Přeskočit na obsah

ONKOLOGIE III výběr článků

pro XVI. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY
konané ve dnech 22.–24. října 2009
v Českém Krumlově

Novinky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic po 13. světové konferenci o karcinomu plic

 
Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

Souhrn

Skřičková J. Novinky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic po 13. světové konferenci o karcinomu plic. Remedia 2009; 19: v tisku. Článek shrnuje nové poznatky z klinických studií, které byly prezentovány na 13. světové konferenci o karcinomu plic v San Franciscu na přelomu července a srpna 2009.

Klíčová slova: udržovací léčba – cílená léčba – pemetrexed – erlotinib – gefitinib – EGFR – KRAS.

Celý článekGefitinib v léčbě lokálně pokročilého a/nebo metastazujícího nemalobuněčného plicního karcinomu

MUDr. Milada Zemanová
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Zemanová M. Gefitinib v léčbě lokálně pokročilého a/nebo metastazujícího nemalobuněčného plicního karcinomu. Remedia 2008; 18: 458–462.

Gefitinib je jedním z nízkomolekulárních inhibitorů tyrozinkinázy (TK) receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), který je dostupný pro perorální podávání ve standardní dávce 250 mg denně. EGFR je ve zvýšené míře exprimován u většiny buněk nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) a znamená jeho horší prognózu. Podávání inhibitorů TK u neselektované populace s NSCLC bez ohledu na expresi EGFR má limitovanou účinnost. Bylo zjištěno několik klinických charakteristik (asijské etnikum, nekuřáctví, ženské pohlaví, adenokarcinom), které jsou významně spojeny s odpovědí na inhibitory TK EGFR, ale to neznamená, že nemocní bez těchto znaků nemohou mít z léčby gefitinibem žádný užitek. Mutace receptoru EGFR se zatím ukazují být indikátorem prognózy, nikoli prediktorem účinnosti gefitinibu. Aby bylo v budoucnu možné předpovědět účinnost gefitinibu, jsou hledány nové molekulární markery, jako je KRAS či MET, nebo klinické ukazatele, jako je rozvoj kožní toxicity.

Klíčová slova:
nemalobuněčný plicní karcinom – gefitinib – receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) – inhibitory tyrozinkináz – muta ce genu pro EGFR.

Celý článek


Kazuistiky pacientů léčených erlotinibem

MUDr. Lenka Babičková, Ph.D.; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU a FN Brno

Souhrn

První pacientka (68 let) podstoupila v září roku 2007 dolní pravostrannou bilobektomii a mediastinální lymfadenektomii, histologicky byl verifikován bronchioloalveolární karcinom se dvěma nádorovými uzly (velikosti 2 a 2,5 cm) postihující střední a dolní lalok. Následovala radikální resekce, ale vzhledem k postižení dvou různých laloků byla patologická klasifikace hodnocena jako pT4 pN0.

Celý článek


Perorální topotekan ve druhé linii léčby malobuněčného karcinomu plic

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba

Souhrn

  Roubec J. Perorální topotekan ve druhé linii léčby malobuněčného karcinomu plic. Remedia 2009; 19: 302–307.

Relabující malobuněčný karcinom plic patří pro svou agresivitu k obtížně léčitelným malignitám. Dosavadní léčebné protokoly ve druhé linii terapie nebyly pro svou toxicitu a neuspokojivou léčebnou odpověď pro nemocné dalším přínosem. Do nedávné doby byl jediným registrovaným léčivem pro tuto indikaci topotekan v intravenózní lékové formě. Nově byl do léčebné praxe zaveden a registrován pro tuto indikaci topotekan ve formě perorální, který přináší stejnou účinnost při srovnatelné hematologické i nehematologické toxicitě, dovoluje léčbu nemocných i s nízkým výchozím klinickým stavem (performance status, PS), je dobře tolerován bez potřeby rutinní antiemetické premedikace a celkově zvyšuje compliance pacienta k léčbě.

Klíčová slova: rakovina plic – malobuněčný karcinom plic – druhá linie léčby – topotekan.

Multimodální léčba metastáz kolorektálního karcinomu

MUDr. Martin Oliverius1; MUDr. Martin Šafanda2; MUDr. Radko Kříž3
1 Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha; 2 Onkologické oddělení Nemocnice na Homolce, Praha; 3 Radiodiagnostické oddělení Nemocnice na Homolce, Praha

Souhrn

Oliverius M, Šafanda M, Kříž R. Multimodální léčba metastáz kolorektálního karcinomu. Remedia 2009; 19: v tisku.

Česká republika je místem s nejčastějším výskytem kolorektálního karcinomu (KRCa). Každoročně na toto onemocnění zemře více než 4500 lidí. Až u poloviny nemocných se v průběhu jejich onemocnění objeví vzdálená ložiska, nejčastěji v játrech. Přes všechny dosažené pokro ky onkologické léčby pouze radikální chirurgické odstranění těchto ložisek dává pacientům naději na vyléčení nebo prodloužené přežívání. Z těchto důvodů by měla být chirurgická léčba zvažována u každého nemocného. Primárně chirurgicky léčitelných je necelých 30 % nemocných. Při použití dostupných metod multimodální léčby lze ze zbývajících 70 % primárně neresekabilních nemocných získat dalších až 30 % nemoc ných schopných podstoupit chirurgický zákrok s kurabilním záměrem. Přitom pětileté přežívání nemocných v obou skupinách je srovnatelné stej ně jako perioperační mortalita. Cílem článku je zhodnotit soudobý pohled na léčbu metastáz KRCa.

Klíčová slova: kolorektální karcinom – jaterní metastázy – resekce jater – chemoterapie.

Sdílejte článek

Doporučené

Webové stránky vakciny.net

18. 9. 2016

Dnes je tomu více než 16 let, kdy jsem vytvořil první české webové stránky věnující se problematice očkování a vakcín. Tenkrát byly umístěny pod…