Přeskočit na obsah

Alogliptin ve fixní kombinaci v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Souhrn:
Článek pojednává o smyslu a významu léčby diabetu 2. typu pomocí fixní kombinace antidiabetik, konkrétně o postavení, účinnosti a bezpečnosti fixních kombinací obsahujících jako jednu ze složek inhibitor enzymu dipeptidylpeptidázy 4 alogliptin. Dále je v tomto pojednání uveden stručný přehled aktuálních dat z klinických studií zkoumajících kombinovanou léčbu alogliptinem a metforminem, respektive léčbu kombinací alogliptinu a pioglitazonu.

Key words: diabetes mellitus – antidiabetics – pharmacological treatment of diabetes – fixed dose combination – DPP-4-inhibitors – gliptins – alogliptin.

Summary:
The article discusses the aims meaning and significance of the treatment of type 2 diabetes using a fixed combinations of antidiabetic agents, namely the status, effectiveness, and safety of fixed combinations containing as one component the enzyme dipeptidyl peptidase 4 inhibitor alogliptin as one of the components. Furthermore, this paper provides a brief overview of the current data from clinical studies investigating the combination therapy with alogliptin and metformin, respectively or alogliptin and pioglitazone.

Fixní kombinace v léčbě diabetu

Většina pacientů s diabetem 2. typu nedosahuje cílové hodnoty glykemie pomocí monoterapie a potřebují ke správné kontrole diabetu kombinaci několika rozdílných antidiabetik. Použití fixní kombinace dvou či více molekul představuje v tomto případě pro pacienta významné zjednodušení léčebného režimu, které s sebou prokazatelně přináší zlepšení compliance a tím i využití celého léčebného potenciálu zvolených antidiabetik.

Věnujme pozornost metaanalýze deseti studií publikované v roce 2012, která srovnávala fixní kombinace antidiabetik s užíváním stejných léků samostatně a dohromady zahrnovala 70 573 pacientů. Ve skupině léčené fixní kombinací antidiabetik došlo k signifikantně většímu poklesu hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) ve srovnání s pacienty užívajícími stejné léky samostatně (rozdíl představoval −0,53 % dle DCCT [interval spolehlivosti, confidence interval – 95% CI: −0,78 až –0,28]; p < 0,0001). Adherence pacientů k pravidelnému užívání léků vyjádřená jako medication possession ratio (MPR) byla významně vyšší při podávání fixní kombinace léčiv, a to nejen v případě iniciální léčby dvojkombinací (rozdíl = 8,6 % [95% CI: 1,6–15,6]; p = 0,0162]), ale i u pacientů, kteří přešli na užívání fixní kombinace z monoterapie (rozdíl = 7,7 % [95% CI: 5,7–9,6]; p < 0,0001), respektive z kombinace antidiabetik užívaných samostatně (rozdíl = 5,0 % [95% CI: 3,1–6,8]; p < 0,0001).

Iniciální kombinovaná léčba metforminem a některým z dalších antidiabetik druhé linie (což může být teoreticky jakékoliv další antidiabetikum) může v řadě případů vést k rychlejšímu a výraznějšímu snížení hodnoty HbA1c. Tento přístup se považuje za smysluplný zvláště u pacientů s vysokou vstupní hodnotou HbA1c, u kterých se dá předpokládat, že nedosáhnou cílové hodnoty pouze pomocí monoterapie. Empirickou hranici pro volbu iniciální kombinované léčby může představovat HbA1c kolem 75 mmol/mol [1–3].

Alogliptin

Alogliptin je silný a vysoce selektivní inhibitor dipeptidylpeptidázy 4 (DPP‑4), která je hlavním enzymem podílejícím se na rychlé degradaci inkretinových hormonů, především glukagonu podobného peptidu 1 (glucagon‑like peptide‑1, GLP‑1). Tento hormon se uvolňuje ve střevech a jeho hladina se zvyšuje jako odpověď na příjem potravy; GLP‑1 zvyšuje produkci a sekreci inzulinu a jeho vylučování v beta‑buňkách pankreatu, inhibuje vylučování glukagonu a tvorbu glukózy v játrech.

Prostřednictvím glukózo‑dependentního mechanismu tak léčba alogliptinem zlepšuje kontrolu glykemie. Zároveň podporuje uvolňování inzulinu a potlačuje míru vylučování glukagonu, je‑li plazmatická koncentrace glukózy zvýšená.

Alogliptin má díky studii EXAMINE ově­řenou kardiovaskulární bezpečnost jak ve vztahu k výskytu srdečních infarktů a mozkových příhod, tak i s ohledem na incidenci srdečního selhání. Zmíněné rozsáhlé studie, publikované již v roce 2013, se účastnilo celkem 5 380 pacientů, kteří byli sledováni po dobu až 40 měsíců (medián 18 měsíců). Kardiovaskulární příhoda byla během této studie zaznamenána u 305 pacientů zařazených do alogliptinové větve (11,3 %) a u 316 pacientů užívajících placebo (11,8 %); p < 0,001 pro non‑inferioritu. Kromě vyvrácení kardiovaskulárního rizika plynoucího z užívání alogliptinu přispěla data z této studie i k potvrzení dalších aspektů bezpečnostního profilu tohoto inhibitoru DPP‑4 – výskytu hypoglykemie, nově diagnostikovaných malignit i incidence pankreatitidy byly naprosto srovnatelné jak v alogliptinové, tak i v placebové větvi studie [4–6].

Farmakokinetické aspekty kombinace léčiv

Podávání alogliptinu společně s pioglitazonem vede k nepatrnému zkrácení času dosažení maximální plazmatické koncentrace alogliptinu (tmax) a k přibližně 10% vzestupu jeho maximální plazmatické koncentrace (cmax) a plochy pod křivkou časového průběhu koncentrací v krvi (area under curve, AUC) [7]. Takzvaná trough koncentrace alogliptinu je v tomto případě také o 14 % vyšší. Všechny tyto interakce jsou však považovány za klinicky nevýznamné a v rozmezí 90% intervalů spolehlivosti pro bioekvivalenci.

Rovněž společné podávání alogliptinu a metforminu nemá zásadní vliv na farmakokinetiku jednoho či druhého léku.

Kombinace alogliptin–metformin

Účinek léčby kombinací alogliptinu s metforminem u pacientů s diabetem 2. typu zkoumalo několik klinických studií renomovaných autorů, stejně jako tomu bylo i v případě dále uvedené kombinace alogliptin a pioglitazon.

Ve studii publikované Nauckem byli pacienti s diabetem nedostatečně kontrolovaným pomocí monoterapie metforminem randomizováni do tří větví – s léčbou alogliptinem podávaným v celkové denní dávce 12,5 mg (n = 213) nebo 25,0 mg (n = 210) nebo k užívání placeba (n = 104). Po 26 týdnech trvání studie došlo v obou alogliptinových větvích k poklesu hodnoty HbA1c o 0,6 % (DCCT), ve srovnání s poklesem o 0,1 % v placebové skupině (p < 0,001) [8], tab. 1. Srovnt1.jpgatelného výsledku bylo dosaženo i ve druhé studii Seina, s obdobným uspořádáním, do níž byla zařazena populace japonských pacientů s diabetem 2. typu [10].

Kombinace alogliptin–pioglitazon

Unikátní kombinovanou léčbu současně podávaným alogliptinem a pioglitazonem zkoumaly rovněž randomizované klinické studie kontrolované placebem, které přehledně shrnuje tab. 2.

t2.jpg

S ohledem na účinek na snížení hodnoty HbA1c představují všechny tyto publikované studie validní důkaz o účinnosti této kombinované léčby [17]. Kombinace alogliptinu a pioglitazonu byla ve zmíněných studiích testována u rozdílných subpopulací pacientů s diabetem 2. typu (dosud neléčení, pacienti užívající monoterapii pioglitazonem, metforminem nebo kombinovanou léčbu). Primárním cílovým ukazatelem všech těchto studií byla změna hodnoty HbA1c na konci studie. Mezi další sekundární cílové ukazatele patřila změna glykemie nalačno, podíl pacientů, kteří dosáhli na konci sledování předem stanovené cílové hodnoty HbA1c, a řada dalších antropometrických, laboratorních a bezpečnostních ukazatelů.

Závěr

Obecně vzato, při použití jakéhokoliv antidiabetika bychom měli brát v úvahu především účinnost daného léčiva, spektrum a význam jednotlivých nežádoucích účinků, ale i další praktické aspekty, jakými jsou cena, dávkování a potřeba selfmonitoringu glykemie. V optimálním případě by měl být součástí rozhodovacího procesu o léčbě i samotný pacient, a to v pozici partnera svého lékaře, nikoliv pouze pasivního článku, který si většinou značně zkreslené informace o své léčbě získává prostřednictvím internetu, rodiny a přátel. Volba konkrétní kombinace by tedy měla kromě přání samotného pacienta (pokud očekáváme, že doporučenou léčbu bude skutečně užívat) zahrnovat i rozvahu nad patofyziologickými procesy, které chceme primárně ovlivnit (např. míra inzulinové rezistence), nikoliv představovat pouze simplifikovanou snahu o snížení hodnoty HbA1c.

Všechny kombinace, jimž je v tomto článku věnována pozornost, tedy jak dvojkombinace alo­glip­tin–pioglitazon nebo alo­glip­tin–met­for­min, tak případně i trojkombinační léčba alogliptin–pioglitazon–metformin, představují racionální přístup k léčbě diabetu 2. typu, působí na rozdílné patofyziologické mechanismy vyvolávající toto onemocnění a v maximální možné míře usnadňují pacientův léčebný režim.

Seznam použité literatury

 • [1] Han S, Iglay K, Davies MJ, et al. Glycemic effec­tiveness and medication adherence with fixed dose combination or coadministered dual therapy of antihyperglycemic regimens: a meta analysis. Curr Med Res Opin 2012; 28: 969–977.
 • [2] Bell DS. Combine and conquer: advantages and disadvantages of fixed dose combination therapy. Diabetes Obes Metab 2013; 15: 291–300.
 • [3] Inzucchi S, Bergenstal RM, Buse JB, et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015: A Patient Centered Approach. Diabetes Care 2015; 38: 140–149.
 • [4] White WB, Cannon CP, Heller SR, et al.; EXAMINE Investigators. Alogliptin after acute coronary syndrome in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2013; 369: 1327–1335.
 • [5] White WB, Pratley R, Fleck P, et al. Cardiovascular safety of the dipeptidyl peptidase 4 inhibitor alogliptin in type 2 diabetes mellitus. Diabetes Obes Metab 2013; 15: 668–673.
 • [6] Egan AG, Blind E, Dunder K, et al. Pancreatic safety of incretin based drugs: FDA and EMA assessment. N Engl J Med 2014; 370: 794–797.
 • [7] http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Product_Information/human/002182/WC500152271.pdf
 • [8] Nauck MA, Ellis GC, Fleck PR, et al.; Alogliptin Study 008 Group. Efficacy and safety of adding the dipeptidyl peptidase 4 inhibitor alogliptin to metformin therapy in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin monotherapy: a multicentre, randomised, double blind, placebo controlled study. Int J Clin Pract 2009; 63: 46–55.
 • [9] Holland DQ, Neumiller JJ. Alogliptin in combination with metformin and pioglitazone for the treatment of type 2 diabetes mellitus. Diabetes Metab Syndr Obes 2014; 7: 277–288.
 • [10] Seino Y, Miyata Y, Hiroi S, et al. Efficacy and safety of alogliptin added to metformin in Japanese patients with type 2 diabetes: a randomized, double blind, placebo controlled trial with an open label, long term extension study. Diabetes Obes Metab 2012; 14: 927–936.
 • [11] Kaku K, Hirayama M, Komura E. Alogliptin Pioglitazone Combination Therapy: A Rational Approach to Treating Type 2 Diabetes Mellitus. Comb Prod Ther 2012; 2: 4.
 • [12] Rosenstock J, Inzucchi SE, Seufert J, et al. Initial combination therapy with alogliptin and pioglitazone in drug naive patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2010; 33: 2406–2408.
 • [13] Pratley RE, Reusch JE, Fleck PR, et al.; Alogliptin Study 009 Group. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase 4 inhibitor alogliptin added to pioglitazone in patients with type 2 diabetes: a randomized, double blind, placebo controlled study. Curr Med Res Opin 2009; 25: 2361–2371.
 • [14] Kaku K, Itayasu T, Hiroi S, et al. Efficacy and safety of alogliptin added to pioglitazone in Japanese patients with type 2 diabetes: a randomized, double blind, placebo controlled trial with an open label long term extension study. Diabetes Obes Metab 2011; 13: 1028–1035.
 • [15] Bosi E, Ellis GC, Wilson CA, Fleck PR. Alogliptin as a third oral antidiabetic drug in patients with type 2 diabetes and inadequate glycaemic control on metformin and pioglitazone: a 52 week, random­ized, double blind, active controlled, parallel group study. Diabetes Obes Metab 2011; 13: 1088–1096.
 • [16] DeFronzo RA, Burant CF, Fleck P, et al. Efficacy and tol­erability of the DPP 4 inhibitor alogliptin combined with pioglitazone, in metformin treated patients with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 1615–1622.
 • [17] Adamíková A. Kombinace pioglitazonu a alogliptinu v léčbě diabetes mellitus 2. typu. Farmakoterapie 2015; 11: 35–37.

Sdílejte článek

Doporučené