Přeskočit na obsah

Kombinace kyseliny acetylsalicylové s dipyridamolem: ano, či ne?

Kardio- a cerebrovaskulární onemocnění představují v průmyslově vyspělých zemích vedoucí příčinu úmrtí [1]. V České republice bylo kardiovaskulárním (KV) onemocněním v roce 2001 způsobeno více než 50 % všech úmrtí (47,8 % u mužů, 58,7 % u žen) [2]. Vzhledem k incidenci KV onemocnění a jejich dopadů na zdraví obyvatelstva se hledají nové přístupy v léčbě. Narůstá zájem o „duální“ (kombinovanou) antiagregační léčbu spolu s narůstajícími důkazy o jejích přínosech [3]. Tento zájem byl vyvolán průkazem centrální úlohy krevních destiček v patogenezi ischemických kardiovaskulárních příhod. Nejčastěji používanou antiagregační látkou zůstává kyselina acetylsalicylová (ASA). Ta je spolu s dalšími léky (statiny, inhibitory ACE, b-blokátory) základní složkou léčby v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod. Její doporučená dávka je v této indikaci od 75 do 325 miligramů na den.

Úvod

U rizikových a nebo jinak přesně definovaných pacientů je žádoucí kombinovat ASA s jinými účinnými látkami ovlivňujícími agregaci krevních destiček (ticlopidin, clopidogrel, dipyridamol). Kombinace s ticlopidinem je spojena s neakceptovatelným množstvím nežádoucích účinků a komplikací vzhledem k novým možnostem terapie. Clopidogrel přináší srovnatelnou protidestičkovou účinnost a přijatelné množství nežádoucích účinků. Jeho kombinace s ASA má významný prognostický dopad na kardiologické pacienty. Proto je kombinace clopidogrelu s ASA v kardiologii široce uznávaná, neboť je bezpečná a potvrzená metodologicky kvalitně provedenými studiemi.

Přínos užívání kombinace ASA s dipyridamolem je v současné době uznáván a doložen v sekundární prevenci mozkových příhod a tranzitorních ischemických atak. V kardiologických indikacích není kombinace ASA a dipyridamolu obecně doporučována. Hlavním důvodem je obava z tzv. steal fenoménu, který může vést k ischémii myokardu za významnou cévní stenózou. Jaké jsou současné důkazy o používání dipyridamolu? Máme se ho zcela zříkat v době, kdy se aterotrombóza stává světovou hrozbou číslo jedna a významně ovlivňuje životní prognózu postižené populace a léčba pacientů zvyšuje finanční výdaje ve zdravotnictví?

Kombinace v léčbě a prevenci mozkových příhod

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou po nádorech a ischemické chorobě srdeční třetí nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích [4]. Z cca 80 % jsou ischemické etiologie a z cca 20 % jsou krvácivé (hemoragické) etiologie. Roční incidence ischemických mozkových příhod se pohybuje okolo 250 případů na 100 000 obyvatel. Riziko opakování mozkové příhody je individuální a poměrně vysoké. Závisí na mnoha faktorech. Věk, diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění, kouření či hypertenze patří mezi významné rizikové faktory ovlivňující rekurenci ischemických mozkových příhod. V prvním roce po mozkové příhodě a nebo tranzitorní ischemické atace (TIA) se riziko rekurence pohybuje mezi 8–15 %.

Antiagregační terapie je účinná při snížení rizika rekurentní mozkové příhody či jiné významné vaskulární příhody u pacientů s recentní TIA či ischemickou CMP (iCMP) [3, 4]. Účinná antiagregancia zahrnují ASA, ticlopidin, clopidogrel, dipyridamol. U málo rizikových pacientů (< 4 %/rok) je dostatečnou léčbou samotná ASA. Ale část pacientů s ischemickou mozkovou příhodou má vysoké riziko opakování příhody, a tudíž profituje z duální terapie.

Kombinace ASA a clopidogrelu je mnohem účinnější než podávání samotné ASA u pacientů s akutními koronárními příhodami, ale jen nevýznamně účinnější a mnohem rizikovější než samotný clopidogrel u pacientů s recentní TIA či iCMP [3, 5]. Jsou potřeba další studie k posouzení vlivu kombinace ASA a clopidogrelu bezprostředně po TIA a iCMP u symptomatických pacientů s rozsáhlou ateroembolickou příhodou. Objevují se totiž i kritické hlasy, které poukazují na statisticky nesignifikantní dopad kombinace clopidogrelu s ASA v prevenci iCMP a na nežádoucí zvýšení krvácivých komplikací včetně život ohrožujících epizod [6].

Kombinace ASA a dipyridamolu je doporučována v sekundární prevenci rekurentní ischemické mozkové příhody či tranzitorní ischemické ataky u pacientů s vysokým rizikem (> 4 %/rok) [3]. Na českém trhu existuje přípravek s kombinací 25 mg acetylsalicylové kyseliny a 200 mg dipyridamolu v tvrdé tobolce s řízeným uvolňováním. Díky této kombinaci je umožněno působení na dvou místech: je ovlivněna cévní stěna a agregace destiček. Druhá evropská studie sekundární prevence (European Stroke Prevention Study 2 – ESPS 2) prokázala, že kombinace ASA a dipyridamolu je v sekundární prevenci účinnější než samotná ASA. Zabrání 58 rekurentním příhodám z tisíce léčených pacientů v období 2 let, zatímco ASA zabrání rekurenci jen v 29 případech [7]. I když je kombinace kritizována kvůli příliš malé dávce ASA (minimální doporučená dávka v kardiologické indikaci je 75 mg), v neurologických indikacích je akceptována.

Přímou konfrontací mezi ASA, dipyridamolem a clopidogrelem je probíhající studie PRoFESS (Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes), která porovnává kombinaci ASA/dipyridamol s clopidogrelem [8]. Studie plánuje zařadit 18 500 pacientů. Výsledky budou známy v roce 2008.

Kombinace v léčbě a prevenci koronárních příhod

I přes nesporné pokroky v léčbě ischemické choroby srdeční (ICHS) jsou její důsledky nadále závažné. Ročně je ICHS příčinou cca 40 % kardiovaskulárních úmrtí a cca 30 000 obyvatel České republiky je hospitalizováno s infarktem myokardu [9]. Základním primárně i sekundárně preventivním lékem je kyselina acetylsalicylová. Po infarktu myokardu a nebo po koronární intervenci (PCI) je indikována duální terapie s clopidogrelem [3]. Kombinace ASA s ticlopidinem má podobně jako ve výše uvedené indikaci řadu nežádoucích účinků, a není tudíž používána.

Dosud nejsou k dispozici data, která by podporovala kombinaci ASA a dipyridamolu u kardiologických pacientů. Otázkou je, proč se kardiologie vyhýbá tuto kombinaci byť jen vyzkoušet v klinické studii. Dipyridamol byl v minulosti používán i jako koronární vazodilatans, ale pro obavy ze „steal fenoménu“ se zhoršením anginy pectoris byl z této indikace vyřazen. Tzv. steal fenomén se však vyskytuje jen po intravenózním podání dipyridamolu, nikoliv po podání dipyridamolu v perorální formě [10].

Pokud se podíváme na starší práce nebo obecná doporučení, zjistíme, že dipyridamol byl považován za účinné vazodilatans indikované u stabilní anginy pectoris [11]. Literární zdroje uvádějí, že v tehdy doporučované dávce (400 mg/den) mohl jen „vzácně“ zhoršit anginózní potíže [12]. Z práce z roku 2001 vyplývá, že použití dipyridamolu nevede při srovnání s placebem k větší četnosti anginózních potíží či změnám ST úseku na EKG [13]. Studie byla příliš krátká na posouzení dopadů léčby dipyridamolem na prognózu pacientů (a ani si tyto cíle nekladla). Když k tomu připočteme fakt, že práce studující jeho vliv na výskyt vaskulárních příhod po přidání k ASA v minulosti nebyly prováděny přípravkem s lékovou formou s prodlouženým uvolňováním a použitá dávka byla vyšší (400 vs současných 220 mg), je možné říci, že použití dipyridamolu je u stabilní anginy pectoris bezpečné a pacienty dobře tolerované. To potvrzuje post hoc analýza studie ESPS 2, která při použití dipyridamolu neprokázala zvýšenou incidenci kardiálních příhod, jako je angina pectoris, infarkt myokardu, či zvýšenou incidenci úmrtí z jakékoliv příčiny [14].

Přestože se objevují i jiné práce potvrzující pozitivní vliv dipyridamolu (indukce angiogeneze), je nutné konstatovat, že v současné době nemá kombinace ASA s dipyridamolem dostatek dat k použití v kardiologických indikacích, a je tudíž nutné vyčkat výsledků dalších studií. Na druhé straně nejsou opodstatněné obavy z jeho použití u pacientů se stabilní anginou pectoris.

Závěr

Dipyridamol se stal zapomenutou molekulou v léčbě aterotrombotických komplikací v kardiologii. U pacientů se stabilní anginou pectoris pravděpodobně není nutné obávat se perorální formy s dlouhodobým uvolňováním. Na další docenění duální terapie s dipyridamolem je v kardiologii nutné ještě si počkat, ale již dnes je zřejmé, že z ní budou profitovat zejména vysoce rizikoví pacienti.

Naproti tomu v neurologii je fixní kombinace dipyridamolu s modifikovaným uvolňováním s ASA podle mezinárodních i českých doporučení řazena v důsledku vysoké účinnosti a bezpečnosti mezi léky první volby v prevenci recidiv ischemických CMP/TIA.

Seznam použité literatury

 • [1] Murray CJL, Lopez AD. In Murray CJL, Lopez AD, eds. Global Burden of Disease. Vol. Boston, MA: Harvard University Press 1996.
 • [2] Cífková R, Škodová Z, Lánská V, et al. Trendy hodnot krevního tlaku. Medicína po promoci 2005; 6: 88–93.
 • [3] Expert consensus document on the use of antiplatelet agents. The task force on the use of antiplatelet agents in patients with atherosclerotic cardiovascular disease of the European Society of Cardiology. E Heart J 2004; 25: 166–181.
 • [4] Coull BM, Williams LS, Goldstein LB, et al. Anticoagulants and Antiplatelet Agents in Acute Ischemic Stroke. Report of the Joint Stroke Guideline Development Committee of the American Academy of Neurology and the AmericanStroke Association (a Division of the American Heart Association). Stroke 2002; 33: 1934–942.
 • [5] Hankey GJ, Eikelboom JW. Adding aspirin to clopidogrel after TIA and ischemic stroke. Benefits do not match risks. Neurology 2005; 64: 1117–1121.
 • [6] Jamieson DG, Parekh A, Ezekowitz MD. Review of antiplatelet therapy in secondary prevention of cerebrovascular events: a need for direct comparisons between antiplatelet agents. J Cardiovasc Pharmacol Ther 2005; 10: 153–161.
 • [7] Sacco RL, Sivenius J, Diener HC. Efficacy of aspirin plus extended-release dipyridamole in preventing recurrent stroke in high-risk populations. Arch Neurol 2005; 62: 403–408.
 • [8] Sacco RL, Diener HC, Yusuf S, et al. Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes (PRoFESS). International Stroke Conference 2005, February 2–4, New Orleans.
 • [9] Šimon J, et al. Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční. Praha, Grada Publishing, 2001.
 • [10] Heidland E, Heintzen P, Michel C, et al. Adjunctive intracoronary dipyridamol in the interventional treatment of small coronary arteries: A prospectively randomized trial. Am Heart J 2000; 139: 1039–1045.
 • [11] Tsuya T, Okada M, Horie H, Ishikawa K. Effect of dipyridamole at the usual oral dose on exercise-induced myocardial ischemia in stable angina pectoris. Am J Cardiol 1990; 66: 275–278.
 • [12] Widimský J, et al. Kardiovaskulární farmakoterapie. Avicenum 1991.
 • [13] Picano E. Dipyridamole in chronic stable angina pectoris. A randomized, double blind, placebo-controlled, parallel group study. Eur Heart J 2001; 22: 1785–1793.
 • [14] Diener HC, Darius H, Bertrand-Hardy JM, et al. Cardiac safety in the European Stroke Prevention Study 2 (ESPS2). Int J Clin Pract 2001; 55: 162–163.

Sdílejte článek

Doporučené