Přeskočit na obsah

Zaujalo nás ‑ První projekt primární prevence v ČR přijatý zdravotní pojišťovnou

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna přijala návrh pilotního projektu zlínského zdravotnického pracoviště Mediekos Ambulance, s.r.o., s názvem „Projekt kvality péče – zdravý pohyb – klíč k dlouhověkosti“, jehož cílem je udržení zdravotního stavu pojištěnců prostřednictvím zavedení primární prevence chronických onemocnění (osteoporóza, obezita atd.). U statisticky významného vzorku jedinců (rozdílného věku a pohlaví) jsou nastavena preventivní opatření ve formě přiměřeného pohybu a odpovídajícího jídelníčku s dostatečným množstvím bílkovin a je monitorován stav muskuloskeletálního systému. Projekt sestává z části diagnostické, ambulantní, terapeutické a rehabilitační a bude realizován v letech 2023–2025.

Primární prevence dle amerických Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) redukuje pravděpodobnost onemocnění, disability či předčasného úmrtí z nespecifických příčin a měla by předcházet všem sekundárním preventivním programům, které jsou již rozvinuté (např. mammární screening, screening GIT atp.). Samotná primární prevence není doposud v České republice uvedena na seznamu hrazených výkonů. Tato forma prevence by měla cílit na velkou část populace, a být tak ekonomicky zdůvodnitelná.

Z tohoto důvodu je pilotní projekt zaměřen na chronická onemocnění, která podle CDC způsobují zhruba 75 % všech úmrtí. Jejich základní příčinou je fyzická inaktivita, která na buněčné úrovni napomáhá rozvíjet chronický, tzv. nízkoprahový zánět (low grade inflammation, LGI). Od roku 2002 se o těchto nemocech mluví dle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) jako o epidemii nepřenosných chorob (non‑communicable diseases, NCDs). Mají stejnou příčinnou podstatu, trvají dlouhou dobu a mají pomalou progresi. Ověření klíčových dat představili autoři projektu na posledních třech kongresech World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO‑IOF‑ESCEO)a problematiku zde budou prezentovat i letos, se zprávou o patofyziologickém principu seznámili odbornou veřejnost rovněž v ČR a na Slovensku [1,2]. K dispozici jsou také skripta stejného kolektivu autorů.

Po vyhodnocení reálných dat byl navržen komplexní preventivní program, který akceptovala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna s tím, že vyšetření v tomto systému bude plně hradit a klienty, kteří do uvedeného programu vstoupí a setrvají v něm, bude finančně stimulovat. Předběžný ověřovací soubor osob zahrnoval 267 klientů ve věkovém rozmezí 45–70 let. Zkušební klinický provoz trval čtyři roky se zahájením v roce 2018.

Do programu je zahrnuta edukace, která individuálně probíhá formou přednášek a konzultací. Podrobnější edukační materiály jsou dostupné na: www.mediekosambulance.cz. V rámci diagnostiky a monitoringu jsou hodnoceny tzv. grip strength (svalová síla, kterou je člověk schopen působit na dané těleso po určitou dobu), habituální rychlost pacienta na vzdálenost 4 m, index tělesné hmotnosti (BMI), dále probíhá kvantitativní hodnocení tělesné kompozice (určení relativního svalového indexu ALM/Ht2 metodou DXA) a vyhodnocení aktivity LGI‑hsCRP (vysoce senzitivního C‑reaktivního proteinu) a koncentrace interleukinu 6. Kontrolní hodnocení je navrhováno po roce, výjimečně po šesti měsících. K preventivnímu režimu patří doporučení fyzické aktivity (minimálně 150 minut týdně v kombinaci fyzické zátěže izometrické a longitudinální) a dietní opatření, jehož součástí je nastavení základního stravování (jako základ režim blízký tzv. středomořské dietě), optimalizace množství proteinů a doporučení suplementace vitaminu D. Autoři zdůrazňují význam komplexního dodržování uvedených opatření pro splnění cíle – tj. dosažení dlouhověkosti při zachování pohyblivosti a kognitivních funkcí.

Literatura

[1]    Novosad P, Hrdý P, Fojtík P. Péče o metabolický stav pohybového aparátu ‒ klíč k dlouhověké samostatnosti. Remedia 2021; 31: 311–320.
[2]    https://www.m‑edu.sk/

Sdílejte článek

Doporučené