Přeskočit na obsah

Studie EXSCEL

Souhrn:
Vítovec J. Studie EXSCEL. Remedia 2018; 28: 174–175.
Klinická studie EXSCEL porovnávající podání exenatidu oproti placebu neprokázala statisticky významný rozdíl ve výskytu kardiovaskulárních příhod ani ve výskytu nežádoucích účinků u pacientů s diabetes mellitus 2. typu s kardiovaskulárním postižením nebo bez něj.

Key words: cardiovascular safety, diabetes mellitus type 2, exenatide, EXSCEL trial.

Summary:
Vitovec J. EXSCEL trial. Remedia 2018; 28: 174–175.
Among patients with type 2 diabetes with or without previous cardiovascular disease, the incidence of major adverse cardiovascular events did not differ significantly between patients who received exenatide and those who received placebo.

Klinická hodnocení s perorálními antidiabetiky se v současné době zaměřují na kardiovaskulární bezpečnost. Studie EXSCEL (Exenatide Study of Cardiovascular Event Lowering) porovnávala analog GLP 1 (glukagonu podobný peptid 1) exenatid s placebem. Exenatid je látka ze skupiny inkretinových mimetik, která snižují koncentrace krevního cukru stejným mechanismem jako přirozené lidské hormony nazývané inkretiny. Jejich hlavním působením je stimulace schopnosti organismu uvolňovat dostatečné množství inzulinu na popud zvýšené glykemie a inhibovat uvolňování glukagonu.

Primární hypoglykemizující účinek exenatidu zahrnuje jeho akutní vliv a chronický efekt. Po podání exenatidu dochází okamžitě k následujícím dějům [1]:

  • zvýšení sekrece inzulinu v betabuňkách na podnět zvýšené koncentrace glukózy v krvi,
  • normalizace porušené bifázické inzulinové odpovědi,
  • potlačení neadekvátně zvýšené produkce glukagonu,
  • zpomalení vyprazdňování žaludečního obsahu.

Pokud je exenatid podáván dlouhodobě, uplatňují se následující pochody:

  • snížení příjmu potravy (díky snížené chuti k jídlu),g1.jpg
  • redukce hmotnosti nemocného,
  • zvýšeni inzulinové citlivosti periferních tkání,
  • podpora syntézy proinzulinu.

Do studie EXSCEL bylo zařazeno 14 752 nemocných s diabetes mellitus 2. typu, kteří byli randomizováni buď k aplikaci subkutánní injekce postupně se uvolňujícího (extended re­lease) exenatidu v dávce 2 mg, nebo k podání placeba jedenkrát týdně. Primární cílový ukazatel byl složený a zahrnoval úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní mozkovou příhodu. Statisticky byla bezpečnost testována na non inferioritu a účinnost na superioritu exenatidu oproti placebu [2].

t1.jpgZ celkového souboru pacientů jich mělo 10 782 (73,1 %) anamnézu kardiovaskulárního onemocnění. Primární složený cílový ukazatel se vyskytl u 839 ze 7 356 nemocných (11,4 %) ve skupině s exenatidem a u 905 ze 7 396 nemocných (12,2 %) v placebové skupině. Bezpečnost exenatidu byla statisticky významná (p < 0,001 pro non inferioritu), avšak nebyla významná pro kardiovaskulární účinnost (p = 0,06 pro superioritu). Výskyt úmrtí z kardiovaskulárních příčin, fatálního či nefatálního infarktu myokardu či cévní mozkové příhody, hospitalizace pro srdeční selhání či akutní koronární syndrom obdobně jako výskyt akutní pankreatitidy, nádoru pankreatu či medulárního karcinomu tyreoidey či jiné závažné příhody byly v obou skupinách stejné bez statistického rozdílu (tab. 1, graf 1A‒D).

 

Závěr

V rámci klinického hodnocení EXSCEL nebyl mezi nemocnými s diabetes mellitus 2. typu s kardiovaskulárním postižením či bez něj zaznamenán statisticky významný rozdíl jak ve výskytu kardiovaskulárních příhod, tak ve výskytu nežádoucích účinků při podání exenatidu ve srovnání s placebem.

Seznam použité literatury

  • [1] Perušičová J. Exenatide. Remedia 2008; 18: 18–23.
  • [2] Holman RR, Bethel MA, Mentz RJ, et al. Effects of Once‑Weekly Exenatide on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2017; 377: 1228‒1239.

Sdílejte článek

Doporučené