Přeskočit na obsah

Studie Grazax Asthma Prevention - komentář

Studie hodnotící možnost prevence astmatu u dětí pomocí aplikace alergenové imunoterapie, kterou ve svém článku představuje MUDr. Irena Krčmová, je skutečně velmi zajímavým a originálním příspěvkem k obecnému poznání mechanismů vzniku a progrese astmatu a k řešení možnosti prevence vzniku závažnějších forem alergického astmatu a nevratných změn v dýchacích cestách. Vztah alergie a astmatu, obzvláště v dětském věku, byl mnohokrát jasně dokumentován a tato studie znovu dokládá význam řešení všech alergických stavů současně. Alergická rýma byla opakovaně prokázána jako jeden z významných rizikových faktorů vzniku astmatu. Její ovlivnění v časných fázích alergenovou imunoterapií se tak nabízelo jako jedna z možných cest prevence vzniku astmatu a případně i jeho další progrese. Studie Grazax Asthma Prevention (GAP) sice nepotvrdila původně očekávanou možnost oddálení nástupu astmatu při podávání sublinguální imunoterapie (SLIT), ukázala však, že pacienti léčení SLIT mohou mít příznivější průběh nemoci. Jde tedy do značné míry o průlomová zjištění, která budou mít jistě přímý dopad na další péči o nemocné s průduškovým astmatem. Recentní doporučené postupy pro péči o astma (Globální iniciativa pro astma 2016, 2017) již po letech spíše negativních názorů alergenovou terapii konečně zařadily do portfolia léčebných možností v péči o astma a studie, jakou je GAP, tuto možnost potvrzují a posouvají význam alergenové imunoterapie dále do dětského věku.

Sdílejte článek

Doporučené