Přeskočit na obsah

Sitagliptin/metformin – fixní kombinace Nové poznatky, nejnovější klinické zkušenosti

Pozorovaný pozitivní vliv léčby metforminem na snížení výskytu kardiovaskulárních příhod nemůže být zcela vysvětlen jeho účinkem na snížení glykémie a zlepšení klasických rizikových faktorů aterosklerózy. V tomto kontextu jsou důležité i výsledky z posledních let o pozitivním vlivu metforminu na funkci endotelu, hemostázu, zánětlivý proces v cévní stěně, oxidační stres a glykaci proteinů – tedy procesy, které podmiňují rozvoj aterosklerózy. V této souvislosti se jeví jako pravděpodobné, že ochranný vliv metforminu na cévní stěnu je podmíněn řadou mechanismů, které se navzájem kombinují.

Farmakodynamika metforminu

Pozorovaný pozitivní vliv léčby metforminem na snížení výskytu kardiovaskulárních příhod nemůže být zcela vysvětlen jeho účinkem na snížení glykémie a zlepšení klasických rizikových faktorů aterosklerózy. V tomto kontextu jsou důležité i výsledky z posledních let o pozitivním vlivu metforminu na funkci endotelu, hemostázu, zánětlivý proces v cévní stěně, oxidační stres a glykaci proteinů – tedy procesy, které podmiňují rozvoj aterosklerózy. V této souvislosti se jeví jako pravděpodobné, že ochranný vliv metforminu na cévní stěnu je podmíněn řadou mechanismů, které se navzájem kombinují.

Výsledky studia vlivu metforminu na funkci endotelu ukázaly signifikantní zvýšení na endotelu závislé vazodilatace během léčby metforminem oproti placebu [1]. Výsledky další studie ukázaly signifikantní snížení hladin sVCAM a E-selektinu (markerů aktivace endotelu) při léčbě metforminem ve srovnání s placebem [2]. Pozitivní vliv metforminu na hemostázu je podmíněn snížením hladin inhibitoru aktivátoru plazminogenu 1 (PAI-1) ve srovnání s placebem. Takto metformin přispívá ke korekci protrombotického stavu, který je součástí komplexu poruch spojených s inzulinovou rezistencí [2, 3]. Léčba metforminem je provázena protizánětlivými a antioxidačními účinky. Placebem kontrolovaná studie prokázala statisticky významný pokles hladin C-reaktivního proteinu (CRP) u nemocných léčených metforminem po dobu 24 týdnů i po adjustaci na zlepšení kompenzace diabetu [4]. Další studie u nemocných s diabetem (DM) 2. typu doložily, že léčba metforminem inhibuje peroxidaci lipidů v LDL a HDL částicích [5] a produkci superoxidového radikálu v krevních destičkách [6]. Také účinky metforminu v mitochondriích, kde je mírně inhibován komplex I respiračního řetězce, se významně podílejí na celkovém antioxidačním účinku [7]. Metformin dále může ovlivnit produkci pozdních produktů glykace, a to nepřímo, prostřednictvím snížení glykémie, a přímo, prostřednictvím detoxikace glyoxalu a methylglyoxalu, které vznikají jako vedlejší produkty glykolýzy [8].

Farmakodynamika a farmakokinetika sitagliptinu

Na glukóze závislý inzulinotropní peptid (GIP) působí v β-buňce, stejně jako glukagonu podobný peptid 1 (GLP-1), zvýšení glukózou stimulované inzulinové sekrece [9]. GIP má ovšem u nemocných s DM 2. typu pouze omezený inzulinotropní efekt daný poruchou jeho účinku na intracelulární úrovni [10]. Nicméně nedávné výzkumy nasvědčují tomu, že porucha jeho účinku částečně odeznívá při zlepšení kompenzace diabetu. Terapeutické podávání inkretinů v nativní formě je výrazně limitováno jejich rychlou inaktivací pomocí enzymu dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4) a tomu odpovídajícím velmi krátkým eliminačním poločasem. Využití léčebného potenciálu inkretinů v léčbě diabetu 2. typu tedy vyžadovalo syntézu látek, které inhibicí DPP-4 prodlouží aktivitu endogenních inkretinů, jejichž prvním zástupcem schváleným pro klinické použití je sitagliptin [11].

Graf 1 Schematické znázornění zvýšení frakce aktivního GLP-1 při podávání inhibitorů DPP-4 ve vztahu k celkovým hladinám GLP-1; DPP-4 – dipeptidyl peptidáza 4; GLP-1 – glukagonu podobný peptid 1; podle [12] – Herman, et al., 2006. Podání sitagliptinu prostřednictvím inhibice DPP-4 vede ke zvýšení hladin aktivních forem GLP-1 i GIP, a tím k zesílení a prodloužení účinku obou peptidů [12]. U zvířecího modelu při podané dávce sitagliptinu 3 mg/kg hmotnosti, která odpovídala vrcholové koncentraci sitagliptinu cca 600 nmol/l, bylo dosaženo cca 96% inhibice DPP-4 a dvoj- až trojnásobného zvýšení hladin biologicky aktivní formy GLP-1(7–36)NH2. Vzestup hladin GLP-1 byl analogický modelu pozorovanému u myší s deficitem aktivity DPP-4. Podání sitagliptinu ve studiích fáze I bylo spojeno se signifikantním snížením glykemických exkurzí po provedeném oGTT: vzestup AUC glukózy byl redukován cca o 22 % (p < 0,001) u dávky 25 mg a o 26 % (p < 0,001) u dávky 200 mg sitagliptinu ve srovnání s placebem. Podání obou dávek vedlo ke dvojnásobnému vzestupu hladin aktivního GLP-1 a taktéž i ke vzestupu poměru mezi hladinami aktivního a celkového GLP-1 ve srovnání s placebem (p < 0,001), viz graf 1. Podání dávek 25 mg a 200 mg sitagliptinu vedlo ke vzestupu AUC inzulinu v plazmě (22 % a 23 %, p < 0,001), ke vzestupu AUC C-peptidu (13 % a 21 %, p < 0,001) a k redukci AUC plazmatického glukagonu (o 8 %, p = 0,015, u dávky 25 mg sitagliptinu; o 14 %, p < 0,001, u dávky 200 mg sitagliptinu) [12].

Vliv kombinované léčby sitagliptinem a metforminem na snížení hodnoty HbA1c v placebem kontrolovaných studiích

Graf 2 Vliv kombinované léčby sitagliptinem (SITA) a metforminem (MF) na snížení hodnoty HbA1c – hodnoceno po 54 týdnech léčby; podle [13] – Williams-Herman, et al., 2007. Po ukončení úvodní 24týdenní fáze studie (podrobně popsána výše) zařazené osoby dále pokračovaly v předchozí aktivní léčbě a nemocní, kteří doposud dostávali placebo, zahájili léčbu metforminem v dávce 2000 mg. Další analýza výsledků byla provedena v 54. týdnu podávání léčby (graf 2) [13].

Ve 104. týdnu léčby kombinací sitagliptin 100 mg/metformin 2000 mg došlo k redukci HbA1c o 1,7 %, léčba kombinací sitagliptin 100 mg/metformin 1000 mg snížila HbA1c o 1,4 %, metformin v dávce 2000 mg/den redukoval HbA1c o 1,3 %, léčba metforminem v dávce 1000 mg vedla ke snížení HbA1c o 1,1 % a monoterapie sitagliptinem 100 mg snížila HbA1c o 1,2 % oproti vstupní hodnotě. Výsledky tohoto projektu prokázaly, že léčebný efekt kombinace Graf 3 Vliv kombinované léčby sitagliptinem (SITA) a metforminem (MF) na snížení hodnoty HbA1c – hodnoceno po 54 a po 104 týdnech léčby; podle [14] – Qi, et al., 2008. metforminu a sitagliptinu je klinicky významný a stabilní i v delším časovém horizontu (graf 3) [14]. Závěry prokazující klinickou efektivitu kombinace sitagliptinu s metforminem vedly k větší publicitě výsledků základního výzkumu, v němž byly sledovány hladiny aktivního a celkového GLP-1 po podání sitagliptinu, metforminu a jejich kombinace. Bylo zjištěno, že metformin sám totiž stimuluje sekreci GLP-1 z L-buněk a tak zvyšuje hladiny aktivního i celkového GLP-1 [15]. Sitagliptin dále zvyšuje hladiny aktivního GLP-1 inhibicí degradace aktivního hormonu. Kombinace metforminu a sitagliptinu tedy zvyšuje hladiny aktivního GLP-1 více, než by představoval součet účinků jednotlivých substancí na hladiny aktivního GLP-1 [16].

Seznam použité literatury

 • [1] Mather KJ, Verma S, Anderson TJ. Improved endothelial function with metformin in type 2 diabetes mellitus. Journal of the American College of Cardiology 2001; 37: 1344–1350.
 • [2] De Jager J, Kooy A, Lehert P, et al. Effect of the short term treatment with metformin on markers of endotehelial function and inflammatory activity in type 2 diabetes mellitus: a randomized, placebo controlled trial. Journal of Internal Medicine 2005; 257: 100–109.
 • [3] Grant PJ, Stickland MH, Booth NA, et al. Metformin causes a reduction in basal and post-venous occlusion plasminogen activator inhibitor 1 in type 2 diabetes patients. Diabetic Medicine 1991; 8: 361–365.
 • [4] Carter AN, Bennett CE, Bostock JA, et al. Metformin reduces C reactive protein but not complement factor C3 in overweight patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetic Medicine 2005; 22: 1282–1284.
 • [5] Tessier D, Maheux P, Ghalil A, Fullop T. Effects of gliclazide v. metformin on the clinical profile and lipid peroxidation markers in type 2 diabetes. Metabolism 1999; 48: 897–903.
 • [6] Gargiulo P, Cacesse D, Pignatelli P, et al. Metformin decreases platelet superoxide anion production in diabetes patients. Diabetes/Metabolism Research and Reviews 2002; 18: 156–159.
 • [7] Leverve XM, Guigas B, Detaille D, et al. Mitochondrial metabolism and type 2 diabetes: a specific target of metformin. Diabetes and metabolism 2003; 29: 6S88–6S94.
 • [8] Ruggiero-Lopez D, Leconte M, Moinet G, et al. Reaction of metformin with dicarbonyl compounds. Possible implication in the inhibition of advanced glycation endproduct formation. Biochemical Pharmacology 1999; 58: 1765–1773.
 • [9] Pederson RA, Schubert HE, Brown JC. The insulinotropic action of gastric inhibitory polypetide. Can J Physiol Pharmacol 1975; 24: 1050–1056.
 • [10] Nauck M, Stockmann F, Ebert R, Creutzfeldt W. Reduced incretin effect in type 2 (non-insulin-dependent) diabetes. Diabetologia 1986; 29: 46–52.
 • [11] Drucker DJ. Enhancing incretin action for the treatment of type 2 diabetes. Diabetes Care 2003; 26: 2929–2940.
 • [12] Herman GA, Bergman A, Stevens C, et al. Effect of single oral doses of sitagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, on incretin and plasma glucose levels after an oral glucose tolerance test in patients with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91: 4612–4619.
 • [13] Williams-Herman D, Johnson J, Lunceford J, et al. Initial combination therapy with sitagliptin and metformin provides effective and durable glycemic control over 1 year in patients with type 2 diabetes: A pivotal Phase III clinical trial. Diabetes Care 2007; 56 (Suppl. 1): 534-P.
 • [14] Qi DS, Teng R, Jiang M, et al. Two-year treatment with sitagliptin and initial combination therapy of sitagliptin and metformin provides substantial and durable glycaemic control in patients with type 2 diabetes. Diabetologia 2008; 51 (Suppl. 1): S36.
 • [15] Yasuda N, Inoue T, Nagakura T, et al. Enhanced secretion of glukagon-like peptide 1 by biguanide compounds. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2002; 298: 779–784.
 • [16] Migoya E, Miller J, Larson P, et al. Sitagliptin, a Selective DPP-4 Inhibitor, and Metformin Have Complementary Effects to Increase Active GLP-1 Concentrations. Diabetes Care 2007; 56 (Suppl. 1): 286-OR.

Sdílejte článek

Doporučené

Desmopresin

30. 4. 2024

Souhrn Vranová V. Desmopresin. Remedia 2024; 34: 162–164. Desmopresin acetát je syntetickým analogem antidiuretického hormonu. Jeho indikací je…

Dostarlimab

30. 4. 2024

Dostarlimab je humanizovaná monoklonální protilátka izotypu IgG4, která se váže na receptory programované buněčné smrti 1 (PD‑1), a blokuje tak…

Lebrikizumab

28. 3. 2024

V posledních letech se výrazně rozšířily možnosti léčby těžkých forem atopické dermatitidy, ke klasické biologické léčbě přibyly i inhibitory Janus…