Přeskočit na obsah

Použití cyklodextrinů v anesteziologii

O farmakodynamických i farmakokinetických účincích farmak rozhodují nejen jejich fyzikálně-chemické vlastnosti, ale i způsob podání a jejich farmaceutická adjustace. V poslední době se v anesteziologii používají cyklodextriny k tvorbě komplexů rozpustných ve vodě s farmaky nerozpustnými ve vodě. Etomidat a propofol jsou dvě intravenózní hypnotika používaná k úvodu do anestezie. Obě farmaka jsou však ve vodě nerozpustná. Etomidat je běžně adjustován s propylenglykolem, nověji také v emulzi, a propofol v novější době rovněž v tukové emulzi. Propylenglykol dráždí při aplikaci žilní stěnu, což může vést k bolesti. Proto jsou nyní zkoušena obě hypnotika v komplexu s cyklodextriny. Podobně je to také s bupivacainem a sufentanilem.

Komplex cyklodextrin-midazolam je studován při nazální aplikaci. Cyklodextrin a jeho různé deriváty slouží k zlepšení biologické dostupnosti perorálně aplikovaných nesteroidních analgetik, např. piroxicamu. Zajímavou aplikací je jejich použití jako scavengerů pro steroidní svalové relaxans rocuronium. Kromě anesteziologie jsou cyklodextriny používány i v kombinaci s antiinfekčními léky, virostatiky, steroidními hormony a při chemoterapii [1].

Cyklodextriny jsou cyklické oligosacharidy získané jako degradační produkty přirozeně se vyskytujícího škrobu. Mohou vytvářet ve vodě rozpustné komplexy s nerozpustnými farmaky. Jejich trojrozměrná struktura se skládá z hydrofilní zevní oblasti tvořené velkým počtem hydroxylových skupin a vnitřního hydrofobního mikroprostředí. Nejčastěji používané cyklodextriny v medicíně jsou označovány jako a, b a g, obsahují 6, 7, resp. 8 glukózových jednotek. Schopnost cyklodextrinů tvořit komplexy s hydrofobními molekulami farmak umožňuje zlepšit rozpustnost a stabilizaci molekuly farmaka.

Unikátní fyzikálně-chemické vlastnosti cyklodextrinů přispívají k pokračujícímu výzkumu tvorby komplexů s nerozpustnými látkami. Komplexy jsou tvořeny mezi hydrofilickou kůrou cyklodextrinů a molekulou farmaka pomocí nekovalentních vazeb. Tvorba komplexů a jejich následná disoluce je velmi rychlá a je řízena místními ekvilibračními podmínkami mezi farmakem, cyklodextriny a komplexy farmakon-cyklodextrin [1].

Základním předpokladem pro použití cyklodextrinů v medicíně je biologická kompatibilita. Použití cyklodextrinů k parenterální aplikaci je limitováno potenciální renální toxicitou. Kromě toho mohou vysoké koncentrace b-cyklodextrinů způsobit hemolýzu. V současné době byly chemickou modifikací vyrobeny cyklodextriny se zlepšenou bezpečností. Dva b-cyklodextriny – hydroxypropyl b-cyklodextrin a sulfobutyl ether b-cyklodextrin – jsou povoleny pro humánní použití americkou FDA. Chemická struktura cyklodextrinů umožňuje ohromnou diverzitu v tvorbě modifikovaných verzí.

Cyklodextriny nejsou všeobecně metabolizovány po intravenózní aplikaci u člověka a jsou vylučovány intaktně ledvinami. Bakteriální enzymy jsou schopny po perorální aplikaci metabolizovat cyklodextriny v tlustém střevě. Cyklodextriny také nevyvolávají imunologickou odezvu u člověka.

Etomidat a propofol, dvě hypnotika používaná k indukci anestezie, musí být kvůli špatné rozpustnosti ve vodě připravována s propylenglykolem (etomidat), nebo v tukových vehikulech (propofol, etomidat) [2, 3]. V poslední době byl testován komplex cyklodextrin-propofol. Po intravenózní aplikaci praseti byly studovány farmakokinetické nebo farmakodynamické rozdíly mezi propofolem v lipoidní substanci a propofolem na bázi cyklodextrinu. Byla sledována také hemodynamika a EEG. Nebyly zjištěny významné rozdíly mezi oběma farmaky [3].

Zajímavou aplikací je použití cyklodextrinu jako antagonisty u myorelaxancia rocuronia. Mono 6-thiolovaný g-cyklodextrin byl přitom použit jako syntetický receptor pro rocuronium a aplikován do krve pokusných zvířat. Cyklodextrinový komplex s rocuroniem váže volné farmakon, a tím klesá jeho farmakologická dostupnost. Přispívá k antagonizování účinků této látky. Výhodou této strategie je, že komplex cyklodextrin-rocuronium nemá farmakologické účinky jako tradiční antagonisté myorelaxancií, kteří vyvolávají cholinergní stimulaci při antagonizování neuromuskulární blokády. Komplex zůstává u experimentálních zvířat dostatečně dlouho stabilní a vede k úplné antagonizaci neuromuskulární blokády. Chemický design tohoto cyklodextrinu byl upraven tak, aby akceptoval 4 steroidní cyklické kruhy rocuronia [4].

Cyklodextriny byly také použity u bupivacainu a sufentanilu. Komplex cyklodextrin-bupivacain snižuje rychlost absorpce při spinální aplikaci, ale nemění množství vstřebaného bupivacainu. Tím dochází ke zvýšení terapeutického indexu tohoto lokálního anestetika se snížením jeho potenciální kardiovaskulární toxicity. Sufentanil s cyklodextriny vykazuje v experimentálním modelu u zvířete výrazné prodloužení analgezie ve srovnání s klasickým preparátem. ED50 pro analgezii je při kombinaci cyklodextrin-sufentanil redukováno, protože klesá množství volného sufentanilu k redistribuci do tukové tkáně. Také stupeň respirační deprese se paralelně snižuje. To jsou příklady vysokého klinického benefitu komplexu cyklodextrinů se standardními farmaky používanými v anesteziologii.

V současné době je zkoušena klinická aplikace komplexu cyklodextrin-midazolam pro nazální aplikaci. Při této adjustaci byla biologická dostupnost midazolamu 65 %. Účinek nastoupil rychle a trval o něco déle než při intravenózní aplikaci [5].

Cyklodextriny nacházejí samozřejmě uplatnění i v dalších oborech medicíny, např. v molekulární biochemii. Tvorba komplexu farmak s cyklodextriny zlepšuje stabilitu, rozpustnost a snižuje dráždivost tkání. Také hrají roli v překonání farmakologické nesnášenlivosti. Cyklodextriny a jejich deriváty se uplatňují při perorální aplikaci nesteroidních protizánětlivých látek. Zvyšují rychlost disociace, a tím snižují výskyt iritace gastrointestinálního traktu. Sulfonylurea, která se používá u non-inzulin-dependentních diabetiků, má krátký biologický účinek a špatně se rozpouští. Jestliže je vytvořen komplex s cyklodextriny, dochází ke zvýšení její biologické dostupnosti.

Cyklodextriny jsou však využívány i při vývoji nových „nesmrtících zbraní" (non-lethal weapons). Dávky opioidů nutných k imobilizaci způsobují zároveň výraznou dechovou depresi až apnoi. Řešením je současná aplikace kombinace opioidu s jeho specifickým antagonistou, např. naloxonem. Aby se účinek naloxonu o něco opozdil, je využita kombinace s cyklodextriny (viz obr. 1).

Kliknutím obrázek zvětšíte

Tím je dosaženo toho, že nejprve nastoupí imobilizační účinek opioidů a dechová deprese je antagonizována později uvolňovaným naloxonem.

Zdá se, že cyklodextriny budou hrát stále významnější úlohu v blízké budoucnosti v různých medicínských oborech.

Seznam použité literatury

  • [1] Sikharam S, Egan TD, Kern SE. Cyklodextrins as new formulation entities and therapeutic agents. Current Opinion in Anaesthesiology 2005; 18: 392–395.
  • [2] Egan TD, Kern SE, Johnson KB, Pace NL. The farmacokinetics and pharmacodynamics of propofol in a modified cyklodextrin formulation (Captisol) versus propofol in a lipid formulation (Diprovan): an electroencefalographic and hemodynamic study in a porcine model. Anesth Analg 2003; 97: 72–79.
  • [3] Doenicke A, Roizen MF, Neubauer AE. A comparison of two formulations for etomidate, 2-hydroxypropyl-beta-cyklodextrin (HPCD) and propylene glycol. Anesth Analg 1994; 79: 933–937.
  • [4] Epemolu O, Bom A, Hope F, Masom R. Reversal of neuromuscular blockade and simultaneous increase in plasma rocuronium concentration after the intravenous infusion of the novel reversal agent Org 25 969. Anesthesiology 2003; 99: 632–637.
  • [5] Gudmundsdottir H, Sigurjonsdottir JF, Masson M. Intranasal administration of midazolam in a cyklodextrin based formulation: Biovailability and clinical evaluation in humans. Pharmazie 2001; 56: 963–966.

Sdílejte článek

Doporučené