Přeskočit na obsah

Dupilumab bezpečný v dlouhodobé léčbě středně těžkého a těžkého astmatu

Podle výsledků pokračovací studie TRAVERSE je dupilumab bezpečný pro dlouhodobou léčbu pacientů se středně těžkým a těžkým astmatem nebo s těžkým astmatem závislým na perorálních kortikosteroidech. 

Mezinárodní jednoramenná multicentrická otevřená studie fáze IIIb zahrnula 393 osob (průměrný věk 52,1 roku; 58,8 % žen) se středně těžkým a těžkým astmatem nebo s těžkým astmatem závislým na perorálních kortikosteroidech, které dokončily otevřenou extenzi TRAVERSE následující po předchozí účasti ve studiích s dupilumabem fáze IIb nebo fáze III LIBERTY ASTHMA QUEST nebo LIBERTY ASTHMA VENTURE. 

Ke stanovení dlouhodobé bezpečnosti léčby dupilumabem dostávali všichni účastníci dávku 300 mg každé dva týdny po dobu až 144 týdnů nebo tří let. 

Autoři hodnotili nežádoucí příhody související s léčbou, závažné nežádoucí příhody a nežádoucí příhody zvláštního zájmu na základě četnosti výskytu a četnosti příhod upravených o expozici na 100 pacientoroků. Celkem 374 pacientů (95,2 %) dokončilo studijní léčbu a 19 pacientů přerušilo léčbu pro kumulativní expozici dupilumabu 431,7 pacientoroku; medián trvání léčby činil 309 dní. Přibližně polovina účastníků byla léčena po dobu nejméně 286 dnů a 29 osob bylo léčeno déle než 958 dnů. V průběhu studie se u 214 (54,5 %) osob vyskytla alespoň jedna nežádoucí příhoda, z nichž nejčastější byly astma (13,7 %), nazofaryngitida (8,4 %), infekce covid-19 (6,4 %), infekce horních cest dýchacích (3,8 %) a bronchitida (3,6 %) — s četností příhod 171,4 na 100 pacientoroků. U 37 (9,4 %) osob se vyskytla alespoň jedna nežádoucí příhoda související s léčbou, s četností 29 na 100 pacientoroků. Mezi tyto příhody patřily snížený počet krevních destiček, erytém v místě vpichu, počet neutrofilů a snížený počet bílých krvinek. Výzkumníci uvedli, že žádná z těchto událostí nevedla k přerušení léčby. U 22 (5,6 %) účastníků se během studie vyskytla alespoň jedna závažná nežádoucí příhoda s četností upravenou o expozici 6,9 (95% interval spolehlivosti [CI] 5,21–9,03) na 100 pacientoroků. Uvedené příhody zahrnovaly exacerbace astmatu (1,2; 95% CI 0,46-2,2), covid-19 (0,7; 95% CI 0,23-1,62) a pneumonie asociované s covidem-19 (0,7; 95% CI 0,23-1,62). U 24 (6,1 %) účastníků se vyskytly nežádoucí příhody zvláštního zájmu s četností příhod upravenou o expozici 6 (95% CI 4,4–7,99) na 100 pacientoroků. Tyto zahrnovaly chřipku (1,6; 95% CI 0,81-2,78), pneumonii asociovanou s covidem-19 (0,9; 95% CI 0,35-1,97), herpes zoster (0,7; 95% CI 0,23-1,62) a herpes simplex (0,7 95% CI 0,23-1,62). 

Bezpečnostní profil léku a snášenlivost pozorované během dlouhodobé léčby po dobu dalších tří let v pokračovací studii TRAVERSE byly v souladu se zjištěními z dřívějších studií fáze IIb QUEST, VENTURE a TRAVERSE.  

Zdroj: https://www.healio.com/news/allergy-asthma/20240124/dupilumab-safe-for-longterm-use-to-treat-moderate-to-severe-asthma 

Sdílejte článek

Doporučené