Přeskočit na obsah

Starší dospělí mají větší prospěch z léčby statiny

Podle publikace v Annals of Internal Medicine je léčba statiny spojena s větším poklesem hodnoty LDL cholesterolu u starších dospělých oproti mladším. Větší přínos po zahájení terapie statiny byl u pacientů ve věku od 75 let doložen bez ohledu na to, zda jsou statiny předepisovány v primární, nebo sekundární prevenci, nebo nemocným s diabetes mellitus.

Současné pokyny doporučují použití statinů pro sekundární prevenci u starších dospělých, avšak doporučení je méně silné v případě primární prevence. Starší pacienti nejsou v randomizovaných klinických studiích se statiny dostatečně zastoupeni, důkazy jsou tedy v této věkové skupině omezené. U pacientů ve vyšším věku existuje rovněž větší obava z potenciálních nežádoucích účinků, jejichž výskyt se zvyšuje s posilováním dávek statinů.

Autoři studie použili dánské celostátní registry k analýze neselektované kohorty 82 958 dospělých pacientů, kteří zahájili léčbu simvastatinem nebo atorvastatinem během běžné klinické praxe v časovém rozpětí od ledna 2008 do března 2018. Měření koncentrací LDL cholesterolu bylo hodnoceno před užíváním statinů a v jeho průběhu. V rámci souboru bylo 13 % osob ve věku alespoň 75 let, 42 % mělo v anamnéze kardiovaskulární onemocnění (KVO), 8 % mělo v anamnéze diabetes mellitus bez KVO a 50 % tvořili pacienti v primární prevenci. Odborníci hodnotili souvislost mezi věkem a změnou hodnoty LDL cholesterolu. Analýza zjistila, že sledovaný pokles hodnot LDL cholesterolu byl trvale nižší u pacientů, kteří zahájili léčbu simvastatinem a byli mladší než 50 let, v porovnání s pacienty se stejnou léčbou ve věku alespoň 75 let (28,7 % vs. 33,4 % pro 10 mg; 33,8 % vs. 39 % pro 20 mg; 38,6 % vs. 42,2 % pro 40 mg). Podobně byl pokles hodnot LDL cholesterolu nižší u pacientů, kteří zahájili léčbu atorvastatinem a byli mladší než 50 let, v porovnání s podskupinou nemocných ve věku alespoň 75 let, jimž byla předepsána střední dávka (35,7 % vs. 39,8 % pro 10 mg a 40,2 % vs. 44,2 % pro 20 mg). Upravené procentuální rozdíly v poklesu koncentrací LDL cholesterolu pro dospělé ve věku 75 let ve srovnání s pacienty ve věku 50 let byly 2,62 %. Uvedená asociace byla konzistentní pro primární prevenci (2,54 %) a sekundární prevenci (2,32 %), avšak menší u pacientů, kteří zahájili léčbu vysokou dávkou statinů (atorvastatin 40 mg: 1,36 %; atorvastatin 80 mg: –0,58 %). U starších pacientů lze podle výsledků analýzy očekávat větší počáteční snížení hodnot LDL cholesterolu i při zahájení léčby nízkou nebo střední dávkou statinu. To je dobrá zpráva pro tuto věkovou kategorii osob, u nichž existuje zvýšené riziko vzniku nežádoucích účinků. Nežádoucí příhody jsou častější při vyšších dávkách statinů a starší lidé jsou k nežádoucím účinkům náchylnější, nižší dávky tedy mohou být lépe tolerované a zároveň dostatečně účinné. Současná klinická doporučení naznačují, že rozhodnutí o léčbě statiny u starších osob by mělo kromě kardiovaskulárního rizika zahrnout rovněž další faktory, jako jsou odhadovaný celoživotní přínos terapie, komorbidity, riziko možných lékových interakcí a preference pacientů.  

Zdroje:

  1. https://www.healio.com/news/cardiology/20230731/older-vs-younger-adults-derive-more-benefit-from-statins?utm_source=selligent&utm_medium=email&utm_campaign=news
  2. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M22-2643

 

Sdílejte článek

Doporučené