Přeskočit na obsah

Lenalidomid v léčbě mnohočetného myelomu

U pacientů s mnohočetným myelomem došlo v posledních letech k výraznému zlepšení léčebných výsledků díky využití nových léčiv, jejichž hlavními představiteli jsou thalidomid, bortezomib a nově i lenalidomid. Použití lenalidomidu u nemocných s relabovaným/refrakterním mnohočetným myelomem bylo v rámci Evropské unie schváleno od května 2007. Hlavní výhodou tohoto léčiva je skutečnost, že se podařilo minimalizovat jeho neurologickou toxicitu. Hlavní omezení při použití lenalidomidu tak představuje především toxicita hematologická. Dávka doporučená v SPC, tj. 25 mg denně podávaných 1.–21. den 28denního cyklu, bude v rámci kombinovaných režimů pravděpodobně vysoká. V současné době proto pokračuje hledání optimálních kombinací lenalidomidu s jinými látkami, aby se dosáhlo maximálního efektu léčby za současného snížení jejích nežádoucích účinků na minimum. Dnes je již jisté, že časnější podání lenalidomidu vede k lepším léčebným výsledkům. Kromě schválené indikace dnes proto probíhá řada studií zkoumajících možnost využití lenalidomidu již v rámci indukční léčby nově diagnostikovaného onemocnění. Díky možnosti perorálního podávání se zdá být lenalidomid do budoucna vhodným léčivem i v rámci dlouhodobé udržovací léčby mnohočetného myelomu.

Úvod

Lenalidomid je léčivo vycházející z thalidomidu, spolu s ním tvoří základ skupiny imunomodulačních látek označovaných v literatuře jako IMIDy [1]. Úspěšný nástup thalidomidu jako prvního představitele tzv. nových léků mnohočetného myelomu (MM) na přelomu tisíciletí vedl k zahájení výzkumu jeho dalších derivátů s cílem vyvinout látku pokud možno bez teratogenního efektu a neurologické toxicity, které jsou největší limitací jeho použití v klinické praxi [2–4]. Mezi analoga thalidomidu, která prošla či ještě procházejí sítem preklinických studií, patří právě lenalidomid a pomalidomid. Lenalidomid je přitom jednou z nejperspektivnějších látek v léčbě MM, což je dáno jeho mimořádnou účinností, akceptovatelným toxickým profilem a snadnou aplikací, protože jde o léčivo podávané per-orálně [5–7]. Mechanismus účinku lenalidomidu je komplexní a není dosud zcela přesně objasněn. Jeho podstatou je zejména účinek imunomodulační (např. zvyšuje aktivitu T lymfocytů a NK buněk, inhibuje sekreci prozánětlivých interleukinů), rovněž inhibuje angiogenezi (cestou inhibice VEGF – vascular endothelial growth factor, vaskulární endoteliální růstový faktor), má ale i přímý efekt protinádorový (indukce apoptózy a inhibice růstu myelomových buněk) a snižuje adhezi plazmocytů k buňkám stromatu kostní dřeně [8–11]. Cílená protinádorová aktivita lenalidomidu byla ověřena v rámci preklinických modelů mnohočetného myelomu, a to jak in vitro, tak in vivo [12, 13].

Na základě výsledků studií MM-009 a MM-010 bylo od května 2007 schváleno EMEA použití lenalidomidu u nemocných s mnohočetným myelomem v rámci zemí Evropské unie. V České republice se lenalidomid používá díky programu „Pa-tient named“ firmy Celgne již od roku 2008, kdy byl poskytnut zdarma vybraným nemocným s relabujícím MM. V prosinci 2008 byl lenalidomid pro léčbu relapsu onemocnění registrován a od počátku roku 2009 je pro tuto indikaci plně hrazen ze zdravotního pojištění.

Klinické studie u mnohočetného myelomu

V klinických studiích fáze I/II u pacientů s relabovaným/rezistentním mnohočetným myelomem byla stanovena maximální tolerovaná dávka na 25 mg/den; při jejím podávání bylo protinádorové působení (alespoň 25% redukce paraproteinu) pozorováno u 71 % pacientů. Testování dávkovacího schématu (lenalidomid 30 mg v jedné denní dávce vs. 15 mg ve dvou denních dávkách) v randomizované klinické studii fáze II dopadlo lépe pro použití lenalidomidu v jedné denní dávce. Četnost a stupeň myelosuprese byly sice podobné, ale významně dříve se objevila při použití dvou denních dávek (1,8 vs. 5,5 měsíce) [14, 15]. K ověření účinnosti a bezpečnosti lenalidomidu se následně uskutečnily dvě multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie fáze III – MM-009 v severní Americe a MM-010 v západní Evropě, Austrálii a Izraeli [16, 17]. Design obou těchto studií byl identický – pacientům s myelomem, kteří absolvovali alespoň jednu předchozí léčbu, byl podáván buď lenalidomid s dexamethasonem, nebo samotný dexamethason. Primárním cílem studií bylo porovnat dobu do progrese (TTP), sekundární cíle zahrnovaly porovnání léčebných odpovědí, bezpečnosti léku a Graf 1 Předléčenost pacientů ve studiích MM-009 a MM-010; podle [16, 17] – Dimopoulos, et al., 2007; Weber, et al., 2007; SCT – transplantace autologní či alogenní. celkového přežití. Celkem bylo do sledování zařazeno 353, resp. 351 pacientů s relabovaným MM. V obou studiích byl medián věku pacientů 63 let, srovnatelné bylo i zastoupení mužů a žen. Jednalo se o pacienty významně předléčené jak thalidomidem, tak bortezomibem, po předchozí transplantaci autologní či alogenní (graf 1). Pacienti užívali 25 mg lenalidomidu/placeba perorálně jednou denně 1.–21. den každého 28denního cyklu. Pacienti v obou léčebných skupinách užívali perorálně 40 mg dexamethasonu jednou tb1.jpgdenně, a to 1.–4., 9.–12. a 17.–20. den cyklu v průběhu prvních čtyř cyklů terapie, následně byla dávka dexamethasonu 40 mg jednou denně podávána pouze 1.–4. den cyklu. Pacienti pokračovali ve studii, dokud nedošlo k progresi choroby či k neakceptovatelné toxicitě léčby. Výsledky v obou studiích byly prakticky srovnatelné, jako základní parametry účinnosti byly hodnoceny čas do progrese (time to progression, TTP) a odpověď na Graf 2 Porovnání času do progrese ve studiích MM-009 a MM-010; podle [16, 17] – Dimopoulos, et al., 2007; Weber, et al., 2007. léčbu (tab. 1). U pacientů léčených kombinací lenalidomid/dexamethason byl čas do progrese signifikantně delší než u pa-cientů léčených placebem s dexamethasonem – medián TTP představoval 48,3 týdne vs. 20,1 týdne (graf 2). Léčebné odpovědi (nemocní, u nichž bylo dosaženo minimálně parciální remise) bylo dosaženo u 60–61 % nemocných s režimem obsahujícím lenalidomid oproti 20–24 % u souboru nemocných s monoterapií dexamethasonem; současně došlo při použití lenalidomidu k významnému zvýšení počtu kompletních remisí (14,1–15,9 % vs. 0,6–3,4 %). Na základě uvedených skutečností byly obě studie předčasně odslepeny, aby i pacienti ve skupině placebo/ dexamethason mohli mít přínos z léčby kombinací lenalidomid/dexamethason. Dlouhodobé výsledky by jinak dopadly ještě více ve prospěch režimu s lenalidomidem [18].

 Graf 3 Závislost účinnosti lenalidomidu na stupni předléčení; podle [20] – Stadtmauer, et al., 2009. Následné analýzy dat z těchto studií dále prokázaly účinnost lenalidomidu u nemocných s refrakterní/relabující formou mnohočetného myelomu předléčených thalidomidem, i když u nemocných, u nichž předléčení thalidomidem nepředcházelo, byly výsledky lepší [19]. Důležité bylo zjištění, že nejen nemocní předléčení thalidomidem, ale i nemocní rezistentní na thalidomid mohou být účinně léčeni lenalidomidem, třebaže dosahované výsledky jsou o něco horší [20]. Dále bylo zjištěno, že nemocní předléčení méně (1. relaps) mají lepší léčebnou odpověď než nemocní rezistentní nebo předléčení více (graf 3). Z další subanalýzy vyplynulo, že u 78 % (42/54) pacientů se střední či těžkou renální insuficiencí došlo po léčbě lenalidomidem a dexamethasonem ke zlepšení renálních funkcí [21], takže renální insuficience nepředstavuje kontraindikaci po-užití lenalidomidu, spíše naopak. Léčba lenalidomidem je účinná i při použití v rámci relapsu po předchozí alogenní transplantaci [22]. Zcela mimořádné bylo zjištění, že vysoké dávky dexamethasonu v kombinaci s lenalidomidem jsou příliš toxické, a že režim s nižší dávkou dexamethasonu má proto lepší dlouhodobé výsledky (celkové přežití ve dvou letech 96,5 % vs. 86 %), což vedlo k obecnému snížení dlouhodobě podávaných vysokých dávek kortikoidů u pacientů s mnohočetným myelomem [23].

Díky velmi dobrým výsledkům dosahovaným u významně předléčených nemocných mohly být velmi rychle zahájeny studie i u nově diagnostikovaných pacientů, kde se zatím realizovaly pilotní klinické studie především v USA. Rajkumar a kol. jako první otestovali účinnost lenalidomidu u celkem 34 pacientů bez předchozí léčby a dosáhli celkové léčebné odpovědi 91 % [24]. Od té doby se uskutečnila celá řada klinických studií jak u pacientů s relapsem onemocnění, tak u nemocných v tzv. primoléčbě [25, 26]. Dnes je již jasné, že terapeutická účinnost režimů na bázi lenalidomidu se u předléčených nemocných pohybuje mezi 55–66 %, zatímco léčebná odpověď v primoléčbě může dosáhnout i více než 90 %. Existuje řada velmi perspektivních režimů, včetně kombinací využívajících podání dvou „nových léků MM“ najednou; režim lenalidomid, bortezomib a dexamethason je dnes zřejmě nejúčinnějším režimem testovaným v rámci primoterapie mnohočetného myelomu.

V současnosti jsou s napětím očekávány výsledky další klíčové klinické studie; měly by prokázat přínos režimu na bázi lenalidomidu v rámci primoléčby nemocných, kteří nejsou indikováni k autologní transplantaci, ve srovnání s režimem melfalan a prednison, již dříve porovnávaným s podobnými režimy s bortezomibem a thalidomidem [27]. Velmi zajímavá do budoucna bude zřejmě role lenalidomidu v rámci udržovací a konsolidační léčby, neboť lenalidomid lze v rámci monoterapie používat u nemocných i řadu let [28]. Z kombinovaných režimů používaných k léčbě relapsu MM má velmi dobré výsledky např. kombinace lenalidomidu s cyklofosfamidem a dexamethasonem, jejíž aplikaci doporučují i nové guidelines České myelomové skupiny [29].

Nežádoucí účinky léčby lenalidomidem

Lenalidomid je nejlépe tolerovaným přípravkem z „nových léků“ mnohočetného myelomu. To je také důvod jeho intenzivního zkoušení i v rámci udržovací léčby. Na základě výsledků uskutečněných studií lze již dobře zhodnotit jeho krátkodobý toxický profil, o dlouhodobých vedlejších účincích při léčbě MM zatím není nic známo. Nejzávažnějšími vedlejšími účinky v průběhu podávání lenalidomidu jsou hematologická toxicita (neutropenie a trombocytopenie) a tromboembolická nemoc. Ve výše uvedených velkých klinických studiích fáze III (MM-009 a MM-010) byl stupeň 3 a 4 vedlejších účinků dle NCI ve skupině s lenalidomidem a dexamethasonem pozorován u 85,3 % nemocných (oproti 73,1 % ve skupině pouze s dexamethasonem), ty měly za následek předčasné zastavení léčby u 19,8 % nemocných (10,2 % ve skupině s dexamethasonem). Právě neutropenie a žilní trombóza byly nejzávažnějšími vedlejšími účinky použití režimu s lenalidomidem oproti monoterapii dexamethasonem (41,2 % vs. 4,6 %; 14,7 % vs. 3,4 %; p < 0,001) [16, 17]. Tato pozorování vedla k následujícím opatřením, jež je třeba v průběhu léčby lenalidomidem respektovat. Léčba lenalidomidem by neměla být zahájena, je-li ANC (absolute neutrophil count) < 1,0 x 109/l a počet trombocytů < 75 x 109/l, pokud tento nález nelze vysvětlit masivní myelomovou infiltrací kostní dřeně. Proto především na počátku léčby jsou nutné častější kontroly krevního obrazu – doporučují se kontrolní odběry jednou za 7–14 dnů po dobu prvních dvou měsíců, dále potom jednou za 14 dnů až 1krát měsíčně. V případě výskytu závažné neutropenie či trombocytopenie je nutno provést redukci dávky lenalidomidu v následujícím léčebném cyklu. Při poklesu počtu neutrofilů pod hodnotu 0,5 x 109/l je nutné přerušit léčbu a při dalším cyklu je doporučeno využít profylaktického podávání G-CSF (granulocyte colony-stimulating factor) 18.–21. den 28denního cyklu [30]. Při vzestupu ANC nad hodnotu 0,5 x 109/l je možné buď pokračovat v léčbě lenalidomidem ve stejné dávkové hladině, pokud je neutropenie jedinou pozorovanou hematologickou toxicitou, anebo léčbu podávat v nejbližší nižší dávkové hladině v případě současného výskytu i jiné hematologické toxicity. Obecně se nemá podávat méně než 5 mg lenalidomidu denně. S výskytem neutropenie samozřejmě souvisí i další možný nežádoucí účinek léčby lenalidomidem, a to častější výskyt infekčních komplikací [16, 17]. Vzhledem ke zvýšenému riziku tromboembolické nemoci je nutné profylaktické zajištění nemocných antikoagulační léčbou po celou dobu. Optimální typ antitrombotické profylaxe se zatím ujasňuje v randomizovaných studiích [31], jednoznačně je však účinný nízkomolekulární heparin [32], který je doporučen i v guidelines České myelomové skupiny

Ostatní vedlejší účinky lenalidomidu jsou klinicky zpravidla nezávažné. Častěji byly pozorovány např. únava, nespavost, průjem a svalové křeče. Nejcennější skutečností je fakt, že lenalidomid nezpůsobuje ani dále nezhoršuje periferní polyneuropatii související s předchozí léčbou thalidomidem či bortezomibem. I nepřítomnost zácpy a ospalosti, které zpravidla provázejí podávání thalidomidu, je vysoce ceněna řadou nemocných. Nově je u lenalidomidu předpokládána i možnost teratogenity, u opic totiž byly pozorovány obdobné deformace jako při podávání thalidomidu (tj. fokomelie). V průběhu léčby je proto nezbytné precizní dodržování bezpečnostního programu stanoveného regulačními autoritami EU i ČR. Absolutní kontraindikací podávání lenalidomidu je z tohoto důvodu těhotenství a u žen ve fertilním věku je nutné před podáním léčby zahájit účinnou kontracepci a současně pravidelně provádět těhotenský test před zahájením, v průběhu léčby (1krát měsíčně) a ještě 1 měsíc po ukončení léčby lenalidomidem [5].

Dále je již známo, že dlouhodobě podávaný lenalidomid má negativní vliv na kmenové krvetvorné buňky a sběr štěpu pro účely transplantace může být obtížný, jsou-li použity jen růstové faktory [33, 34]. Naopak standardní kombinace G-CSF s předchozím podáním cyklofosfamidu tento problém překonává [35].

Dávkování a lékové interakce lenalidomidu

Dle SPC je doporučeno podávání lenalidomidu v dávce 25 mg denně po dobu 21 dnů s týdenní pauzou v rámci 28denního léčebného cyklu. Je nutné si uvědomit, podobně jako u thalidomidu a bortezomibu, že jde o doporučení dávky vyplývající z registračních klinických studií. V současnosti se stále hledá optimální dávka lenalidomidu, a to zejména při jeho použití v kombinovaných režimech. Tolerance je rovněž jiná dle stavu předléčenosti pacienta a tomu musí odpovídat dávkování lenalidomidu v průběhu léčby. V kombinovaných režimech je dávka 25 mg pravděpodobně vysoká. Dávku je proto zatím potřeba titrovat s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem a v případě potřeby použít včas růstové faktory. V nových guidelines České myelomové skupiny je doporučeno osm cyklů léčby, ale optimální počet cyklů není dosud ujasněn a někteří autoři navrhují pokračovat v léčbě až do progrese/relapsu onemocnění.

Vzhledem ke skutečnosti, že větší část lenalidomidu je vylučována v nezměněné formě ledvinami (téměř 70 %), je doporučeno během léčby pravidelně sledovat renální funkce [36]. Bylo prokázáno, že při odpovídající redukci dávky lenalidomidu a dexamethasonu lze tuto kombinaci bezpečně a účinně použít u všech stupňů renálního selhání. U pacientů s poruchou jaterních funkcí doporučení k léčbě lenalidomidem zatím neexistují. Lenalidomid není metabolizován enzymy cytochromu P-450, přesto se ale doporučuje případné častější sledování koncentrací současně podávaných léčiv, u nichž je to možné (např. digoxin).

Závěr

Lenalidomid je dnes jedním z nejúčinnějších léků mnohočetného myelomu. Jeho současnou indikaci tvoří relaps onemocnění, jednoznačně by měl být upřednostněn u nemocných se závažnější formou periferní polyneuropatie. Budoucností jsou vysoce účinné kombinované režimy na bázi lenalidomidu, lze očekávat jejich schválení i v rámci primoléčby MM. Velkou výhodou lenalidomidu je akceptovatelný toxický profil umožňující dlouhodobé, navíc perorální podávání, které lenalidomid před-určuje k využití i v rámci udržovací léčby. Nesmíme však zapomínat na skutečnost, že se jedná o teratogenní látku, při jejímž použití je nezbytné dodržovat přesně stanovený bezpečnostní program.


Seznam použité literatury

 • [1] Marriot JB, Dredge K, Dalgleish AG. Thalidomide derived immunomodulatory drugs (IMids) as potential therapeutic agents. Cur Drug Targets Immune Endocr Metab Disord 2003; 3: 181–186.
 • [2] Barlogie B, Tricot G, Anaissie E. Thalidomide in the management of multiple myeloma. Semin Oncol 2001; 28: 577–582.
 • [3] Barlogie B. Thalidomide and CC-5013 in multiple myeloma: the University of Arkansas expe-rience. Semin Hematol 2003; 40 (Suppl. 4): 33–38.
 • [4] Singhal S, Mehta J, Desikan R, et al. Antitumor activity of Thalidomide in refractory multiple myeloma. N Engl J Med 1999; 341: 1565–1571.
 • [5] Revlimid – Summary of product characteristics. Celgene corporation, 92 s., poslední revize 7. 8. 2009.
 • [6] Cavo M, Attal M, Gertz MA, et al. The current landscape of multiple myeloma treatment. Leuk Res 2008; 32 (Suppl. 1): 1–24.
 • [7] Kumar SK, Rajkumar SV, Dispenzieri A, et al. Improved survival in multiple myeloma and the impact of novel therapies. Blood 2008; 111: 2516–2520.
 • [8] Armoiry X. Lenalidomide in the treatment of multiple myeloma: a review. J Clin Pharm Ther 2008; 33: 219–226.
 • [9] Corral LG, Haslett PA, Müler GW, et al. Differential cytokinine modulation and T-cell activation by two distinct classes of thalidomide analogues that are potent inhibitors of TNF-alfa. J Immunol 1999; 163: 380–386.
 • [10] Chang DH, Liu N, Klimek V, et al. Enhancement of ligand-dependent activation of human natural killer T-cells by lenalidomide: Therapeutic implications. Blood 2006; 108: 618–621.
 • [11] Schafer PH, Gandhi AK, Loveland MA, et al. Enhancement of cytokine production and AP-1 transcriptional activity in T-cells by Thalidomide related immunomodulatory drugs. J Pharmacol Exp Ther 2003; 305: 1222–1232.
 • [12] Anderson KC. Lenalidomide and Thalidomide: Mechanisms of action similarities and differences. Semin Hematol 2005; 32: 3–8.
 • [13] Davies FE, Raje N, Hideshima T, et al. Thalidomide and immunomodulatory derivatives augment natural killer cell cytotoxicity in multiple myeloma. Blood 2001; 98: 3495–3496.
 • [14] Richardson PG , Blood E, Mitsiades CS, et al. A randomized phase II study of Lenalidomide therapy for patiens wih relapsed or relapsed and refractory multiple myeloma. Blood 2006; 108: 3458–3464.
 • [15] Richardson PG, Schlossman RL, Keller E, et al. Immunomodulatory drug CC5013 overcomes drugs resistence and is well tolerated in patients with relapsed multiple myeloma. Blood 2002; 100: 3063–3067.
 • [16] Dimopoulos M, Spencer A, Attal M, et al. Multiple Myeloma (010) Study Investigators. Lenalidomide plus dexamethasone for relapsed or refractory multiple myeloma. N Engl J Med 2007; 357: 2123–2132.
 • [17] Weber DM, Chen C, Niesvizky R, et al. Multiple Myeloma (009) Study Investigators. Lenalidomide plus dexamethasone for relapsed multiple myeloma in North America. N Engl J Med 2007; 357: 2133–2142.
 • [18] Morgan GJ, Schey SA, Wu P, et al. Lenalidomide (Revlimid), in combination with cyclophos-phamide and dexamethasone (RCD), is an effective and tolerated regimen for myeloma patients. Br J Haematol 2007; 137: 268–269.
 • [19] Wang M, Dimopoulos MA, Chen C, et al. Lenalidomide plus dexamethasone is more effective than dexamethasone alone in patients with relapsed or refractory multiple myeloma regardless of prior thalidomide exposure. Blood 2008; 112: 4445–4451.
 • [20] Stadtmauer EA, Weber DM, Niesvizky R. Lenalidomide in combination with dexamethasone at first relapse in comparison with its use as later salvage therapy in relapsed or refractory multiple myeloma. Eur J Haematol 2009; 82: 426–432.
 • [21] Weber DM, Spenser A, Wang M, et al. The efficacy and safety of lenalidomide plus dexame-thasone in relapsed or refractory multiple myeloma patients with impaired renal function. J Clin Oncol 2008; 26: Abstr. 8542.
 • [22] Minnema MC, van der Veer MS, Aarts T, et al. Lenalidomide alone or in combination with dexamethasone is highly effective in patients with relapsed multiple myeloma following allogeneic stem cell transplantation and increases the frequency of CD4(+)Foxp3(+) T cells. Leukemia 2009; 23: 605–607.
 • [23] Rajkumar S, Jacobus S, Callander N, et al. Phase III trial of lenalidomide plus high dose dexamethasone versus lenalidomide plus low dose dexamethasone in newly diagnosed multiple myeloma (E4A03): a trial coordinated by ECOG. J Clin Oncol 2007; 25: 447.
 • [24] Rajkumar S, Haman SR, Lacy MQ, et al. Combination therapy with lenalidomide plus dexamethasone for newly diagnosed multiple myeloma. Blood 2005; 106: 4050–4053.
 • [25] Hideshima T, Raje N, Richardson PG, Anderson KC. A review of lenalidomide in combination with dexamethasone for the treatment of multiple myeloma. Ther Clin Risk Manag 2008; 4: 129–136.
 • [26] Niesvizky R, Jayabalan DS, Christos PJ, et al. BiRD (Biaxin [clarithromycin]/Revlimid [lenalidomide]/dexamethasone) combination therapy results in high complete- and overall-response rates in treatment-naive symptomatic multiple myeloma. Blood 2008; 111: 1101–1109.
 • [27] Palumbo A, Falco P, Corradini P, et al. GIMEMA-Italian Multiple Myeloma Network. Melphalan, Prednisone and Lenalidomide treatment for newly diagnose myeloma: A report from GIMEMA-Italian multiple myeloma Network. J Clin Oncol 2007; 25: 4459–4465.
 • [28] Fonseca R, Rajkumar SV. Consolidation therapy with bortezomib/lenalidomide/dexamethasone versus bortezomib/dexamethasone after a dexamethasone-based induction regimen in patients with multiple myeloma: a randomized phase III trial. Clin Lymphoma Myeloma 2008; 8: 315–317.
 • [29] Hájek R, Adam Z, Maisnar V, et al. Souhrn doporučení 2009: Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Transf Hematol dnes 2009; 15 (Suppl. 2): 3–80.
 • [30] Mateos MV, García-Sanz R, Colado E, et al. Should prophylactic granulocyte-colony stimulating factor be used in multiple myeloma patients developing neutropenia under lenalidomide-based therapy? Br J Haematol 2008; 140: 324–326.
 • [31] Palumbo A, Rajkumar SV, Dimopoulos MA, et al. International Myeloma Working Group. Prevention of thalidomide- and lenalidomide-associated thrombosis in myeloma. Leukemia 2008; 22: 414–423.
 • [32] Klein U, Kosely F, Hillengass J, et al. Effective prophylaxis of thromboembolic complications with low molecular weight heparin in relapsed multiple myeloma patients treated with lenalidomide and dexamethasone. Ann Hematol 2009; 88: 67–71.
 • [33] Kumar S, Dispenzieri A, Lacy MQ, et al. Impact of lenalidomide therapy on stem cell mobilization and engraftment post-peripheral blood stem cell transplantation in patients with newly diagnosed myeloma. Leukemia 2007; 21: 2035–2042.
 • [34] Mazumder A, Kaufman J, Niesvizky R, et al. Effect of lenalidomide therapy on mobilization of peri-pheral blood stem cells in previously untreated multiple myeloma patients. Leukemia 2008; 22: 1280–1281.
 • [35] Mark T, Stern J, Furst JR, et al. Stem cell mobilization with cyclophosphamide overcomes the suppressive effect of lenalidomide therapy on stem cell collection in multiple myeloma. Biol Blood Marrow Transplant 2008; 14: 795–798.
 • [36] Niesvizky R, Naib T, Christos PJ, et al. Lenalidomide-induced myelosuppression is associated with renal dysfunction: adverse events evalua-tion of treatment-naive patients undergoing front-line lenalidomide and dexamethasone therapy. Br J Haematol 2007; 138: 640–643.

Sdílejte článek

Doporučené