Přeskočit na obsah

Ertugliflozin

Souhrn:
Edelsberger T. Ertugliflozin. Remedia 2020; 30: 82–85.
Článek přináší souhrn farmakologických vlastností molekuly a přehled aktuálně dostupných publikovaných dat o účinnosti a bezpečnostním profilu ertugliflozinu z rozsáhlého programu klinických studií VERTIS (eValuation of ERTugliflozin effIcacy and Safety study group).


Summary:
Edelsberger T. Ertugliflozin. Remedia 2020; 30: 82–85.
Ertugliflozin is the most recent representative of the group of sodium glucose transporter type 2 (SGLT2) inhibitors, i.e., gliflozins. The article reviews pharmacological molecular characteristics and currently available published data regarding efficacy and safety profile of ertugliflozin from VERTIS, a large program of clinical studies (eValuation of ERTugliflozin effIcacy and Safety study group).

Key words: SGLT2 inhibitors, oral antidiabetics, gliflozins, type 2 diabetes mellitus


Ertugliflozin (obr. 1), přípravek ze skupiny inhibitorů transportéru pro glukózu a sodík v ledvinách SGLT2 (glifloziny), je dle aktuálních doporučení indikován u pacientů s diabetem 2. typu jako monoterapie nebo v kombinaci s metforminem nebo s jinými antidiabetiky. Je k dispozici samostatně v denní dávce 5mg nebo 15mg (Steglatro), ve fixní kombinaci se sitagliptinem (Stegujan) nebo s metforminem (Segluromet).o1.jpg


Farmakokinetika

Obdobně jako ostatní inhibitory SGLT2 blokuje ertugliflozin zpětný transport glukózy z glomerulárního filtrátu přes membránu epiteliálních buněk, což má za následek zvýšené vylučování glukózy močí. Ertugliflozin v denní dávce 5mg nebo 15mg vede u pacientů s diabetem 2. typu k téměř maximální exkreci glukózy do moči, přičemž dochází k 87%, respektive 96% inhibici reabsorpce.

Po jedné perorální dávce 5mg a 15mg ertugliflozinu nalačno se maximální plazmatické koncentrace (medián tmax) ertugliflozinu dosáhne za jednu hodinu po podání dávky. Maximální plazmatická koncentrace (cmax) a plocha pod křivkou plazmatické koncentrace (AUC) ertugliflozinu se po jednorázových dávkách v rozpětí od 0,5 do 300mg a po opakovaných dávkách od 1 do 100mg zvyšují závisle na dávce. Absolutní perorální biologická dostupnost ertugliflozinu po podání dávky 15mg je přibližně 100%. Pozorovaný vliv potravy na farmakokinetiku ertugliflozinu se nepovažuje za klinicky relevantní a ertugliflozin lze podávat s jídlem nebo bez jídla.

Primárním mechanismem eliminace ertugliflozinu z organismu je metabolizace. Hlavní metabolickou cestou je O‑glukuronidace zprostředkovaná UDP‑glukuronosyltransferázami UGT1A9 a UGT2B7. Střední hodnota eliminačního poločasu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu s normální funkcí ledvin byla na základě populační farmakokinetické analýzy odhadnuta na 17 hodin. Po perorálním podání roztoku 14C‑ertugliflozinu zdravým subjektům bylo přibližně 41% radioaktivity související s léčivem eliminováno do stolice a 50% do moči. Pouze 1,5% podané dávky bylo vyloučeno jako nezměněný ertugliflozin do moči a 34% jako nezměněný ertugliflozin do stolice, což je pravděpodobně důsledkem vylučování glukuronidových metabolitů do žluči a následné hydrolýzy na mateřskou látku [1].

Vzhledem k tomu, že je ertugliflozin k dispozici ve fixní kombinaci s metforminem a se sitagliptinem, byla provedena studie k posouzení vzájemných interakcí těchto léčiv podávaných současně. Celkem 12 zdravých dospělých jedinců dostávalo 15mg ertugliflozinu, 100mg sitagliptinu a ertu­gli­flozin v kombinaci se sitagliptinem. Dle výsledků hodnocení nemělo současné podávání ertugliflozinu a sitagliptinu žádný účinek na vstřebávání ertugliflozinu. Podobně ani ertugliflozin neovlivnil plazmatické koncentrace sitagliptinu. Analogické výsledky byly získány při podávání s metforminem. Absence farmakokinetické interakce ukazuje, že ertugliflozin lze podávat současně se sitagliptinem i s metforminem bez úpravy dávky [2].

Co se týče selektivity vůči subtypům přenašeče SGLT, řadí se ertugliflozin mezi empagliflozin a dapagliflozin s vysokou mírou selektivity vůči SGLT2 (viz tab. 1) [3].t1.jpg


Účinnost ertugliflozinu v klinickém hodnocení

Účinnost a bezpečnost nového zástupce skupiny inhibitorů SGLT2 ertugliflozinu byla sledována v programu klinických studií VERTIS (eValuation of ERTugliflozin effIcacy and Safety study group), obrázek 2, většina výsledků již byla publikována.o2.jpg

Jednalo se vesměs o multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem nebo aktivním komparátorem kontrolované klinické studie fáze III, kterých se účastnilo celkem 4863 pacientů s diabetes mellitus 2. typu, včetně studie se středně závažnou poruchou funkce ledvin (468 pacientů). Do tohoto počtu není zahrnuta dosud nepublikovaná studie VERTIS‑CV, které se účastní více než 8000 pacientů. Distribuce podle ras představovala: 76,8% – běloši, 13,3% – Asiaté, 5,0% – černoši, 4,8% – ostatní. Hispánští nebo latinskoameričtí pacienti tvořili 24,2% populace. Průměrný věk pacientů byl 57,8 roku (rozmezí 21−87 let), přičemž 25,8% pacientů bylo ve věku 65 let a více a 4,5% ve věku 75 let a více. Ertugliflozin byl hodnocen v monoterapii a v kombinaci s metforminem a/nebo s inhibitorem dipeptidylpeptidázy 4 (DPP‑4) sitagliptinem. Ertugliflozin byl rovněž hodnocen u pacientů trpících diabetes mellitus 2. typu se středně závažnou poruchou funkce ledvin v kombinaci se současnými způsoby léčby diabetu, včetně léčby inzulinem a glimepiridem [4−14].

Glykovaný hemoglobin

Ve všech publikovaných studiích programu VERTIS vedlo podávání ertugliflozinu v dávce 5mg nebo 15mg ke statisticky významnému (p < 0,001) poklesu hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c), přičemž nejvýraznější efekt byl doložen u fixní kombinace ertugliflozinu se sitagliptinem (viz graf 1).g1.jpg

Glykemie nalačno

Užívání ertugliflozinu vedlo rovněž ke statisticky významnému snížení glykemie nalačno (FPG). Ertugliflozin v dávce 5mg a 15mg podávaný oproti placebu přinesl korigované snížení FPG o 1,92 a 2,44mmol/l v monoterapii, o 1,48 a 2,12mmol/l jako přídatná terapie k metforminu (graf 2) a o 1,40 a 1,74mmol/l jako přídatná terapie k metforminu a sitagliptinu. Kombinace ertugliflozinu a sitagliptinu vedla opět k ještě výraznějšímu snížení FPG v porovnání se sitagliptinem nebo ertugliflozinem v monoterapii nebo v porovnání s placebem (ertugliflozin 5mg nebo 15mg v kombinaci se sitagliptinem 2,16mmol/l, resp. 2,56mmol/l).g2.jpg

Postprandiální glykemie

Ve studii VERTIS MONO vedl ertugliflozin v dávkách 5mg a 15mg ke statisticky významným snížením glykemie za dvě hodiny po příjmu potravy o 3,83 a 3,74mmol/l proti placebu.

Krevní tlak

Ve třech ze studií programu VERTIS snižoval ertugliflozin systolický krevní tlak v rozmezí od 2,9 do 3,7mmHg při dávce 5mg a od 1,7 do 4,5mmHg při dávce 15mg. Ve studii VERTIS SU bylo zaznamenáno snížení systolického krevního tlaku oproti výchozímu stavu o 2,2mmHg při podávání ertugliflozinu v dávce 5mg a 3,8mmHg při podávání dávky 15mg ertugliflozinu, zatímco u subjektů léčených glimepiridem došlo ke zvýšení výchozího systolického tlaku o 1mmHg.

Tělesná hmotnost

Efekt podávání ertugliflozinu na snížení tělesné hmotnosti v klinickém programu VERTIS ukazuje graf 3.g3.jpg

Pacienti s diabetickým onemocněním ledvin

Do studie VERTIS RENAL byli zařazeni pacienti s diabetickým onemocněním ledvin (chronic kidney disease, CKD) ve stadiu 3 (odhadovaná glomerulární filtrace [eGFR] ≥ 0,5 až < 1ml/s), kteří byli randomizováni k podávání ertu­gli­flo­zi­nu v dávce 5mg, 15mg nebo placeba jednou denně. Pacien­ti léčení metforminem podstoupili před randomizací tzv. wash out periodu v délce 10 týdnů. V týdnu 26 bylo pozorováno snížení hodnot HbA1c oproti výchozím hodnotám o 0,3%, 0,3% a 0,4% pro placebo, ertugliflozin 5mg, respektive pro dávku 15mg. Nepovolené užívání metforminu však bylo identifikováno až u 17% pacientů a mělo tak dopad na hodnocení primárního cílového ukazatele. Ve 26. týdnu bylo při podávání ertugliflozinu oproti placebu pozorováno větší snížení tělesné hmotnosti, pokles glykemie nalačno a systolického krevního tlaku ve srovnání s výchozím stavem.

Kardiovaskulární bezpečnost

Primárním cílem dosud nepublikované kardiovaskulární (KV) bezpečnostní studie s ertugliflozinem VERTIS CV je prokázat non‑inferioritu léčby ertugliflozinem proti placebu ve výskytu závažných KV příhod (úmrtí, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální mozková příhoda). Sekundárním cílem je prokázat oproti placebu jeho superioritu z hlediska výskytu KV úmrtí, hospitalizace pro srdeční selhání nebo progrese diabetického onemocnění ledvin.

Do studie bylo randomizováno celkem 8246 pacientů. Průměrný věk zařazených osob byl 64,4 roku, průměrná délka trvání diabetu 12,9 roku a hodnota HbA1c při vstupu do studie činila průměrně 8,3% (DCCT). Při vstupu bylo aterosklerotické postižení srdce, cerebrovaskulární onemocnění a periferní arteriální onemocnění přítomno u 76,3%, 23,1% resp. 18,8% pacientů. Manifestní srdeční selhání bylo dokumentováno u 23,1% a CKD 3. stupně u 21,6% pacientů [15].


Nežádoucí účinky

Klinické studie prokázaly, že bezpečnostní profil ertugliflozinu je podobný jako u ostatních molekul této lékové skupiny. Mezi nežádoucími účinky byly zaznamenány zvýšený výskyt genitálních mykotických infekcí, infekce močových cest, hypotenze při poškození ledvin a euglykemická ketoacidóza.

Ertugliflozin zvyšuje výskyt genitálních mykotických infekcí. Ve studiích VERTIS MET a VERTIS MONO byl jejich výskyt (genitální kandidóza, vaginální infekce, vulvitida, vulvovaginální kandidóza atd.) zaznamenán u 4,4% žen z placebové skupiny, u 13,6% žen léčených 5mg ertugliflozinu a u 14,3% žen užívajících 15mg ertugliflozinu. U mužů se genitální mykotické infekce (balanitis, balanopostitis, genitální infekce atd.) ve stejných studiích objevily v 0,6%, resp. v 3,2% a 5,5%.

Výskyt infekcí močových cest byl ve všech léčených skupinách v průběhu klinických hodnocení VERTIS MET a VERTIS MONO obecně podobný. Zajímavé je zjištění, že v prodloužené studii VERTIS MONO byl výskyt infekcí močových cest významně vyšší ve skupině s placebem/metforminem ve srovnání se skupinou, která dostávala 15mg ertugliflozinu (13,7% vs. 6,6%; p = 0,039). Obecně platí, že pacienti s diabetem mají významně vyšší riziko výskytu infekce močových cest ve srovnání s nediabetickou populací. Mezi diabetické pacienty ohrožené obzvláště vysokým rizikem infekce močových cest patří nemocní se špatnou glykemickou kontrolou (HbA1c > 8,5%), ve vyšším věku, ženy a osoby s anamnézou močových infekcí v předchozích dvou letech.


Závěr

Ertugliflozin představuje další účinný inhibitor SGLT2 pro léčbu pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Stejně jako u jiných gliflozinů je jeho působení prokazatelně nezávislé na inzulinu a účinné při snižování hodnot HbA1c, krevního tlaku a tělesné hmotnosti, a to jak v monoterapii, tak i v kombinaci s dalšími antidiabetiky. Diabetes mellitus 2. typu je značně heterogenní onemocnění, a tak se může individuální reakce na léčbu ertugliflozinem mezi jednotlivci samozřejmě lišit. Pro maximalizaci přínosů a minimalizaci nežádoucích účinků může být proto v budoucnu důležitá identifikace farmakogenetických biomarkerů sloužících pro predikci terapeutické odpovědi u konkrétního pacienta.

Jelikož není k dispozici dostatek validních studií přímo srovnávajících jednotlivé glifloziny, volba konkrétního léku se tak musí kromě intuice opírat především o souhrn publikovaných dat včetně KV studií. Zajímavá metaanalýza McNeil­lové [16] sice prokázala, že ertugliflozin v dávce 15mg byl v monoterapii a v kombinaci s metforminem o něco účinnější v redukci hodnot HbA1c než podávání dapagliflozinu v dávce 10mg nebo empagliflozinu v dávce 25mg denně, nejde však o přímé (head‑to‑head) srovnání.

V roce 2020 by měla být publikována i data ze studie VERTIS CV, která bude klíčovou z hlediska dalšího osudu ertugliflozinu. Doufejme, že prokáže přinejmenším neutrální efekt na výskyt KV příhod a redukci výskytu srdečního selhání, což jsou parametry, které od gliflozinů v současné době očekáváme.

Hlavní předností ertugliflozinu je v tuto chvíli z mého pohledu především možnost použití v kombinované terapii se sitagliptinem. Využití této léčby v počátcích onemocnění diabetem, ať už v kombinaci s metforminem, nebo bez něj, se jeví optikou odlišných farmakodynamických účinků jednotlivých molekul jako slibné z hlediska zpomalení progrese diabetu, a to při minimu nežádoucích účinků a v perorální lékové formě, a tudíž s předpokladem dobré adherence k léčbě ze strany pacienta.

Seznam použité literatury

 • [1] Souhrn údajů o přípravku Steglatro, 2020. Dostupné na: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product information/steglatro epar product information_cs.pdf
 • [2] Kumar V, Sahasrabudhe V, Matschke K, et al. Lack of a pharmacokinetic interaction between ertugliflozin and sitagliptin or metformin in healthy subjects. Poster presented at: ASCPT 2016 Annual Meeting of the American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics; March 12; 2016; San Diego, CA.
 • [3] Cinti F, Moffa S, Impronta F, et al. Spotlight on ertugliflozin and its potential in the treatment of type 2 diabetes: Evidence to date. Drug Des Devel Ther 2017; 11: 2905−2919.
 • [4] Terra SG, Focht K, Davies M, et al. Phase III, efficacy and safety study of ertugliflozin monotherapy in people with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled with diet and exercise alone. Diabetes Obes Metab 2017; 19: 721–728.
 • [5] Aronson R, Frias J, Goldman A, et al. Long term efficacy and safety of ertugliflozin monotherapy in patients with inadequately controlled T2DM despite diet and exercise: VERTIS MONO extension study. Diabetes Obes Metab 2018; 20: 1453−1460.
 • [6] Rosenstock J, Frias J, Páll D, et al. Effect of ertugliflozin on glucose control, body weight, blood pressure and bone density in type 2 diabetes mellitus inadequately con-trolled on metformin monotherapy (VERTIS MET) Diabetes Obes Metab 2018; 20: 520–529.
 • [7] Gallo, S, Charbonnel, B, Goldman, A, et al. Long‐term efficacy and safety of ertugliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled with metformin monotherapy: 104‐week VERTIS MET trial. Diabetes Obes Metab 2019; 21: 1027–1036.
 • [8] Pratley R, Eldor R, Golm G, et al. Safety and efficacy of ertugliflozin plus sitagliptin versus either treatment alone in subjects with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin: the VERTIS FACTORIAL trial. Poster presented at: EASD 2016 52nd European Association for the Study of Diabetes; September 15; 2016; Munich, Germany.
 • [9] Pratley R, Raji A, Eldor R, et al. Safety and efficacy of ertugliflozin plus sitagliptin vs. either treatment alone after 52 weeks in subjects with T2DM inadequately controlled on metformin: VERTIS FACTORIAL trial extension. Oral presentation at: ADA 2017; June 9; 2017; San Diego, CA.
 • [10] Lauring B, Miller SS, Krumins T, et al. Safety and efficacy of ertugliflozin in combination with sitagliptin in subjects with T2DM inadequately controlled on diet and exercise: the VERTIS SITA Trial. Poster presented at: ADA 2017; June 8; 2017; San Diego, CA.
 • [11] Lauring B, Eldor R, Liu J, et al. Efficacy and safety of ertugliflozin in subjects with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on the dual combination of metformin and sitagliptin: the VERTIS SITA2 trial. Poster presented at: EASD 2016 52nd European Association for the Study of Diabetes; September 15; 2016; Munich, Germany.
 • [12] Liu J, Eldor R, Dagogo Jack S, et al. Safety and efficacy of ertugliflozin after 52 weeks in subjects with T2DM inadequately controlled on metformin and sitagliptin: results from the extension phase of the VERTIS SITA2 Trial. Oral presentation at: ADA 2017; June 9; 2017; San Diego, CA.
 • [13] Hollander P, Liu J, Hill J, et al. Safety and efficacy of ertugliflozin compared to glimepiride in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin: the VERTIS SU trial. Poster presentation at: EASD 2017; Lisbon, Portugal.
 • [14] Grunberger G, Camp S, Johnson J, et al. Ertugliflozin in Patients with Stage 3 Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes Mellitus: The VERTIS RENAL Randomized Study. Diabetes Ther 2018; 9: 49–66.
 • [15] Cannon CP, McGuire DK, Pratley R, et al. Design and baseline characteristics of the eValuation of ERTugliflozin effIcacy and Safety CardioVascular outcomes trial (VERTIS CV), Am Heart J 2018; 206: 11−23.
 • [16] McNeill AM, Davies G, Kruger E, et al. Ertugliflozin Compared to Other Anti hyperglycemic Agents as Monotherapy and Add on Therapy in Type 2 Diabetes: A Systematic Literature Review and Network Meta Analysis. Diabetes Ther 2019; 10: 473–491.

Sdílejte článek

Doporučené