Přeskočit na obsah

Studie GALACTIC‑HF

Souhrn:
Ludka O. Studie GALACTIC‑HF. Remedia 2021; 31: 164–165.
Omecamtiv mecarbil představuje srdečně specifický aktivátor myozinu. Ve studii GALACTIC‑HF tento přípravek u pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí levé komory statisticky významně zredukoval riziko výskytu primárního složeného cílového ukazatele ‒ první události srdečního selhání (hospitalizace nebo urgentní návštěvy pro srdeční selhání) nebo úmrtí z kardiovaskulární příčiny.

Summary:
Ludka O. GALACTIC‑HF trial. Remedia 2021; 31: 164–165.
Omecamtiv mecarbil represents cardiac‑specific activator of myosin. In the GALACTIC‑HF study, this medicinal product statistically significantly reduced the risk of primary composite endpoint (first occurrence of heart failure – hospitalization or urgent visit for heart failure – or cardiovascular death) in patients with heart failure and reduced left ventricular ejection fraction.

Key words: omecamtiv mecarbil, heart failure, reduced left ventricular ejection fraction

Úvod

Omecamtiv mecarbil selektivně aktivuje srdeční myozin. Během kontrakce se myozin váže na aktin – tvoří můstky, což vede ke zkrácení svalového vlákna. Omecamtiv mecarbil zrychluje přeměnu slabého komplexu aktin myozin na silně vázanou konfiguraci, která zvyšuje počet myozinových hlavic schopných interakce s aktinovými filamenty a současně potlačuje neproduktivní hydrolýzu adenosintrifosfátu. Tento stav, tzn. více myozinových hlavic na aktinovém vlákně, lze přirovnat k situaci více rukou na provaze, čímž dochází k silnějšímu stahu. Uvedený děj je nezávislý na vápníkové homeo­stáze a kyslíku. Zlepšení funkce levé komory by tak nemělo být na úkor zvýšení spotřeby energie a arytmogenicity. Omecamtiv mecarbil zlepšuje srdeční funkci u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory (EF LK). Jeho účinek na kardiovaskulární ukazatele však není znám.

Metodika

Do studie bylo zařazeno 8 256 pacientů (hospitalizovaných a ambulantních) se symptomatickým chronickým srdečním selháním s EF LK < 35 %, jimž byl podáván, kromě standardní terapie srdečního selhání, omecamtiv mecarbil (s použitím dávek 25 mg, 37,5 mg nebo 50 mg dvakrát denně dle farmakokinetiky) nebo placebo. Primární cílový ukazatel byl složený z první události srdečního selhání (hospitalizace nebo urgentní návštěva pro srdeční selhání) nebo úmrtí z kardiovaskulární příčiny [1].g1.jpg

Výsledky

V průběhu mediánu 21,8 měsíce se primární cílový ukazatel složený z první události srdečního selhání nebo úmrtí z kardiovaskulární příčiny vyskytl u 1 523 ze 4 120 pacientů (37,0 %) ve skupině s přípravkem omecamtiv mecarbil a u 1 607 ze 4 112 pacientů (39,1 %) ve skupině s placebem (poměr rizik [HR] 0,92; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,86‒0,99; p = 0,025). Celkem 808 pacientů (19,6 %), respektive 798 pacientů (19,4 %) zemřelo na kardiovaskulární příčiny (HR 1,01; 95% CI 0,92‒1,11; p = 0,86), graf 1A, B [1]. Ve 24. týdnu byla změna oproti výchozí hodnotě u mediánu koncentrace N terminálního natriuretického propeptidu typu B (NT proBNP) o 10 % nižší ve skupině užívající omecamtiv mecarbil oproti placebové skupině; střední hodnota troponinu I byla o 4 ng/l vyšší (tab. 1). Frekvence ischemických událostí a komorových arytmií byla u obou skupin podobná [1].t1.jpg

Závěr

U pacientů se srdečním selháním a sníženou EF LK omecamtiv mecarbil statisticky významně zredukoval riziko výskytu primárního složeného cílového ukazatele. Výskyt nežádoucích účinků, včetně ischemie myokardu a komorových arytmií, byl ve skupině s přípravkem omecamtiv mecarbil podobný v porovnání s placebem [1].

Seznam použité literatury

  • [1] Teerlink JR, Diaz R, Felker GM, et al. Cardiac Myosin Activation with Omecamtiv Mecarbil in Systolic Heart Failure. N Engl J Med 2021; 384: 105‒116.

Sdílejte článek

Doporučené

Studie HEART-FID

30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…

Studie NOAH-AFNET 6

30. 4. 2024

Epizody rychlé frekvence síní (atrial high‑rate episodes, AHRE) jsou síňové arytmie detekované implantovanými srdečními zařízeními. Dosud nebylo…