Přeskočit na obsah

Moderní kombinovaná terapie hypertenze, fixní kombinace perindoprilu a indapamidu

Léčba arteriální hypertenze (AH) je stále neuspokojivá v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních nemocí. Kombinovaná léčba AH přispívá ke zlepšení nedostatečné kontroly AH jednak svým silnějším antihypertenzním účinkem a jednak zlepšenou adherencí pacienta k léčbě. V poslední době přibylo důkazů, že moderní antihypertenziva (hlavně inhibitory renin-angiotenzin-aldosteronového systému a blokátory kalciových kanálů) jsou vhodnější ve srovnání se standardní terapií diuretiky a betablokátory, a to jak z hlediska kardiovaskulárního, tak i metabolického a renálního rizika. V článku jsou popsány studie sledující účinek kombinace perindoprilu a indapamidu. U této kombinace byla prokázána nejen výborná snášenlivost a účinnost na hodnoty krevního tlaku, ale i další protektivní účinky na metabolické parametry, na tuhost velkých cév i na mikrocirkulaci. Tyto účinky přispějí k hlavnímu cíli léčby AH: ke snížení výskytu kardiovaskulárních nemocí, srdečního a renálního selhání.

Kontrola arteriální hypertenze (AH) je neuspokojivá ve většině zemí světa; v populačních studiích dosahuje hodnot krevního tlaku (TK) nižších než 140/90 mm Hg pouze 20–30 % hypertoniků. V sekundárně preventivních studiích, například ve studii EUROASPIRE III, která zahrnuje data z 22 zemí Evropy včetně ČR a která sledovala dopad Doporučení prevence kardiovaskulárních nemocí z roku 2003 (Third Joint Task Force Guidelines) na rizikové faktory u nemocných s prokázanou ischemickou chorobou srdeční (ICHS), se zjistilo, že v průměru pouze 40 % nemocných s ICHS dosáhlo cílových hodnot TK pod 140/90 mm Hg [1].

Obr. 1 Vhodné kombinace antihypertenziv dle Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze – verze 2007: vyznačeny jsou dvojice lékových skupin, jejichž zástupci tvoří komponenty fixních kombinací; podle [3] – Vytřísalová, 2010. Podle současných Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze je možné zahájit farmakologickou léčbu hypertenze kombinací dvou antihypertenziv v nižších dávkách [2]. Zatím existuje stále pět základních tříd antihypertenziv, o nichž máme důkazy z velkých mortalitních studií, že jejich užívání vede k redukci kardiovaskulární a celkové úmrtnosti: diuretika, betablokátory, blokátory kalciového kanálu, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a inhibitory receptorů AT1 pro angiotenzin II (sartany), viz obr. 1 [3]. Kombinovaná léčba AH přispívá ke zlepšení nedostatečné kontroly AH jednak svým silnějším antihypertenzním účinkem a jednak zlepšenou adherencí pacienta k léčbě. Bylo opakovaně prokázáno, že pacientova ochota dlouhodobě polykat léky se snižuje s počtem užívaných tablet, ale monoterapie AH je účinná pouze u necelé třetiny hypertoniků. Je-li kombinace antihypertenziv zvolena dobře, mohou si jednotlivá léčiva vzájemně snížit riziko vzniku vedlejších účinků. Tak je tomu i u kombinované tablety obsahující perindopril a indapamid: dlouhodobě působící inhibitor ACE perindopril má tendenci zvyšovat hladinu draslíku, zatímco indapamid ji naopak snižuje.

V posledních 10 letech přibývá důkazů, že moderní antihypertenziva (hlavně inhibitory renin-angiotenzin-aldosteronového systému a blokátory kalciových kanálů) jsou vhodnější ve srovnání se standardní terapií diuretiky a betablokátory, a to jak z hlediska kardiovaskulárního, tak i metabolického a renálního rizika. Je nutno podotknout, že nejčastějším betablokátorem, který byl v těchto studiích používán ve srovnání s novějšími antihypertenzivy, byl atenolol, tj. hydrofilní kardioselektivní betablokátor, který – na rozdíl od jiných betablokátorů – nemá vazodilatační účinky ani příznivé účinky na lipidový profil či inzulinovou rezistenci. Studie ASCOT-BPLA (the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm) jako jedna z prvních prokázala, že kombinovaná léčba amlodipinem a perindoprilem měla významně lepší účinek na všechny primární i sekundární cíle studie proti léčbě thiazidovým diuretikem a atenololem; kombinace modernějších antihypertenziv snížila také relativní riziko vzniku diabetu o 30 % [4].

Především thiazidová diuretika ve vysokých dávkách nejsou vhodná pro léčbu AH u nemocných s porušenou glukózovou homeostázou, tj. u jedinců s porušenou lačnou glykemií (glykemie nalačno 5,5–6,9 mmol/l) a s porušenou glukózovou tolerancí zjištěnou pomocí orálního glukózového tolerančního testu (oGTT), kdy se glykemie ve 2. hodině oGTT pohybuje mezi 7,8–10,9 mmol/l. Dokazuje to např. studie STAR (the Study of Trandolapril-verapamil And insulin Resistance), která byla provedena u nemocných s metabolickým syndromem, porušenou glukózovou tolerancí a AH. Kombinovaná léčba trandolaprilem a verapamilem významně snížila hladinu glykemie ve 2. hodině orálního glukózového testu ve srovnání s kombinovanou léčbou losartanem a hydrochlorothiazidem, která tuto glykemii významně zvýšila [5]. Výjimkou mezi diuretiky je indapamid, který je metabolicky neutrální a má kromě diuretických vlastností i přímý vazodilatační efekt na cévy.

Nejtěžší poruchou metabolismu glukózy je diabetes mellitus (DM). Klinická studie ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation) je originální studií, která prokázala, že diabetici 2. typu mají přínos z přidání perindoprilu v kombinaci s indapamidem ke stávající léčbě; zpočátku byla podávána dávka 2 mg perindoprilu a 0,625 mg indapamidu a od 4. měsíce léčby dávka 4 mg perindoprilu plus 1,25 mg indapamidu a byl srovnáván účinek proti placebu. Kombinovaný primární cíl, tj. riziko pro makro-a mikrovaskulární komplikace dohromady, byl významně snížen o 9 % (p = 0,04); při hodnocení mikro- a makrovaskulárních komplikací odděleně se sice ukázalo rovnoměrné snížení výskytu obou typů komplikací, ale tento pokles nebyl významný. Nelze se tomu divit, neboť i placebová skupina diabetiků byla léčena mimo jiné také antihypertenzivy, z toho v 80 % inhibitory ACE. Ve skupině s přidanou léčbou perindoprilem a indapamidem bylo dosaženo významného snížení celkové mortality o 14 % (p = 0,025), kardiovaskulární mortality o 18 % (p < 0,027); bylo sníženo relativní riziko vzniku koronárních příhod o 14 % (p < 0,02) a renálních příhod o 21 %. Relativně jednoduchým způsobem, tj. přidáním jedné tablety obsahující fixní kombinaci 4 mg perindoprilu a 1,25 mg indapamidu denně ke stávající léčbě, bylo dosaženo významných výsledků u nemocných s DM 2. typu [6].

Perindopril je dlouhodobě působící lipofilní inhibitor ACE s velkou specifickou vazbou na tkáňový renin-angiotenzinový systém. Perindopril má velmi mnoho důkazů o svých účincích z mnoha studií; je dobře tolerovaným antihypertenzivem, které redukuje remodelovanou masu levé komory srdeční, normalizuje morfologii malých arterií a upravuje jejich rezistenci. Proto také byl perindopril vybrán do dalších studií, např. do studie EUROPA, kde významně snížil nemocnost a úmrtnost nemocných se stabilní ischemickou chorobou srdeční bez klinického projevu srdečního selhání [7]. Její podstudie PERTINENT (PERindopril – Thrombosis, InflammatioN, Endothelial dysfunction and Neurohormonal activation Trial) demonstrovala účinek perindoprilu na zlepšení endotelové dysfunkce; bylo např. potvrzeno, že perindopril oproti placebu významně snižuje hladinu von Willebrandova faktoru, prokoagulačního produktu endotelu a markeru endotelového poškození. Na buněčné úrovni in vitro bylo potvrzeno, že sérum nemocných, kteří byli jeden rok léčeni perindoprilem, kultivované s endotelovými buňkami lidské žíly pupečníku vedlo k 27% up-regulaci aktivity NO syntázy a k 30% redukci apoptózy. Studie PERSPECTIVE prokázala, že jednoroční léčba perindoprilem má vliv na regresi vývoje aterosklerotických plátů a progresi aterosklerózy u pacientů s vyšším kardiovaskulárním rizikem [8]. Tyto a další důkazy ukazují, že perindopril má významné antisklerotické účinky nezávislé na snížení systémového TK [9].

Kombinace perindoprilu a indapamidu je ještě účinnější než monoterapie inhibitorem ACE jak na snížení TK, tak i na redukci masy levé komory srdeční. Jak prokázala studie PICXEL, index masy levé komory srdeční se redukoval v průměru o 13,6 Ī 23,9 g/m u hypertoniků s hypertrofickou levou komorou léčených kombinací perindoprilu a indapamidu (p < 0,0001) a o 3,9 Ī 23,9 g/m u nemocných léčených enalaprilem (p < 0,005); rozdíl byl statisticky významný (p < 0,0001). Léčba byla výborně tolerována [10].

Klinická data o perindoprilu v kombinaci s indapamidem svědčí o významném účinku na mikrocirkulaci. První důkazy pocházejí ze studií sledujících ovlivnění albuminurie jako velmi snadno dostupného markeru poškození mikrocirkulace v ledvinách. Inhibitory renin-angiotenzin-aldosteronového systému dokáží redukovat albuminurii nejen snížením systémového TK, ale i přímým ovlivněním mikrocirkulace; konkrétně v ledvinném glomerulu dokáží snížit hyperfiltraci vazodilatací vas efferens a svým antiproliferativním účinkem zlepšit remodelaci glomerulu a prodloužit jeho funkci. Kombinace perindoprilu s indapamidem redukuje albuminurii významně více než monoterapie inhibitorem ACE, jak ukazuje studie PREMIER [11].

Mikrocirkulace v dalších orgánech – srdci, mozku – hraje důležitou roli v patofyziologii orgánových komplikací AH. Mikrocirkulaci v srdci lze kvantitativně určit pomocí pozitronové emisní tomografie (PET). Za použití této sofistikované metody bylo zjištěno, že užívání perindoprilu s indapamidem po dobu 6 měsíců vedlo u nemocných s AH k významnému zvětšení vazodilatační koronární rezervy (tj. podílu průtoku krve myokardem během maximální vazodilatace po dipyridamolu a průtoku krve myokardem v klidu) [12]. Předpokládají se protektivní účinky těchto antihypertenziv na strukturu i funkci cév v mikrocirkulaci; perindopril a indapamid zlepšují endotelovou dysfunkci a působí antiproliferačně na periarteriolární fibrózu. Tyto účinky potvrdily některé experimentální studie prováděné mimo jiné i u kombinace obou těchto antihypertenziv [13].

Arterioly, kapiláry a venuly (velikost v průměru 5–100 µm) představují mikrocirkulační systém a významně se podílejí na cévní rezistenci (ve 40–90 %). Snížením cévní rezistence dochází ke snížení systémového TK, ke zlepšení elasticity velkých tepen, a tím ke snížení pulzního TK, který významně ovlivňuje mikrocirkulaci a rozvoj orgánových změn u hypertoniků. Snížení pulzního TK vede k redukci albuminurie, ke zlepšení mikrocirkulace a snížení rizika rozvoje orgánových komplikací [14]. Lze očekávat, že měření parametrů tuhosti velkých arterií i parametrů mikrocirkulace budou dalšími důležitými kritérii v hodnocení účinnosti antihypertenzní léčby.
Přibývá důkazů, že kombinace moderních antihypertenziv ze skupiny inhibitorů ACE, blokátorů kalciových kanálů, metabolicky neutrálního diuretika indapamidu aj. přispěje nejen k lepší kontrole AH, ale že jejich další protektivní účinky na metabolické parametry, na tuhost velkých cév i na mikrocirkulaci přispějí k hlavnímu cíli léčby AH: ke snížení výskytu kardiovaskulárních nemocí, srdečního a renálního selhání. Kombinace perindoprilu a indapamidu ve dvou různých dávkách – 5 mg + 1,25 mg nebo 10 mg + 2,5 mg – k tomu jistě přispěje.

Seznam použité literatury

 • [1] Kotseva K, Wood D, De Backer G, et al. EUROASPIRE III: A survey on the lifestyle, risk factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from 22 European countries. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009; 16: 121–137.
 • [2] Widimský J, Cífková R, Špinar J, et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze – verze 2007. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008; 50: Kardio: K3–K16.
 • [3] Vytřísalová M. Fixní kombinace v léčbě hypertenze. Remedia 2010; 20: 235–239.
 • [4] Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, et al. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regiment of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure LOwering Arm (ASCOT-BPLA): a multicenter randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 895–906.
 • [5] Bakris G, Molitch M, Hewkin A, et al. Differences in glucose tolerance between fixed-dose antihypertensive drug combinations in people with metabolic syndrome. Diabetes Care 2006; 29: 2592–2597.
 • [6] ADVANCE Collaborative Group. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): Lancet 2007; 370: 829–840.
 • [7] Fox KM, EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease; randomised double blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet 2003; 362: 782–788.
 • [8] Rodriguez-Granillo GA, Vos J, Bruining N, et al. Investigators of the EUROPA Study. Long-term effect of perindopril on coronary atherosclerosis progression (from the perindopril’s prospective effect on coronary atherosclerosis by angiography and intravascular ultrasound evaluation [PERSPECTIVE] study). Am J Cardiol 2007; 100: 159–163.
 • [9] Scientific Committee of the PERTINENT Sub-Study, EUROPA-PERTINENT Investigators. PERTINENT– perindopril-thrombosis, inflammation, endothelial dysfunction and neurohormonal activation trial: a sub-study of the EUROPA study. Cardiovasc Drugs Ther 2003; 17: 83–91.
 • [10] Dahlöf B, Gosse P, Guéret P, et al. Perindopril/indapamide combination more effective than enalapril in reducing blood pressure and left ventricular mass: the PICXEL study. J Hypertens 2005; 23: 2063–2070.
 • [11] Mogensen CE, Viberti G, Halimi S, et al: Effect of low-dose perindopril/indapamide on albuminuria in diabetes: preterax in albuminuria regression: PREMIER Hypertension. 2003; 41: 1063–1071.
 • [12] Mourad JJ, Hanon O, Deverre JR, et al. Improvement of impaired coronary vasodilator reserve in hypertensive patients by low-dose ACE inhibitor/diuretic therapy: a pilot PET study. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst 2003; 4: 94–95.
 • [13] Levy BI, Ambrosio G, Pries AR, et al. Microcirculation in hypertension a new target for treatment? Circulation 2001; 104: 735–740.
 • [14] Laurent S, Briet M, Boutouyrie P. Large and small artery cross-talk and recent morbidity – mortality trials in hypertension. Hypertension 2009; 54: 388–392.

Sdílejte článek

Doporučené