nebo rozšířených indikací léčiv a nejdůležitějších výsledků klinického protinádorového výzkumu, které byly uvedeny na významných onkologických jednáních nebo publikovány v předních odborných časopisech v průběhu roku 2008.
Klíčová slova: protinádorová léčba – klinické studie.
Celý článek

Novinky ze sympozia v San Antoniu věnovaného karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Souhrn

Tesařová P. Novinky ze sympozia v San Antoniu věnovaného karcinomu prsu. Remedia 2009; 19: 76–80.
Článek shrnuje novinky teoretického výzkumu i praktické výsledky klinických studií, které byly prezentovány na 31. San Antonio Breast Cancer Symposium v prosinci 2008.
Klíčová slova: rakovina prsu – protinádorová léčba – klinické studie.
Celý článek

Zpráva z konference ICHNO

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Souhrn

Mechl Z. Zpráva z konference ICHNO. Remedia 2009; 19: V98–V100.
Níže uvedená zpráva podává přehled nejdůležitějších informací z 2. mezinárodní konference o nových postupech léčby nádorů oblasti hlavy a krku. Dvě hlavní sympozia se zabývala jednak novými pohledy na indukční chemoterapii místně pokročilých karcinomů hlavy a krku a dále novými standardy léčby recidivujících a/nebo metastatických karcinomů hlavy a krku.
Klíčová slova: nádory hlavy a krku – klinické studie – protinádorová léčba – cetuximab

Přípravky enterální klinické výživy

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Souhrn

Tomíška M. Přípravky enterální klinické výživy. Remedia 2009; 19: 34–40.
Široká nabídka komerčních přípravků pro enterální klinickou výživu dnes umožňuje provádět enterální nutriční podporu téměř u každého pacienta s funkčním zažívacím traktem. Perorální nutriční suplementy významně zvyšují příjem energie i bílkovin u mnoha nemocných schopných přijímat výživu ústy. Výsledky randomizovaných klinických studií s nutriční podporou formou sippingu dokumentují signifikantní snížení výskytu komplikací v různých klinických situacích a v některých případech i snížení mortality. Sondová enterální výživa přispívá ke zlepšení výsledku léčby nemocných po operaci a po těžkém traumatu. Do standardů enterální klinické výživy se již dnes dostávají nové přípravky obohacené o n-3 polynesaturované mastné kyseliny, glutamin, arginin a nukleové kyseliny, jejichž cílem je tlumit nadměrnou zánětlivou odpověď a podporovat imunitu. Urychlené začlenění současných standardů enterální výživy do běžné klinické praxe může zlepšit osud mnoha nemocných.
Klíčová slova: perorální nutriční suplementy – sondová enterální výživa – imunomodulační výživa.
Celý článek

Sdílejte článek

Doporučené

Webové stránky vakciny.net

18. 9. 2016

Dnes je tomu více než 16 let, kdy jsem vytvořil první české webové stránky věnující se problematice očkování a vakcín. Tenkrát byly umístěny pod…