Přeskočit na obsah

Komentáře k analýze složení směsi flavonoidů v tabletách Diozen 500 mg metodou UHPLC

Následující text přináší komentáře MUDr. Jiřího Slívy, Ph.D., a doc. MUDr. Debory Karetové, CSc., k laboratorní analýze léčivého přípravku Diozen, která potvrdila jeho složení z flavonoidní směsi. Článek byl primárně publikován v časopise Vnitřní lékařství (2021; 67: 63–66).


Úvod

V léčbě chronické žilní nedostatečnosti i v léčbě hemoroidů se již řadu let bohatě uplatňují flavonoidy s příznivýmo1.jpg ovlivněním struktury a funkce žilní stěny. Průkaz jejich terapeutické účinnosti lze dnes považovat za dostatečně podložený jak vlastní klinickou empirií, tak relevantními klinickými studiemi s kvalitní metodikou a metaanalýzami. To je ostatně důvodem, proč jsou mnohé z těchto látek zmiňovány i ve stávajících doporučených postupech zabývajících se danou problematikou, a to českých i zahraničních.

Pravděpodobně nejčastěji pojednávanou látkou je diosmin, o jehož oblíbenosti svědčí více než 600 publikací indexovaných v databázi Medline. Evropským lékopisem je definován jako směs flavonoidů, přičemž připouští přesně definovaný obsah samotného diosminu a ostatních flavonoidů (obr. 1). Diosmin jako takový musí splňovat minimálně 91,5% čistotu, avšak i další obsažené flavonoidy mají své limity. Nejčastěji uváděným je hesperidin (max. 4 %), dalšími jsou isorhoifolin a linarin (obě látky max. 3 %), diosmetin (max. 2 %), 6 iododiosmin (max. 0,6 %) a acetovanillon (max. 0,5 %) [1].

Vedle složení konkrétního léčivého přípravku je důležitá rovněž správně zvolená léková forma zajišťující dostatečné vstřebání, tj. základní předpoklad finálního terapeutického účinku. V klinických studiích i metaanalýzách proto selhává účinnost nemikronizované formy diosminu, zatímco v případě flavonoidů v mikronizované formě je tato efektivita opakovaně prokazována.g1.jpg

Do uvedeného kontextu tak více než jen okrajově vstupují stávající diskuse stran superiority toho či onoho léčivého přípravku s obsahem mikronizovaného diosminu. Jak již bylo uvedeno výše, tento je jasně definován právě Evropským lékopisem, tj. je uvedeno i možné kvalitativně kvantitativní složení. Je tedy zřejmé, že přípravek Diozen, který je jedním z aktuálně nabízených léčivých přípravků s obsa­hem mikronizovaného diosminu jakožto účinné látky, kromě diosminu obsahuje právě i další mikronizované flavonoidy, v čele s hespe­ridinem.g2.jpg


Skutečné složení přípravku Diozen

Pravdivost tohoto konstatování doložily výsledky recentně provedené analýzy léčivého přípravku Diozen (Zentiva) Státním ústavem pro kontrolu léčiv a certifikovanou společností Quinta Analytica. Zmíněný léč ivý přípravek má ve svém Souhrnu údajů o přípravku (SPC) jako účinnou látku uvedeno diosminum micronisatum 500 mg. Zavdává tak předpoklad, že přípravek obsahuje jen a právě syntetizovaný diosmin. Cílem zmíněné analýzy tedy bylo především demonstrovat skutečné složení, tj. jasně definovat také přítomnost jiných flavonoidů a verifikovat, že je plně v souladu s Evropským lékopisem.t2.jpg Současně je takové složení prezentováno jako účinné ve stávajících doporučených terapeutických postupech.

K analýze byla využita vysoce citlivá a plně validovaná metoda ultra vysoce výkonné kapalinové chromatografie (UHPLC). Provedeny byly vždy dvě paralelní přípravy vzorků náhodně zvolené šarže. Výběr informací z laboratorního protokolu a výsledky analýzy zachycuje graf 1, 2tabulka 12 [2].


Diskuse a závěr

Analýza léčivého přípravku Diozen potvrdila, že vedle diosminu obsahuje i jiné flavonoidy (hesperidin, isorhoifolin, linarin a diosmetin), a sice v kvantitativním souladu s výše zmiňovaným Evropským lékopisem. Oproti referenčnímu přípravku obsahoval více primárně účinného diosminu i jeho aktivního metabolitu diosmetinu. Veškeré zjištěné substance splňovaly požadované limity a byly plně v souladu s Evropským lékopisem. Jestliže by se měl k lékopisu vztahovat rovněž referenční přípravek, pak by tento limit hesperidinu překročil. Je známo, že diosmin je modifikovaný hesperidin (tj. je získáván procesem dehydrogenace z hesperidinu) a obě látky mají velmi podobný farmakologický účinek. Žádná relevantní data nalezená v publikované odborné literatuře nenaznačují aditivní nebo synergický účinek hesperidinu na diosmin, jakkoliv je předpokládán přínos všech obsažených flavonoidů.t1.jpg

Seznam použité literatury

  • [1] Diosmin. European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 8.3 (01/2015): 4297–4298.
  • [2] Boublik M, Hoplicek L. Adoption of UHPLC method and evaluation of flavonoid mixture composition in Diozen 500 mg tablets. Analytical Study Report 2020; ASR‑R‑ZEN‑GEN‑021 A‑20.01 (Quinta‑Analytica). Datum vydání: 11. 12. 2020; datum zadání: 19. 11. 2020; kód projektu: ZEN‑GEN‑033.

Sdílejte článek

Doporučené