Přeskočit na obsah

Rabdomyolýza jako nežádoucí účinek statinů

Léčiva ze skupiny inhibitorů HMG-CoA reduktázy (statinů) patří mezi skupinu s velmi důkladným průkazem účinnosti. V mortalitních klinických studiích bylo zjištěno, že snižují v primární nebo sekundární prevenci projevy ICHS v rozmezí 25 až 60 % a riziko cévní mozkové příhody o 27 %. Významným poznatkem je, že přispívají k regresi aterosklerotického postižení [1]. Protože se jedná o léčiva, která jsou užívána dlouhodobě, dostává se do popředí otázka jejich bezpečnosti. Do nedávné doby bylo k dispozici 6 zástupců (simvastatin, lovastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin, cerivastatin). Cerivastatin však byl v srpnu 2001 stažen z trhu z důvodu několika desítek případů rabdomyolýzy, z nichž několik skončilo fatálně (FDA, EMEA-August 8th, 2001). Statiny jsou léčiva vzájemně si velmi podobná z pohledu mechanismu účinku a farmakodynamiky, největší rozdíly nacházíme ve farmakokinetických vlastnostech.

Nežádoucí účinky statinů

Statiny patří mezi velmi dobře snášená léčiva. K nejčastějším nežádoucím účinkům patří mírné a přechodné gastrointestinální obtíže, bolesti hlavy, někdy bývá pozorováno dočasné zvýšení hodnot jaterních aminotransferáz. Poten-

ciálně nejzávažnější a ve výjimečných případech život ohrožující komplikací terapie statiny je postižení kosterního svalstva ve formě myopatie až rabdomyolýzy [2]. Při rabdomyolýze dochází k poruše integrity buněčné membrány myocytů (sarkolemy) s následným vyplavením velkého množství myoglobinu do cirkulace. Jeho ukládání v ledvinných tubulech může zapříčinit rozvoj akutního renálního selhání [3]. Mechanismus, kterým statiny, ale také jiná hypolipidemika (fibráty, kyselina nikotinová), působí rabdomyolýzu, není zatím uspokojivě vysvětlen, předpokládá se přímé toxické působení na membránu myocytů. Incidence myopatie je při monoterapii statiny v rozmezí 0,1–0,5 %, incidence rabdomyolýzy byla odhadnuta na 0,04–0,2 % [4].

Klinické projevy rabdomyolýzy

Do klinického obrazu rabdomyolýzy může vyústit jakékoliv toxické postižení kosterního svalstva spojené s nekrózou. Nejčastějšími příčinami jsou traumata (crush syndrom), infekce (např. virus chřipky, Staphylococcus spp.) a xenobiotika. Klinický obraz může být značně proměnlivý, subjektivně převažuje svalová slabost, zvýšená citlivost, bolest a kontraktury (nejčastěji bývají postiženy lýtkové a zádové svaly). Většina pacientů však přichází s nespecifickými příznaky slabosti, únavy, horečky, tachykardie, nevolnosti, typickým příznakem je tmavé zabarvení moči myo-globinem. Třemi závažnými komplikacemi rabdomyolýzy jsou akutní renální selhání v důsledku myoglobinurie, srdeční arytmie až zástava při hyperkalémii a hypokalcémii a kompartment syndrom (útlak nervů a cév v důsledku edému svalů) [5].

Diagnóza bývá stanovena na základě klinického obrazu a hodnoty kreatinkinázy (CK, především CK-MM frakce v hodnotách 10x vyšší než norma), k potvrzení může být použita biopsie. Není výjimkou, že CK dosahuje 100- až 1 000násobného vzestupu. Dalším očekávaným nálezem je myoglobinurie, která bývá asi v 50 % případů provázena oligurií. Dalšími přidruženými laboratorními nálezy je zvýšení hodnot laktátdehydrogenázy a aminotransferáz, společně s postižením renálních funkcí stoupají koncentrace kalia, fosforu, kyseliny močové a močoviny.

Včasné rozpoznání rabdomyolýzy a odstranění vyvolávající příčiny jsou kritickými okamžiky v následné péči o pacienta. Léčba spočívá v korekci hypotenze, hypovolémie, dehydratace a prevence hrozícího renálního selhání. Zásadou je zabezpečení dostatečné diurézy (např. použitím osmotického diuretika mannitolu) a alkalizace moči bikarbonátem k lepšímu vylučování myoglobinu [6]. Odhaduje se, že asi u jedné třetiny pacientů s rabdomyolýzou dochází k rozvoji renálního selhání a mortalita těchto pacientů se pohybuje v rozmezí 5 až 30 % [7].

Lékové interakce statinů

Je potvrzeno, že myopatie je nežádoucí účinek na dávce závislý (typ A) a jeho riziko úměrně stoupá s hodnotou plazmatické koncentrace příslušného statinu. Významným faktorem, který zvyšuje riziko myotoxicity, jsou lékové interakce statinů. Rizikovou je kombinace statinů s fibráty (většina smrtelných případů v kauze cerivastatinu byla způsobena kombinací cerivastatin + gemfibrozil). Dalším důležitým faktorem je nebezpečí kombinace statinů s inhibitory příslušných jaterních cytochromů.

Farmakokinetické interakce na úrovni cytochromu P-450

Itraconazol, ketoconazol a fluconazol jsou silnými inhibitory CYP 3A4. Jejich kombinace s lovastatinem, simvastatinem a atorvastatinem je tedy nežádoucí. Dochází k několikanásobnému riziku vzestupu plazmatických koncentrací zmíněných statinů a vysokému riziku myopatie. Pravastatin a fluvastatin toto riziko nemají [8].

Erythromycin a clarithromycin jsou uznávanými inhibitory 3A4 a byly popsány případy myositidy při kombinaci s lovastatinem a simvastatinem [9]. Pravastatin a fluvastatin jsou zde bezpečnější variantou.

Inhibitory HIV proteáz (indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir) jsou substráty a inhibitory CYP 3A4. Ritonavir například zvyšuje biologickou dostupnost lovastatinu třikrát.

Grapefruitová šťáva je potvrzeným inhibitorem CYP 3A4 [21]. Při kombinaci s lovastatinem došlo až k 15násobnému vzestupu biologické dostupnosti, podobné riziko je v případě simvastatinu a atorvastatinu [10].

Diltiazem a verapamil jsou slabými inhibitory CYP 3A4. Kombinace diltiazemu s lovastatinem vede k trojnásobnému zvýšení biologické dostupnosti lovastatinu, stejná kombinace s pravastatinem neovlivňovala farmakokinetické parametry pravastatinu [11]. Mibefradil byl v roce 1998 stažen z trhu, protože se ukázalo, že je silným inhibitorem 3A4. Zjistilo se, že také klinicky významně zvyšuje plazmatické hladiny lovastatinu, simvastatinu, atorvastatinu a cerivastatinu [22]. Ve farmakokinetické studii s pravastatinem nebylo zjištěno ovlivnění farmakokinetiky pravastatinu mibefradilem [12].

Ciclosporin, stejně jako tacrolimus, jsou metabolizovány střevním a jaterním CYP 3A4 a je zde riziko lékové interakce se statiny se shodnou biotransformační cestou (lovastatin, simvastatin, atorvastatin). Nedávno byla např. popsána kazuistika kombinace atorvastatinu s ciclosporinem s rozvojem rabdomyolýzy [13]. Naproti tomu kombinace ciclosporinu s pravastatinem se zdá být bezpečná. Vyplývá to ze studie, ve které bylo 44 pacientů po transplantaci srdce léčeno ciclosporinem a pravastatinem. Nedošlo k nežádoucím účinkům ani zvýšení hodnoty kreatinkinázy [14]. Podobné výsledky ukázala studie s 24 pacienty po transplantaci ledvin [15,16].

Interakce s ostatními hypolipidemiky

Interakce hypolipidemik ze skupiny fibrátů existují, přestože jejich mechanismus není zcela znám. Posledním případem je stažení cerivastatinu z trhu především v důsledku častých kombinací s gemfibrozilem. Bylo zjištěno, že gemfibrozil zvyšuje významně biologickou dostupnost lovastatinu [17], simvastatinu [18] a cerivastatinu, avšak nikoliv fluvastatinu [19]. V případě lovastatinu, simvastatinu, atorvastatinu a cerivastatinu byly také popsány případy rabdomyolýzy [20]. O pravastatinu nejsou dostupné relevantní údaje. Mechanismus zmíněných lékových interakcí není přesně znám, pravděpodobně však není závislý na cytochromu P-450, farmakodynamický základ je také sporný protože jiné fibráty mají významně nižší riziko.

Závěr

Rabdomyolýza je vzácným, ale závažným nežádoucím účinkem statinů. S rozšiřujícími se indikacemi a uvolněním preskripce pro praktické lékaře by povědomí o této komplikaci mělo vzrůstat. Jedná se o tzv. skupinový nežádoucí účinek, společný všem statinům, jehož přesný mechanismus není stále uspokojivě popsán. Riziko je přítomno především v kombinacích statinů s jinými hypolipidemiky a inhibitory jejich biotransformace

Seznam použité literatury

 • [1] Knopp RH. Drug treatment of lipid disorders. N Engl J Med 1999;341:498–511.
 • [2] Hsu I, Spinler SA, Johnson NE. Comparative evaluation of the safety and efficacy of HMG-CoA reductase inhibitor monotherapy in the
 • [3] Fernandez Zatarain G, Navarro V, Garcia H, Villatoro J, Calvo C. Rhabdomyolysis and acute renal failure associated with lovastatin. Nephron 1994;66:483–4.
 • [4] Maron DJ, Fazio S, Linton MF. Current perspectives on statins. Circulation 2000;101:207–13.
 • [5] Omar MA, Wilson JP, Cox TS. Rhabdomyolysis and HMG-CoA reductase inhibitors. Ann Pharmacother 2001;35:1096–1107.
 • [6] Dayer-Berenson L. Rhabdomyolysis: a comprehensive guide. ANNA J 1994;21:15–18.
 • [7] Kiely MA, Kiely DC. Rhabdomyolysis. J Emerg Nurs 1986;12:153–6.
 • [8] Neuvonen PJ, Kantola T, Kivisto KT. Simvastatin but not pravastatin is very susceptible to interaction with the CYP3A4 inhibitor itraconazole. Clin Pharmacol Ther 1998;63:332–41.
 • [9] Grunden JW, Fisher KA. Lovastatin-induced rhabdomyolysis possibly associated with
 • [10] Kantola T, Kivisto KT, Neuvonen P J. Grapefruit juice greatly increases serum concentrations of lovastatin and lovastatin acid. Clin Pharmacol Ther 1998;63:397–402.
 • [11] Azie NE, Brater DC, Becker PA, Jones DR, Hall SD. The interaction of diltiazem with lovastatin
 • [12] Becquemont L, Funck-Brentano C, Jaillon P. Mibefradil, a potent CYP3A inhibitor, does not alter pravastatin pharmacokinetics. Fundam Clin Pharmacol 1999;13:232–6.
 • [13] Maltz HC, Balog DL, Cheigh JS. Rhabdomyolysis associated with concomitant use of atorvastatin and cyclosporine. Ann Pharmacother 1999;33:1176–9.
 • [14] Kobashigawa JA, Katznelson S, Laks H, et al. Effect of pravastatin on outcomes after
 • [15] Yoshimura N, Oka T, Okamoto M, Ohmori Y. The effects of pravastatin on hyperlipidemia in renal transplant recipients. Transplantation 1992;53:94–9.
 • [16] Yoshimura N, Ohmori Y, Tsuji T, Oka T. Effect of pravastatin on renal transplant recipients treated with cyclosporine – 4-year follow-up. Transplant Proc 1994;26:2632–3.
 • [17] Kyrklund C, Backman JT, Kivisto KT, Neuvonen M, Laitila J, Neuvonen PJ. Plasma concentrations of active lovastatin acid are markedly increased by gemfibrozil but not by bezafibrate. Clin Pharmacol Ther 2001;69:340–5.
 • [18] Backman JT, Kyrklund C, Kivisto KT, Wang JS, Neuvonen PJ. Plasma concentrations of active simvastatin acid are increased by gemfibrozil. Clin Pharmacol Ther 2000;68:122–9.
 • [19] Spence JD, Munoz CE, Hendricks L, Latchinian L, Khouri HE. Pharmacokinetics of the combination of fluvastatin and gemfibrozil. Am J Cardiol 1995;76:80A–83A.
 • [20] Boger RH. Drug interactions of the statins and consequences for drug selection. Int J Clin Pharmacol Ther 2001;39:369–82.
 • [21] Doležal T. Lékové interakce grapefruitové šťávy. Remedia 1998;8:170–1.
 • [22] Doležal T. Lékové interakce mibefradilu. Remedia 1998;8:402–3.

Sdílejte článek

Doporučené