Přeskočit na obsah

GOLD 2017: Nové mezinárodní doporučené postupy pro diagnostiku, terapii a prevenci chronické obstrukční plicní nemoci

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention
of Chronic obstructive pulmonary disease, 2017 Report

Doporučení GOLD byla poprvé vydána v roce 2001 a jsou pravidelně od roku 2011 upravována, v posledních letech se aktualizují každoročně. Důvodem změn v postupech jsou přibývající poznatky o chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a současně i rozšiřující se léčebné možnosti. V roce 2011 bylo navrženo zařazování CHOPN do čtyř skupin označených písmeny abecedy – kategorizace ABCD, z níž vycházely i doporučené terapeutické postupy. Výhodou stanovení skupin CHOPN bylo usnadnění léčby v ordinacích praktických lékařů, protože v mnoha zemích není tak silně etablovaná specializace vysoce edukovaných pneumologů jako v České republice. Doporučené postupy GOLD 2017 vyčleňují tíži spirometrických nálezů z kategorizace ABCD. Určení skupiny ABCD za účelem optimalizace farmakoterapie vychází ze symptomatologie nemocného a z anamnézy frekvence a tíže exacerbací. Podle GOLD 2017 zůstává funkční vyšetření plic (FEV1) – které může být jasně kvantifikováno a rozčleněno podle tíže postižení – klíčovým pro stanovení diagnózy CHOPN, pro predikci prognózy a pro stanovení nefarmakologických terapeutických postupů. Symptomatologie, frekvence a tíže exacerbací jsou rozhodující pro farmakologickou léčbu.

Souhrn změn v nových doporučeních

Kapitola 1

Definice CHOPN byla přehodnocena a nyní zahrnuje vliv dechových potíží a význam dopadu abnormalit dýchacích cest a plicní tkáně na vznik CHOPN. Diskutuje se o tom, že CHOPN vzniká v důsledku interakce vnitřních faktorů (genetické abnormality, abnormální vývoj plic, zrychlené stárnutí) a expozice vnějším faktorům (kouření, exhalace).

Kapitola 2

Pro kategorizaci do skupin ABCD se využívají dechové potíže a anamnéza exacerbací. Význam spirometrie jako kritéria pro stanovení léčebného postupu byl zmírněn.

Kapitola 3

Pro výsledky léčby je rozhodující správná inhalační technika, proto je nutné pacienta řádně edukovat a kontrolovat jeho inhalační techniku. Přibývají důkazy o významu self‑managementu, plicní rehabilitace, komplexní péče a úlevové léčby. Doporučení non‑invazivní ventilace, oxygenoterapie a výkonů redukujících plicní objem vycházejí z nových informací.

Kapitola 4

Tíže příznaků a výše rizika budoucí exacerbace jsou základními vodítky pro farmakoterapii CHOPN. Trend směřuje k personalizovanému přístupu, který zahrnuje jak eskalační, tak deeskalační farmakologickou léčbu.

Kapitola 5

Kritérium hospitalizace i propuštění z nemocniční péče, akutní a následné léčby vyžaduje spolupráci týmu odborníků.

Kapitola 6

Management kardiovaskulárních a dalších komorbidit patří neoddělitelně k léčbě CHOPN. Je zde nastíněna komplexní problematika polymorbidních pacientů a polypragmazie.

MUDr. Marta Šimůnková
Redakčně upraveno a kráceno

Seznam použité literatury

  • [1] GOLD, Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic obstructive pulmonary disease, 2017 Report.

Sdílejte článek

Doporučené