Přeskočit na obsah

PSYCHIATRIE I, výběr článků

pro 51.ČESKO-SLOVENSKOU PSYCHOFARMAKOLOGICKOU KONFERENCI
konanou ve dnech 7.- 11. ledna 2009 v Lázích Jeseník

Metabolický syndrom a mozek

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC.

Souhrn

Rosolová H. Metabolický syndrom a mozek. Remedia 2008; 18: 142–147.
Metabolický syndrom je v současné době považován za prediabetický, prozánětlivý, prokoagulační a proaterogenní stav; jeho riziko pro aterosklerotické vaskulární nemoci je vyšší, než by bylo riziko vzniklé prostým součtem rizik jeho jednotlivých rizikových faktorů. Za hlavní patofyziologický podklad se považuje inzulinová rezistence. V článku je dokladována role centrálního nervového systému v patogenezi metabolického syndromu. Pozornost je věnována především centrálnímu sympatickému nervovému systému a sympatoadrenálnímu systému a jeho vztahu k metabolickým poruchám v periferních tkáních. Endokanabinoidní systém je další důležitou spojkou mezi mozkem a metabolickým syndromem. Především ovlivněním endokanabinoidních receptorů typu CB1 lze příznivě naladit energetický metabolismus a zlepšit parametry glycidového a lipidového metabolismu související s metabolickým syndromem. Receptory PPAR (peroxisome proliferator-activated receptors), nacházející se v jaderných membránách buněk všech orgánů včetně mozku, sehrávají významnou úlohu v propojenosti periferních a centrálních procesů intermediárního metabolismu. Thiazolidindiony, které stimulují PPAR-g, se využívají v klinické praxi v léčbě diabetu, neboť zlepšují glycidový a lipidový metabolismus a snižují inzulinovou rezistenci. Mozek – CNS – je řídící orgán, ale všechny procesy regulací, které se váží k intermediárnímu metabolismu, k inzulinové rezistenci a k metabolickému syndromu, nejsou ještě zcela objasněny.
Klíčová slova: metabolický syndrom – inzulinová rezistence – endokanabinoidní receptory typu CB1 – receptory PPAR – PPAR-g – thiazolidindiony – metabolismus – mozek.
Celý článek

Dlouhodobě působící injekční antipsychotika – málo využívaná možnost léčby?
Předběžné výsledky klinické studie e-STAR s injekčním risperidonem v ČR a SR

MUDr. Tereza Szymanská; prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc.; doc. MUDr. Jan Pečeňák, Ph.D.

Souhrn

Szymanská T, Tůma I, Pečeňák J. Dlouhodobě působící injekční antipsychotika – málo využívaná možnost léčby?
Předběžné výsledky klinické studie e-STAR s injekčním risperidonem v ČR a SR. Remedia 2008; 18: 370–373.
Podávání depotních antipsychotik v dlouhodobé léčbě schizofrenie představuje strategii, která usnadňuje pacientovu adherenci k léčbě. Terapie depotními přípravky snižuje počet relapsů a rehospitalizací, přesto zůstává málo využívanou možností léčby. Článek shrnuje výhody a nevýhody léčby a některé mýty o depotních antipsychotikách včetně charakteristik dlouhodobě působícího injekčního risperidonu, dosud jediného dlouhodobě působícího antipsychotika druhé generace v klinické praxi. V krátkosti uvádíme informace o projektu e-STAR (Electronic Schizophrenia Treatment Adherence Registry) a jeho předběžných výsledcích v České a Slovenské republice.
Klíčová slova: depotní antipsychotika – schizofrenie – dlouhodobě působící risperidon.
 Celý článek

Interferon beta a současná léčba relaps-remitentní roztroušené sklerózy mozkomíšní

MUDr. Eva Krasulová; doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc. 

Souhrn

Krasulová E, Havrdová E. Interferon beta a současná léčba relaps-remitentní roztroušené sklerózy mozkomíšní. Remedia 2007; 17: 560–567.
Roztroušená skleróza (RS) představuje chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému (CNS). Jedná se o nejčastější neurologickou příčinu invalidity mladých osob s prevalencí v České republice 1 : 1000 obyvatel, pro niž dosud není k dispozici kauzální léčba. V patofyziologii RS hraje dominantní úlohu zánětlivá aktivita imunitního systému v CNS (specifická i přirozená imunita) s důsledkem poškození myelinového obalu nervových vláken (demyelinizace) a do různé míry také ireverzibilního poškození nervových vláken samotných (neurodegenerace). Současné terapeutické postupy zahrnují širokou škálu imunosupresivních a imunomodulačních léků včetně dosavadních léků první volby (interferon beta, glatiramer acetát), dosud však zcela chybí neuroprotektivní a neuroregenerační terapie. Základním léčebným přístupem u RS proto zůstává včasné zahájení adekvátní protizánětlivé léčby s cílem oddálit ireverzibilní poškození CNS a invaliditu.
Klíčová slova: roztroušená skleróza – léčba – interferon beta.
Celý článek

Postavení venlafaxinu v léčbě depresivních a úzkostných poruch

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Souhrn

Češková E. Postavení venlafaxinu v léčbě depresivních a úzkostných poruch. Remedia 2008; 18: 201–203.
Do popředí zájmu se dostávají tzv. duální antidepresiva typu SNRI (specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu). Nejdéle je k dispozici venlafaxin, o kterém byla publikována řada přehledů i v české odborné literatuře. V této práci jsou shrnuta novější srovnání venlafaxinu s ostatními antidepresivy, která upřesňují jeho postavení. Ukazuje se, že antidepresiva ovlivňující dostupnost více než jednoho ze základních neurotransmiterů mají razantnější účinek. Venlafaxin je dnes v ČR dostupný ve formě s prodlouženým uvolňováním, která je lépe snášena. Perspektivní je zavedení desvenlafaxinu, aktivního metabolitu venlafaxinu, do klinické praxe. K jeho hlavním výhodám patří, že není metabolizován enzymatickým systémem CYP2D6 a tento systém – na rozdíl od venlafaxinu – neinhibuje. V praxi to může znamenat menší riziko lékových interakcí.
Klíčová slova: duální antidepresiva – depresivní porucha – úzkostné poruchy – odpověď na léčbu – remise – venlafaxin – desvenlafaxin.
Celý článek

Melatonin a léčba nespavosti

Doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 

Souhrn

Praško J. Melatonin a léčba nespavosti. Remedia 2008; 18: 259–264.
Melatonin, hormon produkovaný epifýzou v nočních hodinách, se u člověka uplatňuje jako časovač biologických rytmů a jako signál, který ohlašuje příchod spánku. Změněná úroveň sekrece a hladiny melatoninu byla zjištěna u různých psychiatrických poruch, jako je unipolární a bipolární deprese, sezonní afektivní porucha, bulimie, anorexie, panická porucha a obsedantně-kompulzivní porucha. Nízké hladiny melatoninu byly rovněž pozorovány u pacientů se schizofrenií. Se stoupajícím věkem produkce melatoninu klesá a zvyšuje se prevalence spánkových poruch, zejména nespavosti. V souvislosti s diagnostikou a terapií spánkových obtíží bývá jako dominující syndrom stále častěji popisován pocit nedostatečného osvěžení (vnímání nízké kvality spánku) a následně snížená aktivita ve dne. Melatonin může být užitečnou léčivou látkou v terapii poruch cirkadiánních rytmů, jako je syndrom změny časových pásem (jet-lag syndrome), zkracuje latenci usnutí a zároveň zlepšuje délku a kvalitu spánku. Melatonin může být rovněž využit jako krátkodobé hypnotikum u schizofrenních pacientů s nespavostí. Nízká produkce a sekrece melatoninu v noci byla prokázána u starších osob trpících nespavostí a jeho podávání se osvědčilo při léčbě spánkových obtíží u těchto pacientů. Ve srovnání s běžně předepisovanými látkami ze skupiny hypnotik, jako jsou benzodiazepiny a tzv. Z-hypnotika (zolpidem, zopiklon), má melatonin několik klinicky významných předností, jednak nezpůsobuje ranní otupělost ani syndrom z odnětí, jednak není návykový.
Klíčová slova: melatonin – poruchy spánku – cirkadiánní rytmy.
 
Celý článek

Sdílejte článek

Doporučené

Webové stránky vakciny.net

18. 9. 2016

Dnes je tomu více než 16 let, kdy jsem vytvořil první české webové stránky věnující se problematice očkování a vakcín. Tenkrát byly umístěny pod…