Přeskočit na obsah

Pětiletá data posílila vedoucí postavení sekukinumabu v léčbě spondyloartritid

Společnost Novartis představila v rámci loňské výroční konference American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Health Professionals (ACR/ARHP) v Chicagu pětiletá data z probíhajících extenzí studií fáze III FUTURE 1 a MEASURE 1 se sekukinumabem (Cosentyx) u pacientů trpících psoriatickou artritidou (PsA) a ankylozující spondylitidou (AS). Výsledky těchto sledování prokazují rychlé a trvalé zmírnění symptomů obou onemocnění při léčbě sekukinumabem i jeho jedinečné postavení v dlouhodobé komplexní péči napříč indikacemi.


Nová dlouhodobá data ze studií FUTURE 1 a MEASURE 1 potvrzují setrvalou účinnost sekukinumabu v terapii PsA a AS po dobu pěti let [1,2]. V klinické studii FUTURE 1 dosáhlo 83 %, resp. 94 % pacientů trpících PsA výrazného zlepšení v případě entezitidy, resp. daktylitidy. Více než 80 % nemocných, kteří byli zařazeni do extenzí obou klinických hodnocení, dokončilo pětiletou terapii [1,2]. Tato data odpovídají rovněž výsledkům studie SCULPTURE, v níž dvě třetiny pacientů referovaly při léčbě sekukinumabem nulový dopad svého kožního onemocnění na kvalitu života během pětiletého sledování [3].

Psoriatická artritida i ankylozující spondylitida znamenají pro nemocné velkou zátěž vzhledem ke svému chronickému a progredujícímu průběhu a mohou významně poznamenat pohyblivost a celkovou kvalitu života pacientů. Terapie sekukinumabem v tomto případě nabízí dlouhotrvající účinnost a příznivý bezpečnostní profil. Sekukinumab je monoklonální protilátka s vysokou afinitou k interleukinu 17A (IL 17A), který představuje klíčový cytokin v imunopatogenezi a rozvoji spondyloartritidy a PsA.

Dvouletá multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III FUTURE 1 hodnotila bezpečnost sekukinumabu u pacientů s PsA [4]. Klinické sledování zahrnulo 606 nemocných s aktivní PsA, jimž byl sekukinumab podáván subkutánně v dávce 75 mg nebo 150 mg. Primárním cílovým ukazatelem bylo hodnocení sekukinumabu oproti placebu ve vztahu k počtu pacientů, kteří ve 24. týdnu dosáhli při léčbě odpovědi ACR 20 (kritérium 20% zlepšení podle American College of Rheumatology). Od 16. týdne byli pacienti v placebovém rameni rerandomizováni k podávání sekukinumabu v dávce 75 mg a 150 mg buď v týdnu 16, nebo v týdnu 24 v závislosti na klinické odpovědi [4]. Celkem 460 nemocných bylo zařazeno do tříleté extenze navazující na dvouleté studijní sledování [1]. Více než 80 % pacientů, kteří se hodnocení účastnili, dokončilo pětiletou terapii sekukinumabem. Ten prokázal setrvalé zlepšení příznaků PsA po dobu pěti let (odpovědi ACR 20 dosáhlo 67,9 % pacientů s dávkou 150 mg sekukinumabu a 77,2 % pacientů s dávkou 75 mg, odpovědi ACR 50 pak 52,7 % nemocných s dávkou 150 mg a 51,2 % nemocných s dávkou 75 mg sekukinumabu), včetně téměř kompletního vymizení entezitidy (83 % osob) a daktylitidy (94 % osob). Bylo zaznamenáno zvýšení účinnosti sekukinumabu při eskalaci dávky na 150 mg nebo 300 mg v průběhu studie – celkem 86/236 (36,4 %) pacientům s léčbou 150 mg sekukinumabu byla dávka zvýšena na 300 mg, zatímco u 180/221 (81,4 %) pacientů léčených 75 mg sekukinumabu byla dávka eskalována na 150/300 mg [1], graf 1A, B. Lék byl nemocnými velmi dobře tolerován a jeho bezpečnostní profil byl v souladu s předchozími hlášeními. Bezpečnost byla vyjádřena jako ukazatel EAIR (exposure adjusted incidence rate)/100 pacientoroků pro všechny pacienty (n = 587), kteří obdrželi jednu nebo více dávek studijní medikace. Ukazatel EAIR u vybraných nežádoucích příhod při léčbě sekukinumabem činil v případě vážných infekcí 1,8, ulcerativní kolitidy 0,04, Crohnovy choroby 0,1 a velké kardiovaskulární příhody (MACE) 0,5 [1].g1.jpg

Dvouletá multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III MEASURE 1 hodnotila účinnost a bezpečnost sekukinumabu u pacientů trpících aktivní AS [5]. Primární cílové ukazatele hodnotily superioritu sekukinumabu v porovnání s placebem v 16. týdnu u pacientů, kteří dosáhli nejméně 20% zlepšení odpovědi ASAS 20 (kritérium 20% zlepšení podle Assessment of Spondyloarthritis International Society) [6]. Od 16. týdne byli nemocní v placebové větvi rerandomizováni k podávání sekukinumabu v dávce 75 mg nebo 150 mg na základě odpovědi ASAS 20 – non respondéři byli k léčbě sekukinumabem převedeni v týdnu 16 a respondéři v týdnu 24 [5,7]. Celkem 290 z 371 nemocných dokončilo studijní sledování a 274 osob bylo zařazeno do následné tříleté extenze [2,5,7]. Z pacientů zařazených do tohoto rozšířeného sledování jich pětiletou léčbu sekukinumabem dokončilo více než 80 %; 56 % nemocných léčených 75 mg sekukinumabu byla od 168. týdne dávka zvýšena na 150 mg. K trvalému zlepšení v odpovědích ASAS 20 a ASAS 40 došlo během pětiletého hodnocení ve všech dávkových kohortách (graf 2). Ve skupinách, v nichž došlo k eskalaci dávky, bylo v 72. týdnu zaznamenáno u odpovědi ASAS 20 v případě 75 mg sekukinumabu 74% zlepšení a v případě 150 mg sekukinumabu 82% zlepšení [2]. Sekukinumab prokázal ve studii MEASURE 1 trvalou účinnost v terapii AS zahrnující zmírnění symptomů onemocnění, zlepšení fyzického stavu a zlepšení obg2.jpgjektivních známek zánětu během pěti let. Větší efekt léčby byl zaznamenán u pacientů, u nichž byla dávka sekukinumabu zvýšena ze 75 mg na 150 mg. Lék byl nemocnými s AS dobře tolerován i při dlouhodobém užívání bez výskytu nežádoucích reakcí a jeho bezpečnostní profil byl v souladu s předchozími hlášeními [5]. Ukazatel EAIR u vybraných nežádoucích příhod při léčbě sekukinumabem činil v případě ulcerativní kolitidy 0,1, Crohnovy choroby 0,6, uveitidy 1,8 a u malignit a nespecifických nádorů 0,5 [2].

Data z dlouhodobého pokračování klinické studie fáze III (SCULPTURE) hodnotící účinnost v léčbě psoriázy prokázala setrvalou míru zlepšení stavu kůže po dobu pěti let [3]. Výsledky studie SCULPTURE potvrdily udržení terapeutického efektu prostřednictvím indexu PASI 90 a PASI 100 (Psoriasis Area and Severity Index) u pacientů se středně těžkou a těžkou formou ložiskové psoriázy. Téměř u 100 % pacientů, kteří dosáhli PASI 90 nebo PASI 100 v základní studii (jeden rok léčby), byl tento efekt zachován až do konce pátého roku terapie, kdy byli sledováni (graf 3). V prvním roce bylo do extenze zařazeno 168 nemocných a na konci pátého roku dokončilo celkem 126 nemocných terapii sekukinumabem v dávce 300 mg (1 za čtyři týdny). Odpovědi PASI 75/90/100 v prvním roce léčby (88,9 %/68,5 %/43,8 %) přetrvaly do pátého roku (88,5 %/66,4 %/41 %). Rovněž odpověď DLQI 0/1 hodnotící kvalitu života (Dermatology Life Quality Index) byla trvalá po celou dobu sledování (v prvním roce 72,7 %, v pátém roce 65,5 %). Sekukinumab si zachoval příznivý bezpečnostní profil bez kumulativních nebo ne­oče­ká­va­ných nežádoucích reakcí [3].g3.jpg

Pětiletá data z dlouhodobého pokračování klinické studie fáze III tak posílila dosavadní pozitivní poznatky o dlouhodobém účinku sekukinumabu i o jeho bezpečnostních ukazatelích.

Redakčně zpracovala PhDr. Nikola Homolová Richtrová

Seznam použité literatury

  • [1] Mease PJ, Kavanaugh A, Reimold A, et al. Secukinumab provides sustained improvements in the signs and symptoms in psoriatic arthritis: final 5 year efficacy and safety results from a phase 3 trial. 2018 ACR/ARHP Annual Meeting. Abstract 2568. Dostupné na: https://acrabstracts.org/abstract/secukinumab‑provides‑sustained‑improvements‑in‑the‑signs‑and‑symptoms‑in‑psoriatic‑arthritis‑final‑5‑year‑efficacy‑and‑safety‑results‑from‑a‑phase‑3‑trial/
  • [2] Baraliakos X, Braun J, Deodhar AA, et al. Long‑term evaluation of secukinumab in ankylosing spondylitis: 5 year efficacy and safety results from a phase 3 trial. 2018 ACR/ARHP Annual Meeting. Abstract L13. Dostupné na: https://acrabstracts.org/abstract/long‑term‑evaluation‑of‑secukinumab‑in‑ankylosing‑spondylitis‑5‑year‑efficacy‑and‑safety‑results‑from‑a‑phase‑3‑trial/
  • [3] Bissonnette R, Luger T, Thaçi D, et al. Secukinumab demonstrates high sustained efficacy and a favorable safety profile in patients with moderate to severe psoriasis through 5 years of treatment (SCULPTURE Extension Study). J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 39: 1507‒1514.
  • [4] Mease PJ, McInnes IB, Kirkham B, et al. Secukinumab inhibition of interleukin‑17A in patients with psoriatic arthritis. N Engl J Med 2015; 373: 1329‒1339.
  • [5] Braun J, Baraliakos X, Deodhar AA, et al. Effect of secukinumab on clinical and radiographic outcomes in ankylosing spondylitis: 2‑year results from the randomised phase III MEASURE 1 study. Ann Rheum Dis 2017; 76: 1070‒1077.
  • [6] Baeten D, Sieper J, Braun J, et al. Secukinumab, interleukin‑17A inhibition in ankylosing spondylitis. N Engl J Med 2015; 373: 2534‒2548.
  • [7] Braun J, Baraliakos X, Deodhar AA, et al. Secukinumab demonstrates low radiographic progression and sustained efficacy through 4 years in patients with active ankylosing spondylitis. 2017 ACR/ARHP Annual Meeting. Abstract 3L. Dostupné na: https://acrabstracts.org/abstract/secukinumab‑demonstrates‑low‑radiographic‑progression‑and‑sustained‑efficacy‑through‑4‑years‑in‑patients‑with‑active‑ankylosing‑spondylitis/

Sdílejte článek

Doporučené

Studie NOAH-AFNET 6

30. 4. 2024

Epizody rychlé frekvence síní (atrial high‑rate episodes, AHRE) jsou síňové arytmie detekované implantovanými srdečními zařízeními. Dosud nebylo…

Studie HEART-FID

30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…