Přeskočit na obsah

Standard péče o pacienty s psoriázou se díky biologické léčbě zvyšuje

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
příchod moderní biologické terapie znamenal výrazný zlom v léčbě mnoha zánětlivých onemocnění, a především zlepšení kvality života pacientů s těmito chorobami. Jedním ze zástupců uvedené skupiny onemocnění je psoriáza, u které se díky detailnějšímu pochopení její patogeneze postupně výrazně zvýšila účinnost a bezpečnost biologické terapie. Z tohoto důvodu významně stoupl také standard péče při využívání dané léčby. Zatímco při příchodu biologické terapie bylo považováno za úspěch zmírnění projevů psoriázy o 50 % oproti výchozímu stavu, v současnosti již pomalu opouštíme jako standard 75% zlepšení a naším cílem je redukce projevů psoriázy alespoň o 90 % v porovnání se stavem před zahájením léčby.

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění vznikající aberantní reakcí T buněčné imunitní odpovědi. Toto časté onemocnění postihuje v Evropě přibližně 2−4 % populace. Ačkoliv v minulosti byla psoriáza považována pouze za kožní onemocnění ovlivňující hlavně kvalitu života, dnes již díky četným studiím víme, že komorbidity neléčené psoriázy, jako jsou metabolický syndrom, diabetes mellitus 2. typu nebo hypertenze, mohou zkrátit délku života pacientů až o několik let. Dnes proto musíme zvláště těžké formy psoriázy a případně psoriatické artritidy účinně léčit, abychom rozvoji těchto komorbidit zabránili či jej alespoň výrazně zpomalili.01.jpg

Vývoj nových cílených terapií je v současnosti zaměřen na interleukiny 17 (IL-17) a IL 23, které jsou klíčovými pro rozvoj psoriázy a psoriatické artritidy. Prvním lékem z této generace byl v roce 2015 sekukinumab, blokující IL 17A, který vyniká velmi rychlým nástupem účinku v rámci jednotek týdnů a vysokou účinností nejen na kůži, ale také na projevy psoriatické artritidy, včetně entezitidy či daktylitidy. Díky výraznému pokroku v účinnosti nových terapií je možné se také více zaměřit na zlepšení komfortu pacientů a compliance s léčbou. Součástí dermatologicky zaměřeného bloku tohoto čísla časopisu jsou recentně publikované výsledky studií ALLURE a MATURE porovnávajících účinnost, bezpečnost léčby a její dopad na kvalitu života pacientů, kteří si aplikovali dosud využívané předplněné injekce sekukinumabu; tyto injekce je nutné vždy aplikovat dvě najednou oproti novým možnostem aplikace jednorázovou stříkačkou či autoinjektorem. Výsledky jasně ukazují, že možnost aplikace jedné injekce/pera místo dvou při každém podání má pozitivní vliv na kvalitu života pacientů.

Možný další posun v účinnosti terapie psoriázy přichází s novým lékem bimekizumabem, který se selektivně váže na podjednotky IL 17A a IL 17F. Jak se dočtete na dalších stránkách tohoto čísla, bimekizumab prokázal v několika studiích fáze III klinického hodnocení vyšší účinnost v porovnání nejen s placebem (BE READY), ale také s ustekinumabem (BE VIVID), adalimumabem (BE SURE) i sekukinumabem (BE RADIANT). Tato robustní klinická data ukazují signifikantně vyšší šanci na dosažení redukce projevů psoriázy o 90 % (PASI 90 u více než osmi pacientů z deseti) a o 100 % (PASI 100 u více než šesti pacientů z deseti) při léčbě bimekizumabem ve srovnání s dosud používanými terapiemi. A to nejen u pacientů, kteří biologickou léčbu dosud neměli, ale rovněž u nemocných, u nichž biologická léčba v minulosti selhala. Bezpečnostní profil bimekizumabu vykazuje častější výskyt infekcí horních cest dýchacích a mukokutánních mykotických infekcí, které jsou vyvolány právě blokádou obou podjednotek IL 17 zodpovědných i za obranu proti mykotickým infekcím. Až využití v klinické praxi u pacientů s diabetes mellitus či u nemocných s jinou imunosupresivní terapií ukáže, zda tento vyšší výskyt mykotických infekcí bude limitací uvedené velmi účinné terapie pro některé nemocné. Na souvislost mezi psoriázou a obezitou, která se u pacientů s uvedeným kožním onemocněním vyskytuje častěji než u běžné populace, se zaměřuje závěrečný článek dermatologického bloku. Text je doplněn třemi kazuistikami pacientů s obezitou a těžkou formou psoriázy, kteří byli úspěšně léčeni guselkumabem − další plně humánní monoklonální protilátkou, jež blokuje signální dráhu prozánětlivých cytokinů IL 23/IL 17.

I přes vysokou účinnost v současnosti dostupných terapií psoriázy je důležité i nadále hledat nové možnosti léčby, které budou ještě účinnější i bezpečnější, a budou tak zvyšovat kvalitu života našich pacientů.

Sdílejte článek

Doporučené