Přeskočit na obsah

Siponimod v léčbě sekundárně progresivní roztroušené sklerózy – příběh z praxe

Souhrn:
Recmanová E. Siponimod v léčbě sekundárně progresivní roztroušené sklerózy – příběh z praxe. Remedia 2022; 32: 174–178.
Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému vedoucí bez léčby k závažné invaliditě mladých dospělých. Terapie zaznamenává v posledních letech výrazný pokrok. Sekundárně progresivní RS (SP‑RS) představuje druhou nejčastější formu RS. Zatímco pro relabující‑remitující formu RS (RR‑RS) máme k dispozici neustále se rozšiřující paletu protizánětlivých léčiv, efektivní lék pro SP‑RS dlouho chyběl. Siponimod je selektivní modulátor sfingosin‑1‑fosfátových (S1P) receptorů, který byl úspěšně testován jak u RR‑RS, tak u sekundární progrese. Jde o první perorální lék schválený pro použití při sekundární progresi, u nějž bylo prokázáno, že zpomaluje klinicky potvrzenou progresi. Je to dáno jak jeho schopností procházet hematoencefalickou bariérou, tak vazbou na S1P receptory v mozku, a tedy schopností působit na neurodegenerativní procesy spojené s progresí invalidity u RS, nejen pouze na děje zánětlivé. Účinnost a bezpečnost siponimodu byly testovány ve studii EXPAND. Bezpečnost siponimodu se v zásadě neliší od dosud schválených přípravků této skupiny, modulátorů S1P receptorů. Kazuistika prezentuje případ pacienta léčeného siponimodem v reálné klinické praxi.

Summary:
Recmanova E. Siponimod in treating secondary‑progressive multiple sclerosis – a story from practice. Remedia 2022; 32: 174–178.
Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory autoimmune disease of the central nervous system, leading to substantial disability in young adults if untreated. There has been tremendous progress in the treatment over recent years. Secondary‑progressive MS (SP‑MS) is the second most common form of MS. While many approved drugs are indicated for relapsing‑remitting MS (RR‑MS), effective treatment for SP‑MS was lacking. Siponimod is a selective modulator of sphingosine‑1‑phosphate (S1P) receptors successfully investigated in RR‑MS and SP‑MS. It is the first approved oral medication in the secondary progression that showed a statistically significant decrease in disability progression. It is administered for its ability to cross the blood‑brain barrier and bind the S1P receptors in the brain, and influence neurodegenerative processes, which are responsible for disability progression in multiple sclerosis. The efficacy and safety of siponimod were evaluated in the EXPAND trial. The safety of siponimod corresponds to the safety of other registered drugs in this class, the S1P receptor modulators. We present a case report of a patient treated with siponimod in real‑life clinical practice.

Key words: multiple sclerosis, secondary progression, siponimod.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…