Přeskočit na obsah

Dostupnost antiinfektiv v České republice

Souhrn:
Na Seznamu nepostradatelných léčiv Světové zdravotnické organizace figuruje 119 antiinfektiv, z nichž v České republice není registrováno 29. Dalších 10 léčiv je registrováno, ale neobchodováno. Dostupnost antibiotik a dalších nezbytných léčiv má přímý dopad na klinickou praxi. Příkladem je aktualizovaný postup pro léčbu sepse a septického šoku, který doporučuje deeskalaci a zacílení na identifikovaný patogen ihned po jeho identifikaci z důvodu snížení zátěže pro organismus pacienta. Aktualizované léčebné postupy je nutno brát v úvahu při sestavování národních seznamů nepostradatelných léčiv. Z nepostradatelných tuberkulostatik a antivirotik chybějí v ČR některé fixní kombinace určené pro první linii léčby tuberkulózy a HIV/AIDS. Padělky léčivých přípravků a nedoléčené infekce jsou hlavními příčinami vzniku multirezistentních kmenů původce tuberkulózy. Z hyperimunních sér v ČR chybí sérum proti záškrtu. Vakcíny se potýkají s celosvětovým nedostatkem v důsledku délky a náročnosti výroby.

Key words: antiinfectives – essential medicines – availability of medicines – drug shortages – tuberculosis – HIV/AIDS – sepsis.

Summary:

The World Health Organization (WHO) lists 119 antiinfectives on the list of essential medicines. Of these, 29 are not registered in the Czech Republic, and another 10 are registered but not marketed. Availability of antimicrobials and other essential medicines directly affects clinical practice. One such example is the newly revised guidelines for the treatment of sepsis and septic shock, which recommends deescalation of antibiotic treatment and targeting the causative pathogen immediately after its identification to minimize toxicity to the patient’s metabolism. Newly compiled national lists of essential medicines shall consider revised treatment guidelines and not just the WHO list. Some fixed combinations of anti-tuberculars and antiretrovirals for first-line treatment of HIV/AIDS are unavailable in the Czech Republic. Counterfeit drugs and undertreated infections are the main drivers of microbial resistence. Diphtheria antitoxin and rabies immunoglobulin are the only immune sera unavailable in the Czech Republic. Shortage of vaccines occurs globally as a result of complexity and length of the manufacturing process.

Nt1-2.jpga Seznat1-2.jpgmu nepostradatelných léčiv Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO) figuruje 119 antiinfektiv [1]. V České republice je registrováno celkem 2 152 léčivých přípravků z této skupiny, z nichž 331 bylo v posledním čtvrtletí obchodováno. Ze seznamu nepostradatelných antiinfektiv jich není registrováno 29, dalších 10 léčiv je registrováno, ale neobchodováno. Řada dalších léčiv je k dispozici v minimálním počtu jedné či dvou registrací od jediného výrobce (např. chloramfenikol, benzatin penicilin a nitrofurantoin), což znamená, že v případě výpadku mohou být tyto léky taktéž nedostupné. Největší počet přípravků je k dispozici pro amoxicilin a inhibitor beta laktamáz (340 registrováno/23 obchodováno), flukonazol (251/22), linezolid (188/11) a klaritromycin (132/22). Počty přípravků odpovídají individuální lékové formě (SÚKL ID), a nikoliv počtu registračních čísel. Podrobnosti lze najít v tabulce 1.

Antibakteriální látky

Antibiotika jsou zařazena na seznam WHO nejen z důvodu šíře použití, pravděpodobnosti rezistence a bezpečnostního profilu, ale taktéž z důvodu prevence vzniku rezistence na modernější antibiotika, která mají být ponechána pro případy, kdy antibiotika první volby pro běžné infekce nelze použít. Antibiotika, obzvláště pak injekční formy generických přípravků, jsou na světových trzích často nedostatečným artiklem. Quadri se spolupracovníky studovali případy nedostatku antibiotik ve Spojených státech amerických a zjistili, že téměř polovina ze 148 hlášených případů z období 2001–2013 se týkala zlatého standardu léčby vysoce rizikových patogenů, jako je Clostridium difficile, dále karbapenem rezistentních kmenů enterobakterií, meticilin rezistentních kmenů zlatého stafylokoka (MRSA), Pseudomonas aeruginosa a lepry. Obvyklými příčinami byly zpoždění ve výrobě, nedostatek zdrojových chemikálií, monopolní výrobce, obchodní priority, neschopnost předvídat a zajistit poptávku, potíže regulačního a administrativního charakteru, včetně zákazu dovozu, a v jednom případě dokonce živelná pohroma [2]. Významné nedostatky postihly v USA antibiotika jako cefotaxim, cefalexin, trimetoprim sulfametoxazol, azitromycin, klindamycin, gentamicin, ciprofloxacin a vankomycin [3]. Nedostatek antibiotik byl hlášen i z Austrálie, kde jsou potíže s dodávkami vankomycinu, metronidazolu a řady antivirotik [4]. Dostupnost léčiv má přímý dopad na klinickou praxi.

Léčba sepse a septického šoku

V roce 2016 skupina Surviving Sepsis Campaign (SSC) připravila nové léčebné postupy pro léčbu sepse a septického šoku [5]. Sepse je nově definována jako „život ohrožující dysfunkce orgánů způsobená dysregulovanou odpovědí hostitele na infekci“ [6]. Dle nových diagnostických kritérií qSOFA jde o kombinaci nejméně dvou ze tří hodnot: Glasgow Coma Scale (GCS) 13 nebo méně, systolický tlak nižší než 100 mm Hg a dechová frekvence vyšší než 22 vdechů za minutu. Syndrom systémové zánětlivé odpovědi (systemic inflammatory response syndrome, SIRS) se významně překrývá s příznaky sepse a systémové infekce [7]. Časné rozpoznání sepse je zásadní pro její úspěšnou léčbu. Prvním krokem je vždy získání mikrobiologických vzorků, včetně kultivace krve. Izolace patogena poté umožňuje přesnější zacílení léčby a deeskalaci antibiotické léčby, což je důležité především u pacientů se sníženou orgánovou funkcí [8]. Léčba sestává z podání infuzí, z hemodynamické stabilizace a z podání širokospektrých antibiotik v infuzi s ohledem na výskyt izolovaných kmenů v oblasti [9]. Opožděné podání a nevhodná volba antibiotik mají za následek vyšší riziko úmrtí [10]. Nejčastěji izolovanými kmeny jsou Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Klebsiella spp., Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa. Patogeny vykazují širokou škálu faktorů virulence jako endotoxiny, exotoxiny a enterotoxiny [11]. Septický šok je definován jako hypotenze nereagující na podání vazopresorů. Revidovaný postup doporučuje cílovou hranici středního arteriálního tlaku ≥ 65 mm Hg, k čemuž se používá norepinefrin (C01CA03) jako vazopresor první volby, při selhání pak vazopresin (H01BA01), epinefrin (C01CA03) a nakonec fenylefrin (C01CA06) [12−14]. Dobutamin se v současnosti až na výjimky již nedoporučuje [8]. Ze zmíněných léčiv v České republice není k dispozici vazopresin (H01BA01) a fenylefrin (C01CA06). Analoga vazopresinu (H01BA) k dispozici jsou.

Tuberkulostatika

Většina případů tuberkulózy vyžaduje léčbu v délce šest až devět měsíců. Základem první linie léčby tuberkulózy jsou isoni­azid, rifampicin, etambutol, pyrazinamid a streptomycin. Do druhé linie spadají fluorochinolony ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin a ciprofloxacin a injekční přípravky obsahující kanamycin, amikacin a kapreomycin. Mezi méně efektivní léky druhé linie patří kombinace etionamidu a protionamidu, cykloserin a terizidon, a kyselina p aminosalicylová. Prvoliniová antibiotika účinkují na rychle rostoucí mykobakterie, což vede k vymizení klinických příznaků a k negativní kultivaci ze sputa. Po eliminaci rychle rostoucích bakterií je ovšem nutno zajistit také eliminaci pomalu rostoucích mykobakterií. V případech selhání je nutno použít léky druhé linie dle citlivosti [15]. Z léků první volby v ČR není dostupný streptomycin. Nedostatek tuberkulostatik je globální problém, který se týká rozvojových zemí stejně jako zemí vyspělých. V letech 2012−2013 nastal v USA náhlý, neočekávaný, plošný a dlouhodobý nedostatek isoniazidu [16]. Periodický či chronický nedostatek v posledních letech postihl kanamycin, amikacin, streptomycin, kapreomycin, cyk­lo­se­rin, etionamid, linezolid a rifapentin [17]. Nedávno byl taktéž hlášen nedostatek tuberkulinu [18]. Nejčastějšími příčinami přerušení dodávek byly nespecifické zabarvení produktu, skleněné střepiny, kovové špony a kontaminace plísněmi, a dále zpoždění při výrobě a dopravě, nedostatek výrobních chemikálií, monopolní výrobce, úřední rozhodnutí a zákazy v důsledku nedodržení správné výrobní praxe a zvýšená poptávka přesahující rychlost dodávky [19]. Dle Treatment Action Group (TAG) představuje pro země s příležitostným a vzácným výskytem tuberkulózy jednu z možností společný nákup skrze organizace jako Global Drug Facility [20]. Tuberkulostatika, antimalarika, léky proti HIV/AIDS a antibiotika patří k nejvíce padělaným lékům vůbec. Substandardní a padělaná tuberkulostatika jsou jedním z hlavních mechanismů vzniku multirezistentní tuberkulózy (multi drug resistant tuberculosis, MDRT), obr. 1. V současné době jsou MDRT nejvíce postiženy země bývalého Sovětského svazu [21].Diskutovaná problematika léčby tuberkulózy. V České republice bylo v roce 2015 hlášeno 518 případů tuberkulózy. Řada tuberkulostatik je dostupná pouze v rámci speciálních programů, kombinované přípravky nejsou k dispozici. Rizikem je multirezistentní původce tuberkulózy a migranti ze zemí bývalého Sovětského svazu. Léčiva proti tuberkulóze, malárii a HIV/AIDS patří mezi nejvíce padělaná léčiva na světě; BCG vakcína je chronicky nedostatková.

Antivirové látky

V České republice je v současné době registrováno 352 antivirových přípravků, z nichž je 40 aktivně obchodováno. Ve vyspělých zemích je největším problémem periodický nedostatek léčivého přípravku proti chřipce Tamiflu [22]. Zbytek světa má potíže především s dostupností antiretrovirových léků k léčbě HIV/AIDS. První linie léčby je postavena na kombinaci zidovudinu, lamivudinu a nevirapinu, které snižují počet virových částic a zabraňují infekci. Zhruba 70 % antiretrovirotik se vyrábí v Indii, kde je pro tyto léky největší trh. Indický národní program pro AIDS (NACO) ovšem vyčerpal prakticky veškeré zásoby z důvodu zpožděných plateb výrobcům [23]. Tentýž problém, tj. platební neschopnost a následný nedostatek, postihl i jiné země, jako např. Venezuelu [24], Kamerun [25], Ugandu [26] a Nigérii [27]. Dle organizace Doktoři bez hranic je většina potíží s nedostatkem antiretrovirotik v jižní Africe způsobena organizační neschopností a nezvládnutou logistikou [28]. Největší procento padělků je možno najít v Africe, kam jsou dováženy především z Indie a Číny [21]. Padělané antiretrovirové léky byly ovšem nalezeny i v zabezpečených dodavatelských řetězcích Evropy, jako například ve Velké Británii a v Německu [29].

Hyperimunní séra a vakcíny

V České republice je registrováno celkem 567 vakcín, z nichž je jich aktivně obchodováno 52. Chybějící vakcíny je vesměs možno získat v kombinacích. Přes občasné výpadky lze vakcíny obvykle nahradit, kombinovat, či aplikaci odložit. Největším problémem jsou chybějící séra proti záškrtu a donedávna taktéž proti vzteklině, z vakcín pak živá oslabená vakcína proti tuberkulóze. Na světových trzích je chronický nedostatek antitoxinu záškrtu, proti němuž se plošně očkuje a který je potřeba jen velmi zřídka, a dále pak hadích protijedů. Vzteklina je v současné době problémem především v Indii [30]. Dlouhodobý nedostatek séra proti vzteklině nastal v roce 2008 a byl vyřešen až v roce 2015 [31]. Kritický nedostatek séra proti vzteklině byl hlášen i z Austrálie [32,33] a z Evropy [34]. Celosvětový nedostatek vakcín se dlouhodobě týká vakcíny proti tuberkulóze Bacillus Calmette–Guérin (BCG) [38], kombinace záškrt, tetanus a černý kašel [36] a kombinace spalničky, příušnice a zarděnky (measles, mumps, rubella, MMR) [40,41]. Produkce vakcín je velmi náročná na kvalitu a trvá dlouho: 1−2 roky na šarži a 3−5 let pro nový provoz. Jelikož většina vakcinačních programů je povinná, jakýkoliv nový schválený požadavek znamená nárůst poptávky [36]. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu chorob (ECDC) navrhlo společný nákup sér a vakcín v případě ohrožení [39−41].

Závěrem

Nedostupnost řady antibiotik je problém, který nutí lékaře používat širokospektrá moderní antibiotika, která by bylo možno ponechat pro léčbu infekcí způsobených rezistentními kmeny. Tuberkulostatika a antivirotika pro léčbu HIV/AIDS patří k nejvíce padělaným lékům vůbec. Nedokončená léčba a substandardní léčiva jsou jedním z nejdůležitějších mechanismů vzniku multirezistentních mykobakterií a virů. Ani dodavatelské řetězce ve vyspělých zemích nejsou zcela chráněny vůči přítomnosti padělků. Při sestavování národního seznamu nepostradatelných léčiv je nutno brát v úvahu nejen standard WHO, ale taktéž revidované doporučené léčebné postupy. Sdílené nákupní systémy pro vzácně se vyskytující choroby a pro případy ohrožení mohou být jedním z možných řešení.

Seznam použité literatury

 • [1] WHO Expert Committee. (2017). The selection and use of essential medicines. Report of the WHO Expert Committee, 2015 (including the 19th WHO Model List of Essential Medicines and the 5th WHO Model List of Essential Medicines for Children). Geneva: World Health Organization. Dostupné na http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/189763/1/9789241209946_eng.pdf
 • [2] Quadri F, Mazer‑Amirshahi M, Fox E, et al. Antibacterial Drug Shortages From 2001 to 2013: Implications for Clinical Practice. Clin Infect Dis 2015; 60: 1737−1742.
 • [3] Kelly J. Antibiotic Shortages Worsening in United States. Medscape 2017. Retrieved 20 April 2017, dostupné na http://www.medscape.com/viewarticle/843601
 • [4] Johnson S. Hospitals forced to stockpile and ration antibiotics as Australia faces an ‘unbelievable’ national shortage. Daily Mail 2017. Dostupné na http://www.dailymail.co.uk/news/article‑4021312/Australia‑faces‑unbelievable‑antibiotics‑shortage‑expert‑says‑people‑die.html
 • [5] Surviving Sepsis Campaign. Survivingsepsis.org. 8 April 2017. Dostupné na http://www.survivingsepsis.org/About‑SSC/Pages/default.aspx
 • [6] Kleinpell RM, Schorr CA, Balk RA. The New Sepsis Definitions: Implications for Critical Care Practitioners. Am J Crit Care 2016; 25: 457−464.
 • [7] Vincent J, Martin GS, Levy MM. qSOFA does not re­pla­ce SIRS in the definition of sep­sis. Cri­t Ca­re 2016; 20. http://dx.doi.org­/10.1186­/s13054­‑016‑1389‑z
 • [8] Rhodes A, Evans L, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign. Crit Care Med 2017; 45: 486−552.
 • [9] Dellinger R, Levy M, Rhodes A, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. Crit Care Med 2013; 41: 580−637.
 • [10] Paul M, Shani V, Muchtar E, et al. Systematic Review and Meta‑Analysis of the Efficacy of Appropriate Empiric Antibiotic Therapy for Sepsis. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2010; 54: 4851−4863.
 • [11] Ramachandran G. Gram‑positive and gram‑nega­ti­ve bacterial toxins in sepsis. Virulence 2013; 5: 213−218.
 • [12] Seymour C, Liu V, Iwashyna T, et al. Assessment of Clinical Criteria for Sepsis. JAMA 2016; 315: 762–774.
 • [13] Pittman R. Regulation of Tissue Oxygenation, Second Edition (1st ed.). San Rafael: Biota Publishing 2016, 99 s.
 • [14] Dellinger R, Schorr C, Levy M. A users’ guide to the 2016 Surviving Sepsis Guidelines. Intensive Care Med 2017; 43: 299−303.
 • [15] Jnawali HN, Ryoo S. First- and Second-Line Drugs and Drug Resistance, Tuberculosis – Current Issues in Diagnosis and Management, Infectious ­diseases. Dr. Bassam Mahboub (Ed.) 2013, InTech. doi: 10.5772/54960.
 • [16] Impact of a Shortage of First‑Line Antituberculosis Medication on Tuberculosis Control – United States, 2012–2013. Cdc.gov. 2017. Dostupné na https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6220a2.htm
 • [17] Chorba T. Shortages of Drugs and Biologicals Used for Tuberculosis. Presentation, CDC, online, 2013. Dostupné na https://www­.cdc­.gov­/tb/about/pdf­/­
 • [18] Lessem E. Drug Shortages Threaten US Anti‑TB Efforts. Live Science 2014. Dostupné na: http://www.livescience.com/44770‑tuberculosis‑drug‑shortages.html
 • [19] Hand L. FDA: TB Drug Shortage Resolved. Medscape 2017. Dostupné na http://www.medscape.com/viewarticle/805245
 • [20] Stop TB Partnership | Global Drug Facility (GDF) 2017. Stoptb.org. Dostupné na http://www.stoptb.org/gdf/
 • [21] Institute of Medicine (U.S.), Buckley G, Gostin L, Lawrence O, et al. Countering the Problem of Falsified and Substandard Drugs 2013 (1st ed.). Washington, D.C.: National Academies Press.
 • [22] Spot‘ Shortages of Flu Vaccine, Tamiflu Reported, FDA Head Says – Drugs.com MedNews 2017. Dostupné na: https://www.drugs.com/news/spot‑short­ages‑flu‑vaccine‑tamiflu‑reported‑fda‑head‑­says‑42562.html
 • [23] Letter T. India facing serious shortage of HIV/­AIDS drugs. Thepharma­let­ter.com 2017. Do­stup­né na http://www.the­phar­ma­let­ter.com/article/in­dia‑fa­cing‑se­rious‑shortage‑of‑hiv‑aids‑drugs
 • [24] Wilson P. Anti‑HIV drugs dry up in Venezuela. USA TODAY 2017. Dostupné na https://www.usatoday.com/story/news/world/2014/05/09/venezuela‑drug‑shortage‑hiv/8897051/
 • [25] Kindzeka M. Shortage of ARVs Hits Cameroon HIV/AIDS Patients. VOA 2017. Dostupné na http://www.voanews.com/a/shortage‑arv‑camer oon­‑hiv­‑­aids‑patients/1780521.html
 • [26] Global Fund Rushes HIV Drugs to Uganda Amid Short­age. VOA 2017. Dostupné na http://www.voa­­news.com/a/glo­bal‑fund‑ru­shes‑hiv‑drugs­‑­ugan­da­­‑short­age/3162066.html
 • [27] HIV/AIDS: Nigeria facing antiretroviral drugs shortage, says UN. Punch Newspapers 2017. Dostupné na http://punchng.com/hivaids‑nigeria‑facing‑antiretroviral‑drugs‑shortage‑says‑un/
 • [28] South Africa: Drug shortages threaten progress made in the world’s largest HIV programme. (2017). Médecins Sans Frontières (MSF) International. Retrieved 20 April 2017, from http://www.msf.org/en/arti­cle­/­south‑africa‑drug‑shortages‑threaten‑progress­‑made‑world%E2%80%99s‑largest‑hiv‑programme
 • [29] Counterfeit HIV Medication: Profitable for Criminals but Dangerous for Patients – Partnership for Safe ­Medicines. Safeme­di­ci­nes.org 2017. Dostupné na http://www.sa­fe­me­di­ci­nes.org­/­coun­ter­feit­‑hiv­‑me­di­ca­tion‑profitable­‑for­‑criminals‑but‑dangerous‑for‑patients
 • [30] Gwalanil P. Shortage of rabies immunoglobulin injection threatens patients. The Times Of India 2017. Dostupné na http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Shortage‑of‑rabies‑immunoglobulin‑injection‑threatens‑patients/articleshow/48150995.cms
 • [31] Drug Shortages List. Ashp.org. 2017. Dostupné na https://www.ashp.org/drug‑shortages/current‑shortages/drug‑shortages‑list?page=CurrentShortages
 • [32] Critical Shortage of Rabies Immunoglobulin | GP partners Australia. 2017. Gppaustralia.org.au. Dostupné na http://www.gppaustralia.org.au/article/critical‑shortage‑rabies‑immunoglobulin
 • [33] Medicine Shortages Information Initiative. Therapeutic Goods Administration (TGA) 2017. Dostupné na http://apps.tga.gov.au/PROD/MSI/Search/Details/rabies‑immunoglobulin
 • [34] Is There a Need for Anti‑rabies Vaccine and Immunoglobulins Rationing in Europe. Eurosurveillance 2009; 14. Dostupné na http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19166
 • [35] Global shortage of TB vaccine. Ministry of Health NZ 2017. Dostupné na http://www.health­.­govt.nz­
 • [36] Pre‑empting and responding to vaccine supply shortages. SAGE 2016. Dostupné na http://www.who.int/immunization/sage/meetings­/
 • [37] Shortage of Varicella and Measles, Mumps and Rubella Vaccines. Medscape 2002. 20 April 2017. Dostupné na http://www.medscape.com/viewarticle/429764
 • [38] Heavy demand leads to mumps vaccine shortage | The Japan Times 2017. The Japan Ti­mes. Do­stup­né na http://www.ja­pan­ti­mes.co.jp­/­news­/­2015­/­10­/­15­/na­tio­nal­/­scien­ce‑health­/­hea­vy­‑­dem­and­‑­leads­‑­to­‑­mumps­‑­vac­ci­nes­‑shor­ta­ge/#.WMHxFDvyvIV
 • [39] Bourhy H, Goudal M, Mailles A, et al. Is There a Need for Anti‑rabies Vaccine and Immunoglo­bu­lins Rationing in Europe. Eurosurveillance 2009; 14. Do­stupné na http://www.eurosurveillan­ce.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19166
 • [40] Herriman R. Diphtheria Antitoxin Shortage in the EU, Tuscany Meningitis Cases. Outbreak News Today 2015. Dostupné na http://outbreaknewstoday.com/europe‑diphtheria‑antitoxin‑shortage‑in‑the‑eu‑tuscany‑meningitis‑cases‑63227/
 • [41] A case of diphtheria in Spain (2015). European Centre For Disease Prevention And Control, Stockholm: ECDC. Dostupné na http://ecdc­.­eu­ro­­pa.eu­/­en­/­pu­bli­ca­tions/Publications/diphtheria‑spain‑rapid‑risk‑assessment‑june‑2015.pdf

Sdílejte článek

Doporučené