Přeskočit na obsah

Srovnání vlivu rosuvastatinu a atorvastatinu na snížení cholesterolu u diabetu 2. typu – studie CORALL

Kardiovaskulární onemocnění je příčinou přibližně 65 % úmrtí pacientů s DM 2. typu. Výsledky rozsáhlých studií CARE a 4S demonstrovaly, že terapie statiny významněji snížila absolutní riziko koronárních příhod u diabetických pacientů oproti pacientům bez DM. Rovněž nedávno publikovaná studie CARDS (viz předchozí sdělení) zjistila významné ovlivnění KV morbidity a mortality u diabetiků 2. typu léčených atorvastatinem v primární prevenci. Studie CORALL srovnává léčbu rosuvastinem a atorvastatinem, u pacientů s DM 2. typu, co do ovlivnění parametrů lipidového spektra.

Metodika

Uspořádání studie: otevřená, randomizovaná, paralelní, fáze IIIb, multicentrická; trvání 24 týdnů. Detailní uspořádání viz obr. 1.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Primární cíl: snížení hodnot (v %) poměru apoB/apoA1 po 6 týdnech terapie rosuvastatinem (RSV) a atorvastatinem (ATV).

Sekundární a terciární cíle: ovlivnění celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a HDL cholesterolu, triglyceridů (TG), apoA1, apoB; podíl pacientů, kteří dosáhli cílových hodnot LDL cholesterolu (podle American Diabetes Association – ADA: LDL cholesterol < 2,6 mmol/l; evropské kritérium: LDL cholesterol < 2,5 mmol/l).

Výběr pacientů: pacienti (muži, ženy) starší 18 let s nejméně 3měsíční terapií DM 2. typu, hodnota LDL cholesterolu po lačnění ≥ 3,36 mmol/l u pacientů, kteří neužívali statiny, nebo > 2,99 mmol/l až ≤ 5,00 mmol/l u pacientů, kteří byli v průběhu předcházejících 4 týdnů léčeni statiny; hladina triglyceridů < 4,52 mmol/l a podíl glykovaného hemoglobinu (HbA1c) < 10 % (přijatelná metabolická kontrola).

Kliknutím obrázek zvětšíte

Laboratorní měření: vzorky krve byly odebrány po nejméně 12hodinovém lačnění, hodnoty LDL byly stanoveny na základě Friedewaldovy rovnice.

Vyhodnocení dat: 4% změna hodnot poměru apoB/apoA1 po 6 týdnech terapie byla považována za klinicky signifikantní. Na základě tohoto kritéria bylo plánováno randomizovat 265 pacientů. Metoda analýzy účinnosti: intention-to-treat. Všichni pacienti, kteří užili alespoň jednu dávku statinu, byli vyhodnocováni s ohledem na bezpečnost podávavané léčby (incidence nežádoucích účinků, abnormální laboratorní hodnoty).

Výsledky

Do analýzy vstupovalo 416 subjektů, z toho bylo 263 pacientů randomizováno (RSV: n = 131; ATV: n = 132). Věk (roky; RSV: 61 Î 9; ATV: 59 Î 10), BMI (kg/m2; RSV: 31,8 Î 6,1; ATV: 31,0 Î 6,0) a hodnoty krevního tlaku (mmHg; systolický: RSV: 145 Î 20; ATV 148 Î 17; diastolický: RSV 82 Î 8; ATV: 83 Î 8) byly typické pro sledovanou populaci (detailnější informace viz originální sdělení), většina pacientů netrpěla kardiovaskulárním onemocněním. Přehled výsledků studie uvádí tab. 1.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Účinnost: Ovlivnění všech hodnot bylo kromě HDL cholesterolu (zůstává) a apoA1 statisticky signifikantní.

Během terapie nebyly pozorovány změny glykovaného hemoglobinu HbA1c.

V post hoc analýze provedené po 6. a 18. týdnu terapie nebyly pozorovány rozdíly v ovlivnění poměru apoB/apoA1, LDL/HDL a LDL cholesterolu u pacientů s HbA1c8 % nebo HbA1c > 8 %. Podobně nebyly zaznamenány rozdíly mezi sledovanými skupinami v těchto parametrech po 18 týdnech terapie u pacientů léčených inzulinem nebo perorálními antidiabetiky/dietou pouze na začátku studie.

Bezpečnost: Celkově byly nepříznivé události zaznamenány u 47 % pacientů s RSV a 50 % pacientů s ATV, přičemž příhody závažného charakteru byly pozorovány u 5 % pacientů s RSV a 2 % pacientů s ATV. Studii z důvodu nežádoucích příhod nedokončilo 7 % pacientů s RSV a 8 % s ATV. Žádné ze závažných událostí nebyly vyhodnoceny jako způsobené terapií. Myalgie se vyskytla u 5 % pacientů s RSV a 11 % s ATV. Nebyla diagnostikována myopatie. U 1 pacienta ve skupině léčené ATV byla zjištěna abnormalita ALT (> 3 x ULN).

Závěry

U pacientů s DM 2. typu bylo dosaženo v obou větvích snížení hladin LDL, LDL/HDL, celkového cholesterolu, celkového cholesterolu/HDL, non HDL, ApoB, ApoB/ApoA1, triglyceridů a dosažení cílových hodnot ADA. Snížení hladin lipidů a lipoproteinů bylo signifikantně větší po rosuvastatinu v následujících parametrech: apoB/apoA1 (12., 18. týden), LDL (6., 12., 18. týden), LDL/HDL (6., 12., 18. týden), celkový cholesterol (12., 18. týden), celkový cholesterol/HDL (6., 12., 18. týden), non HDL (6., 12., 18. týden) a apoB (18. týden).

Wolffenbuttel BH, Franken AA, Vincent HH. Dutch Corall Study Group. Cholesterol-lowering effects of rosuvastatin compared with atorvastatin in patients with type 2 diabetes – CORALL study. J Intern Med 2005; 257 (6): 531–539.

Sdílejte článek

Doporučené

Studie NOAH-AFNET 6

30. 4. 2024

Epizody rychlé frekvence síní (atrial high‑rate episodes, AHRE) jsou síňové arytmie detekované implantovanými srdečními zařízeními. Dosud nebylo…

Studie HEART-FID

30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…