Přeskočit na obsah

Studie REACT jako důkaz dlouhodobé účinnosti alergenové imunoterapie u pacientů s respirační alergií

Souhrn:
Krčmová I. Studie REACT jako důkaz dlouhodobé účinnosti alergenové imunoterapie u pacientů s respirační alergií. Remedia 2022; 32: 380–386.
Alergenová imunoterapie (AIT) je jedinou kauzální léčbou respiračních alergií. Dlouhodobá efektivita AIT v reálné klinické praxi je však nadále otázkou diskusí. Proto jsou cenné studie typu RWE (real‑word evidence), které užívají data z reálného života a přinášejí důkazy nad rámec výsledků z randomizovaných kontrolovaných studií. REACT je retrospektivní kohortová studie využívající data z období let 2007–2017. Indikací pro zařazení do sledování byla diagnóza alergické rýmy (AR) s astmatem nebo bez něj a s léčbou či bez léčby AIT. Pro zajištění srovnatelných skupin byl soubor pacientů léčených AIT srovnán s kontrolní skupinou v poměru 1 : 1 s odpovídajícími charakteristikami. Výsledky byly analyzovány jak uvnitř skupin (před AIT vs. po AIT), tak mezi skupinami (AIT vs. kontrola) během devíti let sledování. Data 46 024 subjektů léčených AIT byla porovnána s kontrolními subjekty a 14 614 z nich bylo zahrnuto do astmatické kohorty. Při srovnání s rokem před indexem AIT bylo zjištěno konzistentní snížení předepsané farmakoterapie pro AR a astma ve srovnání s kontrolními subjekty. Navíc skupina s AIT měla významně vyšší pravděpodobnost ukončení léčby astmatu (p < 0,0001). Kromě redukce léčby astmatu ve skupině s AIT bylo prokázáno významnější snížení počtu těžkých exacerbací astmatu (p < 0,05). Zajímavým nálezem byla redukce počtu respiračních infekcí ve prospěch kohorty s AIT – snížení výskytu pneumonie se spotřebou antibiotik, četností a délkou hospitalizací. Studie REACT rozšiřuje stávající důkazy randomizovaných kontrolovaných klinických hodnocení s AIT, neboť potvrzuje dlouhodobé přetrvávání účinnosti AIT v reálné klinické praxi a její imunomodulační efekt v dlouhém časovém horizontu

Summary:
Krcmova I. REACT study as evidence of long‑term efficacy of allergen immunotherapy in patients with respiratory allergy. Remedia 2022; 32: 380–386.
Allergen immunotherapy (AIT) is the only causal treatment of respiratory allergies. However, the long‑term efficacy of AIT in real‑world clinical practice is still being discussed. Therefore, type RWE (real‑world evidence) studies that use data from real life and bring evidence beyond the framework of randomized controlled trials are valuable. The REACT study is a retrospective cohort evaluation using data from 2007 to 2017. The indication for eligibility was a diagnosis of allergic rhinitis (AR) with or without asthma and AIT. Ensuring the groups are comparable, a group of patients treated with AIT was compared with a control group in a 1 : 1 ratio with corresponding characteristics. The results were analyzed both within the groups (before AIT vs after AIT) and between groups (AIT vs control) in a 9‑year‑long observational period. The data of 46,024 subjects treated with AIT were compared with control subjects, and 14,614 were included in the asthma cohort. According to the results, compared with a year before administering AIT, a consistent decrease in prescribed pharmacotherapy for AR and asthma was found compared to control subjects. Moreover, the AIT group had a significantly higher probability of asthma treatment termination (p < 0.0001). Alongside the reduction of asthma treatment, a significant decrease in the number of severe asthma exacerbations was proved in the AIT group (p < 0.05). The interesting finding was a reduction in the number of respiratory infections in the AIT cohort – a decrease in the occurrence of pneumonia with antibiotic treatment, frequency and the length of hospitalizations. The REACT study adds to the current evidence from randomized controlled trials with AIT because it confirms the long‑term efficacy of AIT in real‑world clinical practice and its immunomodulatory effect in the long term.

Key words: allergen immunotherapy, REACT study, real‑world evidence, respiratory allergy.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené